نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه رازی (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد انسان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
ناتوانی و مشکلات روحی روانی، زندگی جانبازان را تحت تاثیر قرار می­دهد. این تاثیر در میان آنها یکسان نیست. هدف اصلی این مقاله مقایسه کیفیت زندگی جانبازانِ بر حسب نوع مجروحیت در استان کرمانشاه است. چارچوب نظری آن مبتنی بر ادبیات کیفیت زندگی و روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه جانبازان بالای 25 درصد استان کرمانشاه است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 368 نفر محاسبه و بر اساس نمونه­گیری سیستماتیک تعیین شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که کیفیت زندگی جانبازان پایین است. کیفیت زندگی بر حسب نوع مجروحیت متفاوت است: در بعد جسمی برای جانبازان شیمیایی پایین و برای جانبازان آمپوته، ترکیبی و اعصاب به نسبت بالاتر است؛ در بعد روانی برای جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی در سطح پایین­تر و برای جانبازان آمپوته، ترکیبی و ویژه در وضعیت بهتری قرار دارد؛ در بعد اجتماعی برای جانبازان شیمیایی در سطح پایین‌تر و برای جانبازان آمپوته، ترکیبی در وضعیت بهتری قرار دارد؛ سن و تعداد فرزندان بر کیفیت زندگی تاثیر معکوسی دارند.  وضعیت اشتغال بر کیفیت زندگی تاثیر دارد، افراد شاغل از کیفیت زندگی بهتری برخوردارند.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Type of Injury and Quality of Life among Veterans with Disabilities of Kermanshah Province Siavash Gholipour , Seyedeh Zahra Parhizgar Kalat Mohsen Gholipour

نویسندگان [English]

  • siavashgh gholipour 1
  • s p 2
  • m g 3

1 assistance

منابع
-   احمدی، خدابخش؛ نجاتی، وحید. (1389)، «بررسی کیفیت زندگی جانبازان اعصاب و روان در استان اصفهان»، مجله علمی- پژوهشی طب جانباز، سال دوم، شماره هشتم.
-   امینی، رضا؛ حقانی، حمید. (1386)، «کیفیت زندگی جانبازان نابینا»، مجله علمی- پژوهشی طب جانباز، سال اول، شماره دوم.
-   تولایی، سید عباس. (1386)، «کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی»، مجله­ علوم رفتاری، دوره اول، شماره 1.
-   جعفری، فرهاد و همکاران. (1390)، «کیفیت زندگی همسران جانبازان شیمیایی شدید چشمی»، مجله علمی- پژوهشی طب جانباز، سال سوم، شماره یازدهم.
-   خانی، حسن و همکاران. (1386)، «بررسی کیفیت زندگی جانبازان قطع عضو در استان مازندران»، مجله­ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دوره سوم، شماره 1.
-   رسولی، اعظم. (1382)، «بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همو دیالیز در مقایسه با دریافت کنندگان  پیوند کلیه». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
-   سلیمی، طاهره و همکاران. (1387)، «تأثیر آموزش بر کیفیت زندگی جانبازان اعصاب و روان شهر یزد»، فصلنامه دنا، دوره دوم، شماره چهارم.
-   عباسی، محمد و همکاران. (1388)، «کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض ریوی گاز خردل شهرستان سردشت»، مجله­ دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره پنجم، شماره چهارم.
-   فلاحتی، فرحناز و همکاران. (1388)، «تأثیر انفجار مین و مهمات عمل نکرده بر روی کیفیت زندگی قربانیان در 15 استان غربی کشور»، مجله­ علمی- پژوهشی طب جانباز، سال اول، شماره چهارم.
-   لطیفی، غلامرضا؛ فرخ­وندی، امیر. (1390)، «عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی جانبازان شهر دزفول»، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 9.
-   ماندنی، بتول؛ فخری، احمد. (1391)، «بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه»، مجله­ علمی- پژوهشی طب جانباز، سال پنجم، شماره هیجدهم.
-   موسوی، بتول و همکاران. (1386)، «کیفیت زندگی جانبازان زن مبتلا به ضایعه­ی نخاعی»، فصلنامه­ پایش، سال هفتم، شماره اول.
-   وهابی، نسیم و همکاران. (1391)، «بکارگیری مدل رگرسیون نهفته طولی در ارزیابی کیفیت زندگی جانبازان نابینا»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره­ بیستم، شماره‌ چهارم.
 
-    Anderson .K.M, Sharpe M, Rattray A, Irvine D.S. (1995). Quality of  life index. Journal  of  Psychosomatic Research.
-    Ferrans, C. E. (1996). Development of a conceptual model of quality of life, Scholarly inquiry of nursing practice, Vol. 10, p.p. 293-304.
-    Guggnumoss, H. Bloomflid, H. Brenner, F. U.(1995). "Quality of life and health: Concepts, Methods and applications". wien: Black well wissenschaft.
-    Hartshon j.c, byers.v. (1992). Impact of epilepsy on quality of life journal of neoroscience nursing.
-    Oliver J. Huxlely P., Bridge.(1997). "Quality of life and mental Health services", London, First Edition.
-    Ottomanelli, L, Barrent. S, Goets. L (2013). A prospective examination of the impact of supported employment program and employment on health-related quality of life, handicap, and disability among viterens with SCI, Qual Life Res,24.
-    Proctor. S,and et al (2001). Health-Related Quality life in Persian Gulf War Veterens. Military Medicine, vol 166.
-     Zhan, Lin.(1992). "Quality of life: Conceptual and measurement issues", Journal of Advanced Nursing.