نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور- ایران.نویسنده مسئول

2 عضو هیت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور- تهارن- ایران

3 عضو هیت علمی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور- ایران

4 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه پیام نور.

چکیده

چکیده
نشاط اجتماعی آن دسته از رفتارهایی است که به صورت شیوه‌های بیانی و رفتاری ابراز می‌گردد تا حس خوب و شور و شعف را انتقال دهد و منجربه آرامش گردد.این نوشتار با رویکرد سلامت اجتماعی و راهبرد پراگماتیسم موردمحور مبتنی بر روش ترکیبی درگام کیفی از مطالعه موردی جمعی، در گام کمّی‌ (پیمایش از نوع توصیف) و روش درون یابی نقطه‌ای (تحلیل فضایی) برای تحلیل شیوه‌های رفتاری و بیانی نشاط اجتماعی بهره برده است. در این تحقیق از نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر موردی نوعی، تصادفی ساده متناسب با حجم هر منطقه و نمونه‌گیری مکانی و منطقه‌ای استفاده شده است.جمع‌آوری یافته‌ها مبتنی بر تحلیل تماتیک (کدگذاری باز و محوری) ، توصیف آماری و تحلیل فضایی بوده است. از ابزارهای مصاحبه‌ نیمه عمیق، پرسشنامه مصاحبه‌ای محقق ساخته و ترسیم نقشه‌های شهری برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است.قلمرو تحقیق مناطق شهری مشهد در نیمه اول سال 1397 بوده است. واحد تحلیل در رویه کمّی ‌خانوار ، در بعد کیفی مشارکت کنندگان و درسطح تحلیل فضای مناطق شهری بوده است. میزان آلفای سوالات پرسشنامه تحقیق برابر با (80/0) بدست آمده است. مهمترین مقوله‌های محوری رویه کیفی با تاکید بر تیپ‌های نشاط بخشی گرم و سرد و نشاط گیرندگی معطوف به نمایشی کردن موقعیت، شالوده شکنی موقعیت، تاثیر بر دیگری (نفوذ اجتماعی)، نوع دوستی، دیگرخواهی، درون نگری همدلانه، کسب آرامش و کاهش تنش روزمره بوده است.نتایج بخش کمّی‌ و تحلیل فضایی مناطق اشاره به‌این می‌کند که تیپ نشاط دهندگی گرم، معطوف به شور و شعف در حد متوسط رو به پایین تا پایین در سطح مناطق بوده است.نشاط دهندگی تیپ سرد معطوف به حس خوب در بین مناطق مختلف شهری در حد متوسط رو به بالا تا بالا بوده است. نشاط گیرندگی معطوف به کسب آرامش در سطح مناطق شهری متوسط رو به بالا بدست آمده است.با توجه به نتایج می‌توان گفت که اجرای  مراسم‌های نشاط بخش به زندگی اجتماعی معنا و تعلق اجتماعی می‌بخشند و افراد را برای خوب تر زندگی کردن، مطلوبیت و بهتر زندگی کردن در مقابل افسردگی تشویق می‌کنند و سطح کیفیت زندگی را ارتقاء می‌بخشند، از این رو به مدد رویکرد مددکاری اجتماعی می‌توان با تقویت و حمایت از موارد فوق بهبود و ارتقاء سلامت اجتماعی شهروندان را مد نظر قرار داد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Social Happiness with an Emphasis on Social Well-Being: A Mixed-Method Research Conducted Among Citizens of Mashhad*

نویسندگان [English]

  • Nader sanati sharghi 1
  • Ahmad bokharaei 2
  • shah bakhti rostami 3
  • Mohammad hasan sharbatiyan 4

1 Member of the Faculty of Sociology, Payame Noor University

2 Member of the Faculty of Sociology, Payam Noor University, Tehran-Iran

3 Faculty Member of Urban Planning Department of Geography, Payame Noor University, Iran

4 Mashhad

چکیده [English]

