نویسنده = �������� �������� ������ ������������ ��������