نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

2 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).

چکیده

اعتیاد و مصرف مواد مخدر یکی از مسائل اجتماعی جهانی است که روزانه بر شیوع و گسترش آن افزوده می‌شود. زنان به عنوان مهم‌ترین عنصر خانواده و اجتماع ممکن است خواسته یا ناخواسته درگیر آن شوند. پیامدهای خانوادگی و اجتماعی و آسیب‌هایی که در اثر اعتیاد زنان به مواد مخدر بر جامعه وارد می‌گردد به مراتب عمیق تر از اعتیاد مردان است.پژوهش حاضر با هدف فهم تجربه‌ها و پیامدهای اجتماعی مصرف مواد مخدر در زنان انجام گرفت.روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی با روش نمونه‌گیری هدفمند می‌باشد. با ملاک اشباع نظری با 25 نفر از زنان در کمپ مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته به عمل آمد. با استفاده از روش تحلیل موضوعی یا تماتیک، داده‌های گردآوری شده براساس سوالات و اهداف پژوهش، مقوله‌بندی و مورد تفسیر قرار گرفتند. یافته‌های این پژوهش در چهار محور تجارب اعتیاد زنان، تجربه کمپ، پیامد اعتیاد، از تجربه تا پیامد، با عنوان چهار مضمون اصلی ارائه شد.نتایج پژوهش حاکی از این است که سن اعتیاد در حال کاهش است، تغییر در نوع مواد مصرفی اتفاق افتاده است و شروع اعتیاد زنان و دختران تنها از خانه و خانواده نبوده و نقش دوستان در این مورد در حال افزایش می باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Social Consequences and Experiences of Drug Abuse in Women

نویسندگان [English]