A Study of Social Happiness with an Emphasis on Social Well-Being: A Mixed-Method Research Conducted Among Citizens of Mashhad*
Nader Sanati Shargh[1]  ,  Ahmad Bokharaei[2]
Shah Bakhti Rostami[3]  ,   Mohammad Hasan Sharbatiyan[4]
Accepted:                Received:
 
Abstract
Social happiness refers to behavior that is demonstrated by expressive and behavioral modes to convey a sense of passion and vigor, and contribute to enhanced relaxation of people. This paper uses a social well-being approach and a pragmatism strategy underlined by a mixed-method approach. In the qualitative step, the descriptive survey and in the qualitative step, the point interpolation (spatial analysis) have been used to analyze behavioral and expressive modes of social happiness. In this research, purposeful sampling consistent with the size of each area and the spatial and regional sampling methods was utilized. The data collection was based on thematic analysis (open and axial coding), statistical descriptive, and spatial analysis. Semi-deep interviews and self-administered questionnaires along with urban maps were used to collect data. The study area covered urban areas of Mashhad in the first half of the year 2018. The unit of analysis was family, in the quantitative step, the participants, in the qualitative step, and urban areas, at the level of spatial analysis. The Cronbach’s alpha was calculated for the research items (α=0.80). The main categories of the qualitative procedures with emphasis on warm[1]. Corresponding Author of the Assistant Professor and Member of the Department of Sociology of Payame Noor University. (Corresponding Author).   sanatinader@yahoo.com


[2]. Assistant Professor and Member of the Department of Sociology of Payame Noor University.  bokharaei_ah@yahoo.com.


[3]. Associate Professor and member of the Department of Geography, PayameNoorUniversity.   sh_rostami@pnu.ac.ir


[4]. Ph.D. Student of Sociology (Social Issues of Iran) PayamNoorUniversity.   sharbatiyan@gmail.com

