نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه خوارزمی جامعه شناسی حوزه آسیب های اجتماعی

4 عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در سال‌های اخیر قوانین متعددی برای حضور مددکاران اجتماعی در دادرسی نوجوانان تدوین و تصویب شده اما هنوز اجرا نمی‌شود. از اینرو هدف این پژوهش شناسایی چالش ها و فرصت‌ها‌ی مداخلۀ مددکاران اجتماعی در فرایند دادرسی نوجوانان از دیگاه قضات به منظور ارائه طرح‌هایی جهت بهبود جایگاه مددکاری‌ اجتماعی است. با توجه به اینکه در سیستم قضایی ایران قضات مسئول اجرای قانون هستند و عدم اجرای قوانین تاحدود زیادی متوجه آنان است، از این رو در این مقاله درباره چالش ها و فرصت های مداخله مددکاران اجتماعی در دادرسی نوجوان مورد سوال قرارگرفتند. روش پژوهش کیفی مبتنی بر مصاحبه با تکنیک تحلیل تماتیک (مضمونی) است. روش نمونه‌گیری هدفمند با استرانژی در دسترس بود. افراد مورد مطالعه شامل 17 قاضی است. یافته‌ها نشان می‌دهد قضات بر ضرورت حضور مددکاران اجتماعی در سیستم قضایی بخصوص دادرسی نوجوانان موافق بودند . محوراصلی پاسخ‌ها مفاهیمی چون ضعف حرفه‌ای، ناکارآمدی سیستمی بعنوان چالش‌ها ، مداخلات ترمیمی و تسهیل خروج از دادرسی بعنوان فرصت حضور و مداخله مددکاران اجتماعی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges and opportunities of intervention of social workers in the trial process of delinquent juveniles: with emphasis on the views of some judges

نویسندگان [English]

  • fatemeh hossini 1
  • Hossein Yahyazadeh Pirsaraee 2
  • Salahedin Ghaderi 3
  • hosseini gholami 4

1 Doctoral student of social work at Allameh Tabataba’i University

2 Associate Professor of Social Work at Allameh Tabataba’i University

3 Kharazmi University

4 Faculty member of Allameh Tabatabai University Law Department

چکیده [English]

In recent years, several laws have been drafted and approved for the presence of social workers in juvenile proceedings, but they are still not implemented. Therefore, the purpose of this research is to identify the challenges and opportunities of intervention of social workers in the process of juvenile proceedings from the point of view of judges in order to provide plans to improve the position of social workers. Due to the fact that in Iran's judicial system, judges are responsible for the implementation of the law and the non-implementation of the law is to a large extent directed at them, therefore, in this article, the challenges and opportunities of social workers' intervention in juvenile proceedings were questioned. The qualitative research method is based on interviews with thematic analysis technique. Purposive sampling method was available with strong. The studied people include 17 judges. The findings show that the judges agreed on the necessity of the presence of social workers in the judicial system, especially juvenile proceedings. The main axis of the answers are concepts such as professional weakness, system inefficiency as challenges, restorative interventions and facilitating exit from proceedings as an opportunity for the presence and intervention of social workers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social Worker
  • Trial
  • Adolescents
  • Delinquency