نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 استادیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

4 استادیار ، گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/rjsw.2023.70305.626

چکیده

در این مقاله در پی آن هستیم تاثیر هریک از انواع سرمایه اجتماعی (شامل مشارکت اجتماعی، عضویت در شبکه‌های روابط اجتماعی و اعتماد) و انواع سرمایه فرهنگی (شامل عینیت‌یافته، تجسم‌یافته و نهادینه‌شده) را بر کیفیت زندگی سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک بررسی کنیم . روش انجام پژوهش حاضر پیمایش است، نمونه گیری بصورت خوشه‌ای یک مرحله‌ای انتخاب شده، خوشه معادل اتاق در نظر گرفته شده است و به صورت تصادفی، 34 اتاق انتخاب و در نهایت 204 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. داده‌ها در محیط اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شده-اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند هر سه متغیر اصلی یعنی سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی وضعیت مطلوبی در میان پاسخگویان ندارند. با این حال ظرفیت سرمایه اجتماعی سالمندان مورد مطالعه (با نمره کل 63.29 از 120 نمره) بسیار بیشتر از نمره سرمایه فرهنگی (11.90 از 81 نمره) آنان است. همچنین نمره کل سالمندان از کیفیت زندگی 64.05 بوده و حداکثر نمره‌ای که برای این متغیر در نظر گرفته شده ، 105 نمره است، این در حالی است که یافته‌ها نشان می‌دهد بین همه ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با کیفیت زندگی ارتباط معنادار وجود دارد، متغیر مشارکت اجتماعی و پس از آن متغیر شبکه روابط اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی بیشترین اثرگذاری را بر کیفیت زندگی سالمندان دارند. در پایان بر اساس یافته‌ها و نتایج، پیشنهاداتی برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

effect of social and cultural capital on older adults quality of life in care center: Kahrizak institution

نویسندگان [English]

  • Fayezeh Alnahas 1
  • Hooshang Naibi 2
  • seyed Hasan Hosseini 3
  • Elham Mohammadi 4

1 PhD student of sociology. Tehran University

2 Faculty Member of the Faculty of Social Sciences of Tehran University Sciences, University of Tehran

3 assistant professor of sociology. Tehran uiniversity

4 assistant professor of social work- Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

In this article, we are looking for the effect of each type of social capital (including social participation, membership in social relations networks and trust) and types of cultural capital (including objectified, embodied and institutionalized) on the quality of life.The method of conducting the current research was a survey, one-stage cluster sampling was chosen, the cluster was considered to be the equivalent of a room, and 34 rooms were randomly selected, and finally 204 people were selected as the sample size. The data were analyzed in the SPSS environment. The research findings show that all three main variables, i.e. social capital, cultural capital and quality of life, do not have a favorable status among the respondents. However, the social capital capacity of the studied elderly (with a total score of 63.29 out of 120 points) was much higher than their cultural capital score (11.90 out of 81 points). Also, the total score of the elderly for the quality of life was 64.05 and the maximum score considered for this variable was 105, while the findings show that there is a correlation between all dimensions of social capital and cultural capital with quality of life.the variable of social participation and then the variable of the network of social relations as one of the dimensions of social capital had the greatest effect on the quality of life of the elderly. Based on the findings and results, suggestions have been proposed to improve the quality of life of the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • older adults. Kahrizak
  • Social Capital
  • cultural Capital
  • Quality of Life