منابع
-  آلتینی، لونت؛ پاراسکوس، الکساندر. (1394)، روش تحقیق، ترجمه: صادق صالحی، پگاه‌ایزدی، سالار کهزادی و زهرا پازوکی نژاد، تهران: انتشارات مهکامه، چاپ اول.
-  اکبری، حسین. (1394)، شناساییآسیب‌هاونابهنجاری‌هایشهریبهتفکیکمحلاتشهری، کارفرما:معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد، انتشارات دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد.
-  ایمان، محمدتقی؛ مرادی، گلمراد. (1390)، «روش شناسی نظریه اجتماعی گافمن»، فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال 2، شماره 2.
-  بَبی، اِرل. (1390)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمة رضا فاضل، جلد اول، تهران: نشر سمت، چاپ هشتم.
-  بخشی، حامد؛ مسعودی، حمید. (1395)، تدوین سند راهبردی ارتقاء نشاط و شادابی شهر مشهد، مجری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد، گزارش نهایی طرح پژوهشی شورای اسلامی‌شهر مشهد.
-  بدری، سیدعلی؛ صدرالله، طیبی. (1391)، « بررسی عوامل موثر بر هزینه‌های گردشگری مذهبی، مطالعه موردی: شهر مشهد مقدس»، مجلهبرنامه‌ریزیوتوسعهگردشگری، سال اول، شماره 1.
-  بابائی، غلامرضا؛ خویی‌نژاد، غلامرضا. (1389)، «بررسی میزان نشاط و شادابی شهروندان مشهد و ارائه راهکارهایی جهت تقویت آن»، مجله علمی و تخصصی مشهد پژوهی، مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد، شماره 5.
-  تمیزی فر، ریحانه؛ عزیزی مهر، خیام. (1394)، «بررسی رابطه بین اوقات فراغت و نشاط اجتماعی در شهر اصفهان»، فصلنامه علمی‌و پژوهشی پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، سال 2، شماره 4.
-  جوکار، بهرام. (1386)، «نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین هوش هیجانی و هوش عمومی‌در رابطه با رضایت از زندگی»، مجلهروانشناسیمعاصر، سال دوم، شماره 4.
-  حافظ نیا، محمدرضا. (1391)، روش تحقیق در علوم انسانی، نشر سمت، تهران، چاپ سیزدهم.
-  دوچ، مورتون، کراوس، رابرت. (1375)، نظریه‌ها در روانشناسی اجتماعی. ترجمه: مرتضی کتبی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
-  دیلینی، تیم. (1379)، نظریه‌های کلاسیک جامعه شناسی، ترجمه: بهرنگ صدیقی- وحید طلوعی، تهران: نشر نی، چاپ سوم.
-  ذکایی، محمدسعید. (1395)، «نشاط اجتماعی: موانع، فرصت‌ها و سیاست‌ها»، در :مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور (جلد سوم)، وزارت کشور، شورای اجتماعی کشور.انتشارات پژوهشکده فرهنگ و هنر با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-  ربانی خوراسگانی، علی؛ کیانپور، مسعود. (1388)، «جامعه شناسی احساسات»، فصلنامه علمی‌ و پژوهشی جامعه شناسی کاربردی، سال 20، شماره 2.
-  رضا دوست، کریم؛ فاضلی، عبدالله، مقتدایی، فاطمه. (1393)، «بررسی احساس امنیت و نشاط اجتماعی در بین شهروندان استان خوزستان در سال 1390»، فصلنامه علمی ‌تخصصی دانش انتظامی‌خوزستان، سال 1، شماره 2.
-  ریتزر، جرج. (1393)، نظریه جامعه شناسی، ترجمه: هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی، چاپ اول.
زارع شاه آبادی، اکبر؛ ترکان، رحمت الله؛حیدری، محمود. (1391)، «بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفت»،  فصلنامه علمی‌و پژوهشی جامعه شناسی کاربردی ، شماره 23.
-  ساروخانی، باقر. (1377)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، مجلد دوم، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران: چاپ اول. 
-  سالنامه آمار شهر مشهد. (1396)، آمارنامه شهر مشهد 95، شهرداری مشهد معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با نظارت مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات.
-  سام آرام، عزت‌الله؛ معارف وند، معصومه. (1392)، «نظریه مددکاری اجتماعی شناختی و رفتاری و ارتباط آن با نظریه پدیدارشناسی اجتماعی»، در نظریه‌های مددکاری اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ دوم.
-  سام آرام، عزت‌الله؛ حسینی، سیداحمد. (1392)، سلامت اجتماعی (نظریه محوری حرفه‌ای مددکاری اجتماعی)، در نظریه‌های مددکاری اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ دوم.
