این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
واکاوی تجربه زیسته زنان شهر کرمان از توانمندسازی

منوچهر علی نژاد؛ زهرا قاسم زاده؛ حسین افراسیابی؛ داریوش بوستانی

دوره 9، شماره 34 ، دی 1401، صفحه 1-52

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.70585.630

چکیده
  توانمندسازی به فرایندی اشاره دارد که در آن زنان به منابع مادی و غیرمادی دسترسی داشته و می‌توانند بر زندگی، انتخاب‌ها و توانایی‌های خود تأثیر داشته باشند. توانمندسازی دارای دو بعد ایستا و پویاست و عاملیت در این فرایند تأثیر مهمی دارد. به عبارت بهتر توانمندسازی شامل سه مفهوم عاملیت، فرایندها/دستاوردها و نتایج است. توانمندسازی دارای ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
خوانش ارزشها و اصول مددکاری اجتماعی از منظر فلسفه اگزیستانسیالیسم

محمد باباپور؛ منصور فتحی

دوره 9، شماره 34 ، دی 1401، صفحه 53-83

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.71620.645

چکیده
  چکیدهانسان، نظامهای ارزشی و اخلاقی موضوع مشترک بین فلسفه اگزیستانسیالیسم و حرفه مددکاری اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی و پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه جایگاه وکاربرد فلسفه اگزیستانسیالیسم در ارزشها و اصول مددکاری اجتماعی چیست، مورد مطالعه قرار گرفته است. روش مطالعه با توجه به هدف پژوهش، بنیادی-نظری است. ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
تأثیر سرمایه های اقتصادی و اجتماعی بر فرهنگ فقر: زنان شهر کرمانشاه

انیس رضایی؛ عبدالرضا ادهمی؛ شهلا کاظمی پور ثابت

دوره 9، شماره 34 ، دی 1401، صفحه 85-114

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.74018.680

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی فرهنگ فقر در زنان شهر کرمانشاه انجام شد. این پژوهش پیمایشی در سال 1399 در شهر کرمانشاه انجام شد و جامعۀ آماری آن شامل کلیۀ زنان 15 تا 59 ساله بود که از بین آن-ها 384 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای بررسی وضعیت سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ فقر، از پرسش‌نامه‌ها استفاده شد. برای تحلیل ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
مطالعه کیفی سلامت روانی در مناسبات کرونایی (مورد کاوش: پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی بیرجند)

کمال جوانمرد؛ علیرضا صنعت خواه

دوره 9، شماره 34 ، دی 1401، صفحه 115-149

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.70027.620

چکیده
  یکی از گروه های اصلی که در طی شیوع بیماری ویروس کرونا بار روانی سنگینی را به دوش می کشید، کادر درمان بود. این تحقیق در تلاش است تا شناخت وسیع تری از دلایل،زمینه ها و پیامد های بیماری کرونا بر سلامت روان کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی بیرجند به دست آورد.از این رو با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و آزاد در چارچوب نظریه زمینه ای و با استفاده ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
شناخت تجربۀ زیستۀ دختران شهر تهران از شکاف نسلی

هایده قره یاضی؛ محمد باقر تاج الدین؛ عالیه شکربیگی

دوره 9، شماره 34 ، دی 1401، صفحه 151-184

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.71825.648

چکیده
  پژوهش حاضر در پی فهم تجربۀ زیستۀ دختران شهر تهران از شکاف نسلی صورت گرفته در جامعه است. در چند دهۀ اخیر با توجه به تغییرات ساختار فرهنگی جامعه، زمینۀ مساعدی برای بروز تغییرات در ارزش‌ها و نگرش‌های گروه های اجتماعی به ویژه نسل های جدید جامعۀ ایرانی به وجود آمده است. چارچوب مفهومی در پژوهش حاضر مبتنی بر دیدگاه های اندیشمندان در زمینۀ ...  بیشتر

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
عوامل موثر بر گرایش به نزاع فردی و جمعی با تأکید بر راهکارهای پیشگیرانه

قدیر بخشی جغناب؛ سید محسن موسوی؛ حسین امامعلی زاده؛ بهمن فصیحی

دوره 9، شماره 34 ، دی 1401، صفحه 185-229

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.72917.671

چکیده
  هدف: خشونت و نزاع از آن نوع پدیده‌هایی است که نه تنها برای افراد درگیر، بلکه به واسطۀ ایجاد احساس ناامنی، فرسایش سرمایه اجتماعی و نمایش چهرۀ خشن از شهر یا محله و نظایر آن، پیامدهای منفی متعددی برای کل پیکرۀ اجتماع در پی دارد و لذا ضروری است پس از شناخت ابعاد این آسیب، در جهت کاهش آن اقدام کرد. از این رو، پژوهش حاضر، با هدف شناخت علل نزاع ...  بیشتر