نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران مرکز،تهران،ایران.

2 دانشیار جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران مرکز ، تهران ، ایران

3 استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،تهران،ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل فرهنگی -اجتماعی تأثیرگذار بر سلامت و انسجام اجتماعی انجام شده است.
مواد و روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جمعیت آماری در این پژوهش، کلیه‌ی جوانان زن و مرد 18 تا 29 ساله‌ی ساکن مناطق 8 گانه‌ی شهری اهواز را در سال 1400 شامل می‌شود که بیش از یک میلیون نفر می باشند؛ حجم نمونه محاسبه شده با استفاده از جدول مورگان 384 بوده است. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات که پرسشنامه است به شیوه نمونه گیری خوشه ای سه مرحله ای گردآوری شده است. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه های انسجام اجتماعی با 22سوال، سلامت اجتماعی با 25 سوال، سرمایه فرهنگی با 9 سوال، عدالت اجتماعی با 6 سوال، امنیت اجتماعی با 15 سوال استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گردیده است.
نتایج: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق نیز نشان داد که: احساس عدالت اجتماعی (0.349=r)، احساس امنیت اجتماعی(0.358=r)، سرمایه فرهنگی (0.130=r) و سلامت اجتماعی(0.452=r) با انسجام اجتماعی جوانان شهر اهواز رابطه وجود دارد. به عبارتی با افزایش در میزان امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سلامت اجتماعی جوانان ، میزان انسجام اجتماعی آنها افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Social Culture on Health and Social Cohesion (Case Study: 18-29 Years Old or Ahvaz Urban Community)

نویسندگان [English]

  • somayeh khosro golestan 1
  • hossein aghajani marsa 2
  • SAEED agaii 3

1 Islamic Azad University Tehran Branch

2 sociology, Psychology and Social Sciences, Islamic Azad university central Tehran branch , Tehran , Iran

3 sociology psychology and social science hslamic azad university central tehran brannch .tehran. iran

چکیده [English]

Objective: The research aimed to investigate socio-cultural factors affecting social cohesion from a sociological perspective
Materials and procedure: This research was applied in terms of goal and descriptive in terms of methodology; it also fell in correlative studies. The statistical population consisted of all 18–29-year-old youths in Ahvaz. The sampling method was cluster random sampling. To determine the sample size, the Morgan Table was used with the sample size amounting to 384 people. The 22-item Social Cohesion Inventory, 8-item Anomy Feeling inventory, 17-item Social Capital inventory, 9-item Cultural Capital inventory, 6-item Social Justice inventory, 8-item Relative Deprivation inventory, 15-item Social Security inventory, 5-item General Individualism inventory and 29-item Socio-economic inventory were used.
Findings: The results from research hypotheses revealed that there was a relationship between religiosity (r=0.440), tendency to ethnic identity (r=0.376), feeling of social justice (r=0.349), sense of social security(r=0.358), feeling anomy (r=0.461), feeling of relative deprivation (r=0.447), general individualism (r=0.223), social capital (r=0.317), cultural capital (r=0.130), socio-economic status (r=0.352), with social cohesion among Ahvaz youths, (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social cohesion
  • social health
  • social justice
  • cultural capital