  • Hossein Yahyazadeh Pirsaraee 1
  • marjan kiani 2

1 Allame Tabatabaei University

2 Department of Social Work, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Addiction and substance abuse are one of the social issues that are constantly on the rise. The consequences and damage that the family and the society bear as a result of women’s drug addiction is far more profound than that of men. The purpose of this study was to understand the social experiences and consequences of drug abuse in women. The theoretical saturation criterion was conducted with 25 women in the semi-structured in-depth interview camp .Using a thematic analysis, the data collected was categorized and interpreted based on the research questions and objectives.
The findings of this study were presented in four main themes in the four areas of women's addiction experiences, camp experience, addiction outcome, and from experience to outcome. The results show that the age of onset of addiction is decreasing. Furthermore, changes in the type of substances abused have occurred. The onset of addiction for women and girls is not just from home and the family, but also the role of friends.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drug Abuse
  • Women
  • Social Consequences
  • Age of Onset of Addiction
-  استراوس، انسلم و کربین، جولیت. (1393)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمه: بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
آقابخشی، حبیب. (1388)، اعتیاد و آسیب‌شناسی خانواده: رویکرد مددکاری اجتماعی به مسائل و آسیب‌های جامعه‌ای، تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
-  ایمان، محمدتقی. (1394)، روش‌شناسی تحقیقات کیفی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم.
-  بیاتی، پروانه. (1389)، بستر اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر اعتیاد به مواد روانگردان در میان زنان، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال چهارم، شماره چهاردهم.
-  سلیمی، علی؛ دلاوری، محمد. (1380)، جامعه‌شناسی کج روی، قم: انتشارات پژوهشکده و دانشگاه.
-  سفیری، خدیجه؛ خادم، رسول. (1392)، بررسی وضعیت امید به زندگی زنان بی‌خانمان شهر تهران، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم، شماره اول.
-  سایت رسمی سازمان بهزیستی کشور.
-  صدیق سروستانی، رحمت‌الله. (1386)، جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
-  صفری، فاطمه. (1393)، اعتیاد و زنان: تفاوت‌های جنسیتی در زمینه سوءمصرف مواد و درمان آن، مجله اعتیاد پژوهی، سال ششم.
-  رابرتسون، یان. (1374)، درآمدی بر جامعه، ترجمه: حسن بهران، تهران: انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم.
-  رحیمی موقر، آفرین؛ ملایری خواه لنگرودی، زهرا؛ دلبرپور احمدی، شهناز و امین اسماعیلی، معصومه. (1390)، بررسی کیفی نیازهای زنان برای درمان اعتیاد، مجلۀ روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هفدهم، شماره دو.
-  رفیع پور، فرامرز. (1378)، آنومی یا آشفتگی‌های اجتماعی: پژوهشی درباره پتانسیل آنومی، تهران: شرکت سروش.
-  قاسمی روشن، ابراهیم. (1388)، توانمندی خانواده در پیشگیری انحرافات اجتماعی، فصلنامه کتاب زنان، شماره 17: 11-33
-  قربانی، اسماعیل و فیض‌آبادی، حسین. (1392)، واکاوی دیدگاه‌های جامعه‌شناختی انحرافات اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، سال اول، شماره 3: 97-120.
-  قربانی، مجید و انصاری طالبی، ثریا. (1395)، مروری بر دو دهه تحقیقات شیوع شناسی اعتیاد زنان در ایران، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، سال سوم، شماره 9: 61-90.
-  کرسول، جان. (1391)، پویش کیفی و طرح پژوهش، ترجمه: حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، تهران: صفار – اشراقی، چاپ اول، ویرایش دوم.
-  کرم پور، رزا. (1379)، ارزیابی تحقیقات انجام‌گرفته در خصوص اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ستاد مبارزه با مواد مخدر، ژرفای تربیت، سال دوم، شماره 5.
-  گروسی، سعیده و محمدی دولت‌آبادی، خدیجه. (1390)، تبیین تجربه زیسته زنان وابسته به مواد مخدر از پدیده اعتیاد، فصلنامه علمی پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، سال دوم، شماره اول.
-  گیدنز، آنتونی. (1374)، جامعه‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ اول.
-  لاریجانی، مهسا و زهرا میرحسینی. (1396)، واکاوی معنایی سیر زندگی زنان تحت درمان متادون (از آغاز تا رهایی)، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دور 7، شماره 4: 649-675.
-  مشکانی، محمدرضا و مشکانی، زهرا. (1381)، سنجش تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر بزهکاری نوجوانان (آزمون تجربی نظریه ترکیبی کنترل اجتماعی و پیوند افتراقی)، مجله جامعه‌شناسی ایران، 1381، شماره 2: 3-25.
-  محمد پور، احمد. (1390)، ضد روش 1: روش تحقیق کیفی، ضد روش 2: مراحل و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
-  وروایی، احمد و دیگران. (1389)، بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر گرایش ناهنجاری اجتماعی و راهکارهای انتظامی-اجتماعی پیشگیری از آن (مطالعه موردی: روسپیگری خیابانی)، فصلنامه علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی، شماره 1: 125-157
-  نریمانی، محمد. (1379)، اعتیاد و روش‌های پیشگیری و درمان، تهران: انتشارات شیخ صفی
-  نوری، رؤیا؛ رفیعی، حسن؛ نارجی؟؟؟؟؟ ها، هومان؛ سلیمانی نیا، لیلا و میرابی، پروانه. (1387)، بررسی عوامل تاب‌آوری زنان همسر معتاد در زندگی با مرد معتاد، مرکز تحقیقات و سوءمصرف مواد دانشگاه بهزیستی و توانبخشی.
 
-   Grange,gilles and christophe vayssiere, anne borgne. (2005). description of tobacco addiction in pregnant women. European journal of obstetrics gynecology. p 146- 151.
-   Cocaine addiction in mothers potential: effects on maternal care and infant development. (2010).  Lane Strathearn and Linda C. Mayes, Annals of the new york academy of sciences, Children's Department, Bali Medical School, Children's Hospital, Houston, United States,Wiley.
-   Kermode et al (2013). Falling through the cracks: a qualitative study of HIV risks among women who use drugs and alcohol in Northeast India. BMC International Health and human Rights.
      http://www.biomedcentral.com/1472-698x/13/9.
-   Haight, Wondy and Janet d. carter-black, Kathrynsheridan (2009). "Mothers experience of methamphetamine addiction: a case–based analysis of rural, midwestern women". Journal children and yduth services review 71-77.