اثر ابعاد سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان در مراکز مراقبت سالمندی (مطالعه موردی آسایشگاه خیریه کهریزک)

فائزه النحاس؛ هوشنگ نایبی؛ سیدحسن حسینی؛ الهام محمدی

دوره 9، شماره 33 ، مهر 1401، ، صفحه 87-130

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.70305.626

چکیده
  در این مقاله در پی آن هستیم تاثیر هریک از انواع سرمایه اجتماعی (شامل مشارکت اجتماعی، عضویت در شبکه‌های روابط اجتماعی و اعتماد) و انواع سرمایه فرهنگی (شامل عینیت‌یافته، تجسم‌یافته و نهادینه‌شده) را بر کیفیت زندگی سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک بررسی کنیم . روش انجام پژوهش حاضر پیمایش است، نمونه گیری بصورت خوشه‌ای یک مرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

بررسی تطبیقی عزت‌نفس افراد توان‌خواه جسمی- حرکتی داری تحصیلات دانشگاهی و فاقد تحصیلات دانشگاهی

مهناز فرهمند؛ راضیه جیریایی؛ مریم صالح زاده

دوره 4، شماره 14 ، دی 1396، ، صفحه 105-136

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10265

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه و بررسی رابطه عزت‌نفس و عوامل مرتبط با آن در بین افراد توان‌خواه جسمی-حرکتی انجام شد. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع تطبیقی پیمایش است. جامعه آماری تحقیق حاضر 1600 نفر از افراد توان‌خواه جسمی حرکتی شهر یزد در سال 1397 بودند. بر اساس فرمول کوکران 310 نفر حجم نمونه به دست آمد. 155 نفر از افراد توان‌خواه جسمی-حرکتی ...  بیشتر

عواملِ اجتماعیِ مؤثر بر سلامتِ اجتماعی شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان منطقه 1 تهران)

محمد باقر تاج الدین

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1396، ، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10221

چکیده
    چکیده سلامت اجتماعی به معنی نقش و عملکرد مناسب و مطلوب فرد در جامعه و داشتن پیوندهای اجتماعی شایسته درون شبکه‌های اجتماعی در جامعه است. از سوی دیگر، شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرها با انبوهی از مشکلات و مسائل اجتماعی مرتبط با سلامت اجتماعی روبرو هستند که همگی بر روی سلامت جسمی و روانی افراد نیز تأثیرگذارند. با توجه به اهمیت روزافزون ...  بیشتر

بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی مبتنی بر توانمندسازی بر ارتقاء کیفیت زندگی زنان سالمند

فاطمه سلیمانی؛ حمیده عادلیان

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1396، ، صفحه 187-222

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10227

چکیده
  چکیده مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی مبتنی بر توانمندسازی بر روی کیفیت زندگی زنان سالمند انجام‌ شده است. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری با گروه کنترل انجام‌گرفته است. در این طرح، آزمودنی‌ها به‌صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه مداخله و کنترل قرار داده شدند. نمونه آماری این پژوهش ...  بیشتر

بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر میزان کیفیت زندگی کارکنان بانک ملی شهر تهران.

غلامرضا لطیفی؛ امین موحدی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1394، ، صفحه 109-140

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.7578

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش شناخت تاثیر سلامت اجتماعی و زیر مقیا سهای آن بر کیفیت زندگی می‌باشد. این مطالعه از نوع همبستگی است که بر روی 330 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند صورت گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل دو پرسشنامه SF36 کیفیت زندگی و سنجش سلامت اجتماعی کییز و یک چک لیست اطلاعات دموگرافیک کارکنان ...  بیشتر

نوع مجروحیت و کیفیت زندگی در میان جانبازان استان کرمانشاه .

سیاوش قلی پور؛ سیده زهرا پرهیزگار کلات؛ محسن قلی پور

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1394، ، صفحه 66-99

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.7067

چکیده
  چکیده ناتوانی و مشکلات روحی روانی، زندگی جانبازان را تحت تاثیر قرار می­دهد. این تاثیر در میان آنها یکسان نیست. هدف اصلی این مقاله مقایسه کیفیت زندگی جانبازانِ بر حسب نوع مجروحیت در استان کرمانشاه است. چارچوب نظری آن مبتنی بر ادبیات کیفیت زندگی و روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه جانبازان بالای 25 درصد استان کرمانشاه است. ...  بیشتر

برنامه‌های حمایتی و کیفیت زندگی معتادان: مقایسه معتادان بازتوان شده کنگره 60 و معتادان بازتوان شده در کلینیک‌های خصوصی .

محمد زاهدی اصل؛ فائقه نعمت ساعتلو

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1394، ، صفحه 188-211

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.4753

چکیده
  چکیده در این پژوهش از روش توصیفی استفاده ‌شده است. روش نمونه‌گیری تمام شماری بوده و تمام معتادان بازتوان شده کنگره 60 در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفتند و به همان تعداد نیز افراد معتاد بازتوان شده در کلینیک‌های ترک اعتیاد برای مقایسه با گروه آزمایش و به روش نمونه‌گیری در دسترس از کلینیک‌های سطح شهر تهران در نظر گرفته شدند. داده‌های ...  بیشتر