رابطه مهارت‌های زندگی با سلامت اجتماعی (نمونه موردی: جوانان 15 تا 29 ساله شهرستان حاجی‌آباد).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت ‌علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور. (نویسنده مسئول)

2 دانش‌آموخته ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش مطالعه تأثیر مهارت‌های زندگی بر میزان سلامت اجتماعی جوانان است که با توجه به مبانی نظری کییز (سلامت اجتماعی) و نظریه یادگیری اجتماعی باندورا (مهارت زندگی) مورد مطالعه قرارگرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش پیمایش، جوانان 15 تا 29 ساله شهرستان حاجی‌آباد واقع در خراسان جنوبی مورد مطالعه قرارگرفته‌اند. حجم نمونه پژوهش حاضر 368 نفر بوده که از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده با بهره‌مندی از پرسشنامه استانداردشده، مورد ارزیابی قرارگرفته است. با استفاده از نرم‌افزار Spss22 یافته‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. جهت تحلیل روابط بین متغیرها نیز از آزمون‌های T-test، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که میزان سلامت اجتماعی جوانان در حد متوسط به بالا بوده است. یافته‌ها بیانگر رابطه مستقیم بین ابعاد مهارت زندگی با سلامت اجتماعی در جامعه مورد مطالعه بوده است. همچنین سلامت اجتماعی جوانان برحسب وضعیت تأهل آن‌ها تفاوت معناداری دارد، اما سلامت اجتماعی جوانان برحسب جنسیت آن‌ها متفاوت نیست. نتایج رگرسیون نیز حاکی از آن است که از میان متغیرهای اثرگذار بر سلامت، متغیر مهارت ارتباطی با مقدار بتای 93/0 به‌طور مستقیم بیشترین تأثیر را بر سلامت اجتماعی جوانان جامعه موردتحقیق داشته است؛ یافته‌های تحلیل مسیر بیانگر این است تنها متغیر تفکر خلاق-انتقادی هم اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم داشته، سایر متغیرها فقط اثر مستقیم بر روی پاسخگویان جامعه مورد مطالعه داشته‌اند. همچنین نتایج بیانگر این است که شاخص‌های مهارت ارتباطی، میزان خودآگاهی، میزان تصمیم‌گیری، میزان هیجانات و تفکر خلاق می‌توانند تا حدود 90 درصد از متغیر وابسته را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Life Skills Training on Social Health: A Case Study of 15- to 29-Year-Olds in Haji Abad City Mohammad Hassan Sharbatiyan[1], Samereh Alizadeh Khaneghahi[2] Received: 27/06/2017 Accepted: 13/03/2017

نویسندگان [English]

  • m sh 1
  • samereh Alizadeh 2
2 resercher
چکیده [English]

The Effect of Life Skills Training on Social Health:
A Case Study of 15- to 29-Year-Olds in Haji Abad City
Mohammad Hassan Sharbatiyan[1], Samereh Alizadeh Khaneghahi[2]
Received: 27/06/2017              Accepted: 13/03/2017
 
Abstract
The aim of this research is to investigate the effect of life skills on social health regarding theoretical foundations by Keyes (social health) and the Bandura social learning theory (life skills). The sample size was 368 persons who were selected through simple random sampling using a standardized questionnaire. The results have been analysed using the SPSS 22 software. T-Tests, Pearson correlation, regression and path analysis have been used to analyse the relationships between variables. The results indicate that the rate of youth social health was medium to high. Findings show a direct relationship between the dimensions of life skills and social health in the studied population. Also social health of youth is significant different depending on marital status, but not on gender. The regression results also indicate that among factors influencing health, the communication skill variable, beta=0.93, has the greatest direct impact on social health in the studied population. The findings of path analysis show that only the critical-creative thinking variable has a direct and indirect effect, other variables only have a direct effect on the participants. Results also indicate that measures of communication skill, rate of self-consciousness, decision making, excitement and creative thinking can explain up to 90 percent of the dependent variable.
Keywords: Youth, Haji Abad, Social Health, Life Skills[1]. Corresponding Author Faculty Member at Department of Sociology. Payame
    NoorUniversity (PNU). (Corresponding Author).    sharbatiyan@pnu.ac.ir


[2]. Master of Social Science research, MazandaranUniversity. 
   s.alizadeh_2014@yahoo.com

