نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22054/rjsw.2023.74018.680

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی فرهنگ فقر در زنان شهر کرمانشاه انجام شد. این پژوهش پیمایشی در سال 1399 در شهر کرمانشاه انجام شد و جامعۀ آماری آن شامل کلیۀ زنان 15 تا 59 ساله بود که از بین آن-ها 384 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای بررسی وضعیت سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ فقر، از پرسش‌نامه‌ها استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها، از دو نرم‌افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرۀ فرهنگ فقر در میان زنانی که همسر آن-ها فوت شده بود 50/3 بود که بالاتر از افراد مجرد با میانگین 60/2 بود. همچنین میانگین نمرۀ فرهنگ فقر در میان طبقات سنی بالای 51 سال بیشتر از گروه سنی 15 تا 24 سال بود. علاوه بر این نتایج، فرهنگ فقر در میان افراد بیسواد (34/3) بود که بیشتر از سایر طبقات تحصیلی بود. نتایج همچنین نشان داد که نمرۀ فرهنگ فقر (3) در میان کسانی که پایگاه اقتصادی-اجتماعی بسیار محروم دارند در مقایسه با دیگر طبقات، بالاتر بود. یافته‌های این مطالعه همچنین نشان داد که سرمایه‌های اجتماعی و سرمایه‌های اقتصادی بترتیب و بصورت منفی 28 درصد و 26 درصد از واریانس فرهنگ فقر را توانستند تبیین نمایند. بنابراین سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی تأثیر منفی‌ای بر روی فرهنگ فقر دارند و بهبود و افزایش آن‌ها باید همواره مورد توجه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Economic and Social Capitals on the Culture of Poverty: Kermanshah City Women

نویسندگان [English]

  • Anis Rezaei 1
  • Abdolreza Adhami 2
  • Shahla Kazemipour Sabet 3

1 Sociology PhD student, Islamic Azad University, North Tehran branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran-Iran.

3 Associate Professor, Department of Sociology, University of Tehran, Tehran-Iran

چکیده [English]

This study was conducted with the aim of investigating the culture of poverty in Kermanshah women. This survey study was conducted in Kermanshah city in 2019, and its statistical population included all women aged 15 to 59, of which 384 were selected as a sample and studied. Questionnaires were used to examine the status of social and economic capital and the culture of poverty. SPSS and AMOS software were used for data analysis. The results showed that the average score of culture of poverty among women whose husbands had died was 3.50, which was higher than single people with an average of 2.60. Also, the average score of the culture of poverty among the age groups over 51 years old was higher than the age group 15 to 24 years old. In addition, the culture of poverty among illiterate people (3.34) was more than other educational classes. The results also showed that the score of culture of poverty (3) was higher among those who have a low socio-economic base compared to other classes. The findings of this study also showed that social capitals and economic capitals could explain 28% and 26% of the variance of poverty culture, respectively. Therefore, economic and social capitals have a negative effect on the culture of poverty, and their improvement and increase should always be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture of poverty
  • social capital
  • economic capital
  • women
  • Kermanshah