-  سام‌آرام، عزت‌الله. (1388)، «بررسی رابطه سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس جامعه ‌محور»، انتظام اجتماعی، شماره 1.
-  سلیگمن، مارتین. ای.پی. (1395)، شادمانی درونی (روان شناسی مثبت گرا در خدمت خوشنودی پایدار)، ترجمه: مصطفی تبریزی، رامین کریمی‌و علی نیلوفری، تهران: انتشارات دانژه، چاپ پنجم.
-  سلیگمن، مارتین. ای.پی. (1394)، شکوفایی روانشناسی مثبت گرا (درک جدیدی از نظریه شادکامی‌و بهزیستی)، ترجمه: امیر کامکار و سکینه هژبریان، تهران: نشر روان، چاپ دوم.
-  شجاعی زند، علیرضا. (1390)، «مدرنیته و قدرت انتخاب»، فصلنامه علمی- پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی ‌آینة معرفت، سال نهم، شماره 27.
-   شهرداری منطقه یک مشهد قابل دسترس در:  [https://zone1.mashhad.ir] تاریخ مراجعه (10/8/97)
-   شهرداری منطقه دو مشهد قابل دسترس در:  [https://zone2.mashhad.ir] تاریخ مراجعه (10/8/97)
-   شهرداری منطقه سه مشهد قابل دسترس در:  [https://zone3.mashhad.ir] تاریخ مراجعه (10/8/97)
-   شهرداری منطقه چهار مشهد قابل دسترس در:  [https://zone4.mashhad.ir] تاریخ مراجعه (10/8/97)
-   شهرداری منطقه پنج مشهد قابل دسترس در:  [https://zone5.mashhad.ir] تاریخ مراجعه (10/8/97)
-   شهرداری منطقه شش مشهد قابل دسترس در:  [https://zone6.mashhad.ir] تاریخ مراجعه (10/8/97)
-   شهرداری منطقه هفت مشهد قابل دسترس در:  [https://zone7.mashhad.ir] تاریخ مراجعه (10/8/97)
-   شهرداری منطقه هشت مشهد قابل دسترس در: [https://zone8.mashhad.ir] تاریخ مراجعه (10/8/97)
-   شهرداری منطقه نه مشهد قابل دسترس در:   [https://zone9.mashhad.ir] تاریخ مراجعه (10/8/97)
-   شهرداری منطقه ده مشهد قابل دسترس در:  [https://zone10.mashhad.ir] تاریخ مراجعه (10/8/97)
-   شهرداری منطقه یازده مشهد قابل دسترس در: [https://zone11.mashhad.ir] تاریخ مراجعه (10/8/97)
-   شهرداری منطقه دوازده مشهد قابل‌دسترس در: [https://zone12.mashhad.ir].تاریخ مراجعه (10/8/97)
-   شهرداری‌منطقه ثامن مشهد قابل‌دسترس‌در:[https://zonesamen.mashhad.ir].تاریخ‌مراجعه (10/8/97)
-  عباداللهی، حمید؛ خستو، زهرا. (1391)، «اجتماع علمی ‌در دانشگاه‌های ایران: مطالعه موردی دانشکده‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های علامه طباطبائی و  تهران»، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 13
-  عباس زاده، محمد؛ قاسم‌زاده، داود؛ صالح، نوشین. (1395)، «بررسی ارتباط بین اشکال سرمایه و شادی در بین حاشیه‌‌نشینان و غیرحاشیه‌نشینان (مورد مطالعه: شهر تبریز)»، فصلنامه علمی ‌پژوهشی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 29
-  عبدالله تباردرزی، ‌هادی؛ کلدی، علیرضا؛ محققی کمال، سیدحسین؛ ستاره فروزان، آمنه و صالحی، مسعود. (1378)، بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هشتم، شماره 30 و 31.
-  عبدالله تباردرزی، ‌هادی. (1386)، بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و متغیرهای دموگرافیک اجتماعی دانشجویان، دانشکده علوم بهزیستی و توان‌بخشی، پایان‌نامه کارشناسیارشد، گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توا‌ن‌بخشی.
-  علیزاده اقدم، محمد؛ عباس‌زاده، محمد، حبیب زاده، اصحاب؛ عبادی یالقوزآغچی، سارا.. (1393)، «بررسی رابطه بین شادی و احساس امنیت (ابعاد آن در افراد)»، فصلنامه علمی‌و پژوهشی برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال 4، شماره 18
-  عنبری، موسی. (1397)، ستایش شادمانه ( تبیین نشاط اجتماعی در ایران)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
-  عنبری، موسی. (1392).ستایش‌های شادمانه الگوی موثر شادزیستی مردمی‌در ایران، مجله انسان شناسی، سال 11، شماره 18
-  غفاری، غلامرضا؛ امیدی، رضا. (1388).کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران: نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول.
-  فرجی، طوبی؛ طیبه، خادمیان. (1392).«بررسی نقش رضایت از زندگی بر میزان نشاط اجتماعی»، مطالعات جامعه‌ شناختی جوانان، شماره 10، چاپ اول.
