کلیدواژه‌ها = سلامت اجتماعی
نشاط‌آفرینی و سلامت اجتماعی دانشگاهیان (ارائه یک نظریه داده بنیاد )

دوره 4، شماره 14، دی 1396، صفحه 67-104

10.22054/rjsw.2017.10264

بهنوش جووری؛ یوسف محمدی مقدم؛ سوسن قهرمانی قاجار؛ نرگس حسن مرادی


مطالعه نشاط اجتماعی با تأکید بر محور سلامت اجتماعی پژوهشی ترکیبی در بین شهروندان شهر مشهد

دوره 3، شماره 10، دی 1395، صفحه 145-202

10.22054/rjsw.2016.9374

نادر صنعتی شرقی؛ احمد بخارایی؛ شاه بختی رستمی؛ محمد حسن شربتیان