منابع
-  امینی نقده، منصور. (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 18 تا 29 سال شهر نقده)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی.
-  بخارایی، احمد؛ شربتیان، محمدحسن؛ طوافی، پویا. (1394)، «مطالعه جامعه ‌شناختی رابطه نشاط با سلامت اجتماعی (جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملایر)»، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 25.
-  بهاری، سیف اله؛ شفیق پور، محمدرضا. (1384)، «تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی دانشجویان»، مجله علمی- پژوهشی نوآوری‌های مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دوره اول، شماره اول.
-  پارسا مهر، مهربان؛ رسولی نژاد، پویا. (1394)، «بررسی رابطه سبک زندگی سلامت‌محور با سلامت اجتماعی در بین مردم شهر تالش»، فصلنامه توسعه اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 10، شماره 1.
-  پور حسینی، مژده. (1390)، مهارت‌های زندگی، انتشارات هاجر.
-  حاتمی، پریسا. (1389)، بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی.
-  حسینی، سیده فاطمه. (1387)، بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی..
-  خوش فر، غلامرضا؛ محمدی، آرزو؛ محمد زاده، فاطمه؛ محمدی، راضیه و اکبر زاده، فاطمه. (1392)، «امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی(مطالعه موردی: جوانان 15-29 ساله شهر قاین»،مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره نهم، شماره 1.
-  درکه، بهاره؛ کرامتی، هادی؛ امیری، حسن. (1392)، «اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی در کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر در تهران»،فصلنامه علمی-تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت، سال ششم، شماره 3(پیاپی 18).
-  ساویز، احمد؛ بخت‌آزما، محمدحسن. (1384)، آموزش مهارت‌های زندگی و خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
-  شربتیان، محمدحسن. (1393)، سنجش میزان بهرهمندی از شاخص سلامت اجتماعی جوانان 18 تا 30 ساله شهرستان قاین و عوامل مؤثر بر آن، طرح پژوهشی دانشگاه پیام نور.
-  شربتیان، محمدحسن. (1391)، «تأملی بر پیوند معنایی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و میزان بهره‌مندی از سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد»،. فصلنامه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره پنجم.
-  عبدالله تباردرزی، هادی؛ کلدی، علیرضا؛ محققی کمال، سید حسین؛ ستاره فروزان، آمنه و صالحی، مسعود. (1387)، «بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هشتم، شماره 30 و 31.
- عبدالله زاده، حسین. (1387)، مفهوم سلامت اجتماعی، قابل‌دسترس در
http://psychologyinfo.blogfa.com/post152aspx
-  فتحی، منصور؛ عجم نژاد، رضا؛ خاک رنگین، مریم. (1391)، «عوامل مرتبط با سلامت. اجتماعی معلمان شهر مراغه»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 47. (سلامت 1).
-  فرهمند، مهناز؛ خاتمی سروی، خدیجه؛ محمدحسنی، راضیه. (1395)، «مقایسه سلامت اجتماعی، قدرت تصمیم‌گیری، مهارت‌های ارتباطی و عزت‌نفس در بین زنان شاغل و خانه‌دار شهر یزد.»، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، سال هفتم، شماره دوم.
-  قاضی مرادی، حسن. (1393)، درآمدی بر تفکر انتقادی، تهران: انتشارات اختران.
-  -کدخدایی فاطمه؛ لطفی، شورش. (1392)، «سنجش میزان سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان‌های شهر شیراز و بررسی عوامل مؤثر بر آن»، فصلنامه پژوهش اجتماعی، دوره 6، شماره 20.
-  کریم زاده، احمد. (1388)، راهنمای آموزش و آداب مهارت‌های زندگی، تهران: انتشارات یادمان هنر اندیشه.
-  کریمی، مهدی. (1390)، ادبیات نظری کیفیت زندگی، تهران: انتشارات رشد.
-  کنگر لو، مریم. (1387)، بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علامه طباطبائی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی.
-  مهدوی، نیلوفر. (1388)، مهارت‌های زندگی، تهران: نشر قطره، چاپ دوم.
-  مؤمنی مهموئی، حسین؛ تیموری، سعید؛ رحمان پور، محمد. (1394)، «بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و عزت‌نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی»، فصلنامه ‌اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، سال ششم، شماره 74.
-  ناصری، حسین. (1386)، مهارت‌های زندگی، تهران: انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
-  یحیی زاده حسین؛ عرب گری، زلیخا. (1394)، «رابطه آموزش مهارت‌های اجتماعی و سلامت اجتماعی»، فصلنامه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، مقاله 5، دوره 1، شماره 4.
 
-  Keyes, C.L.M; Shapiro, A. D. (2004). “Social well-being in the U. S.: A descriptive Epidemiology. In Orville Brim, Healthing are you? A national study of well-being of Midlife. By Orville Gilbert Brim, -Carol D. Ryff, Ronald C. Kessler University of Chica.
-  Keyes, C. L. M. (1998). “Social well-being”. Social Psychology Quarterly, Vol. 61, No. 2: 121-140.
-  Shapiro, Adam, & Keyes, C. L.M. (2008). “Marital Status and Social Well-Being: Are the Married Always Better Off?”,Journal Social Indicator Resarch, Vol 88, pp: 329–346.
-  Shapiro, Adam& Keyes, Corey Lee.M. (2007). “Marital Status and Social Well-Being: Are the Married Always Better Off?” Springer Science Business Media B.V.
-  Turner, N. E., Macdonald, J. & Somerset, M. (2013). “Life skills, Mathematic all reasoning and critical thinking: Acurricul for prevention of problem gambling”. Journal of Gambling Studies NewYork, Vol 24, Issue 3, pp: 367- 380.
-  World Health Organization. (1999). “Partners in of Skills Education: Conclusions from A united nations Inter-Agency Meeting”.Geneva Department of Mental Health..page 245.