-        فرگاس، جوزف پی. (1373). روان‌شناسی تعامل اجتماعی (رفتارمیان‌فردی)، ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت، تهران: انتشارات ابجد، چاپ اول.
-  قنادان، منصور؛ هدایت الله، ستوده؛ مطیع، ناهید. (1395). جامعه شناسی (مفاهیم کلیدی)، انتشارات آوای نور: تهران، چاپ یازدهم.
-  قهرودی تالی، منیژه. (1381)، «ارزیابی درون یابی به روش کریجینگ»، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 43.
-  کرتیس، آنتونی جیمز (1382)، روانشناسیسلامت، ترجمه: فرامرز سهرابی، نشر تهران: طلوع دانش.
-  کرسول، جان دبلیو. (1396)، طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و شیوه ترکیبی)، ترجمه: حسن دانایی فر و علی صالحی، تهران: نشر موسسه کتاب مهربان، چاپ سوم.
-  کرلینجر، فرد. ان. (1376)، مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه: حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، تهران: انتشارات آوای نور، چاپ اول.
-  کریمی، صدیقه؛ نصر، احمدرضا. (1392)، «روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌های مصاحبه»، فصلنامه پژوهش، سال 1، شماره 4.
-  کلانتری، خلیل. (1387)، پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی با استفاده از نرم افزار Spss، تهران: نشر فرهنگ صبا، چاپ سوم.
-  کلمن، جیمز. (1377). بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشرنی، چاپ اول.
-  گافمن، اروینگ، (1391)، نمود خود در زندگی روزمره، ترجمه: مسعود کیان پور، تهران: نشر مرکز، چاپ اول.
گزارش رتبه بندی شادترین کشورهای جهان در سال 2017 (1396) اردیبهشت ماه، قابل دسترس در[http://modir-mba.com] تاریخ مراجعه 10/12/96
- گزارش رتبه بندی شادترین کشورهای جهان در سال 2017 (1396) اردیبهشت ماه، قابل دسترس در[https://salamat.life] تاریخ مراجعه 10/12/96
-   گزارش توصیفی شادترین و غمگین‌ترین استان‌ها کدم‌اند؟ (1394)، شهریورماه، قابل‌دسترس در [http://www.asriran.com] تاریخ مراجعه 10/12/96
گزیده شاخص‌های جمعیتی شهر مشهد (برگرفته ازاطلاعات سرشماری عمومی‌و نفوس مسکن 1395 مرکز آمار ایران)، (1396)، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با نظارت مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات، شهرداری مشهد.
-  گیدنز، آنتونی؛ ساتن، فلیپ. (1395)، جامعه شناسی ترجمه هوشنگ نایبی، جلد اول، ویراست هفتم، تهران: نشر نی.
-  محمدپور، احمد. (1392)، روش تحقیق کیفی (ضد روش 1)، تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ دوم.
-   محمدپور، احمد؛ صادقی، رسول؛ رضایی، مهدی. (1389)، «روش‌های تحقیق ترکیبی به عنوان سومین جنبش روش شناختی: مبانی نظری و اصول عملی»، فصلنامه علمی‌و پژوهشی جامعه شناسی کاربردی، سال 2، شماره 21.
-  مرادی، سجاد. (1395)، سیاست شادکامی‌در ایران، وضعیت موجود و توصیه‌های سیاستی، در چکیده مقالات همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران، دانشگاه علامه طباطبائی.
-  منینگ، فلیپ. (1380)، اروینگ گافمن و جامعه شناسی نوین، ترجمة ثریاکامیار، تهران: انتشارات ثارالله، چاپ اول.
-  موسوی، سیدمحسن. (1392)، شادمانی (رویکردهای نظری و یافته‌های تجربی)، تهران: انتشارات تیسا، چاپ دوم.
-  هزارجریبی، جعفر؛ مرادی، سجاد. (1393)، «نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن»، فصلنامه علمی‌و پژوهشی مطالعات ملی، سال 4، شماره 15.
-  هزار جریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا. (1391)، آناتومی‌رفاه اجتماعی، تهران: انتشارات فرهنگ و جامعه، چاپ اول.
-  هزارجریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا. (1389)، «بررسی مفهوم شادکامی اجتمـاعی و عوامـل مـؤثر بـر آن:مطالعه موردی در استان مرکزی»، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 2.
-  هزارجریبی، جعفر؛ آستین افشان، پروانه. (1388)، «بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی (با تأکید بر استان تهران)»، فصلنامه علمی‌و پژوهشی جامعه شناسی کاربردی، شماره 20.
 
-   Argyle, M., Martin, M., & Lu, L. (1995). “Testing for Stress and Happiness: The Role of Social and Cognitive Factors”, In C. D. Spilberger, & I. G. Sarason (Eds.), Stress and Emotion (pp. 173-187). WashingtonDC: Taylor & Francis.
-   Blanco, A. & Diaz, D. (2007). Social order and mental health: a social well-being approach, Autonomy university of Madrid, psychology in Spain, 11 (1): 61-71.
-   Clark, V. L. P., Creswell, J. W., Green, D. O. N., & Shope, R. J. (2008). “Mixing quantitative and qualitative approaches”. Handbook of emergent methods, pp.363-385.
-   Collins, R. (1990). “Stratification, Emotional Energy, and the Transient Emotions”. Pp. 27-57 in Research Agenda in the Sociology of Emotions, (ed). Theodore Kemper. Albany, N. Y. Sunny Press.
-   Creswell, J. W. (2003). Research Design:Qualitative, Quantitative, and Mixed MethodsApproaches, Second Edition, And Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
-   Helliwell, J. Layard, R. Sachs, J. (2017). World Happiness report.
-   Keyes, C. L. M. (2005). Mental Health and / or Mental Illness? Investigation Axioms of the complete state model of Health,Journal of consulting and Clinical psychology, 3 (3): 539-548
-   Keyes, C. L. M. (2004).Complete Mental Health:an agenda for the21, century, Washington.
-   Keyes, Corey Lee.M & Shapiro, Adam. (2004). Social well-being in the United States: A Descriptive Epidemiology. Chicago LI, The University oFshicago press: 350-372.
-   Kivisto, P. (2008). Classical Contemporary Theory, Sage Publication, United Kingdom.
-   Kohn, LT. (1997). Methods in case study analysis. Washington: Center for Studying Health System Change.
-   Lang, P. J., Bradley, M. M., & Cuthbert, B. N. (2008). “International af f ective picture system (IAPS): Af f ective ratings of pictures and instruction manual”,Technical Report A-8, Gainesville, FL: University of Florida
-   Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research, Sage publications.
-   Merriam, S. B. (2002). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis, Jossey-Bass Inc Pub.
-   Maxwell, J. A., Loomis, D. M. (2003). Mixed Methods Design: An Alternative Approach. In A. Tashakkori, and C. Teddlie (Eds.), Handbookof Mixed Methods in Social and BehavioralResearch (pp. 241–272). Thousand Oaks, CA: Sage.
-   Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). “Positive psychology progress: Empirical validation of interventions”, American Psychologist, Vol 60, pp: 410-421.
-   Seligman, M. (2002).Authentic happiness, using the new positive psychologyto realis your potential forlasting fulfilment. New York: Free Press.
-   Stake, R. E. (2005). Qualitative case studies. In Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (Eds.), The Sage handbook of qualitative research (3rd ed.) pp. 443-466. Thousand Oaks, CA: Sage.
-   Summers-Effler, E. (2002). “The Micro Potential for Social Change: Emotion, Consciousness, and Social Movement Formation”, Sociological Theory, 20, (1): 41-60.
-   Thomas, J. Harden, A. (2008). “Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews”, BMC Medical Research Methodology, 8, (1): 45-55
-   Turner, J. H. (2003).The Structure of Sociological Theory, UnitedState, Wadsworth.
-   Veenhoven. R. (2011).Conditions of Happiness. Dordrecht: Kluwer Academic.