برنامه‌های حمایتی و کیفیت زندگی معتادان: مقایسه معتادان بازتوان شده کنگره 60 و معتادان بازتوان شده در کلینیک‌های خصوصی .

محمد زاهدی اصل؛ فائقه نعمت ساعتلو

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1394، ، صفحه 188-211

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.4753

چکیده
  چکیده در این پژوهش از روش توصیفی استفاده ‌شده است. روش نمونه‌گیری تمام شماری بوده و تمام معتادان بازتوان شده کنگره 60 در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفتند و به همان تعداد نیز افراد معتاد بازتوان شده در کلینیک‌های ترک اعتیاد برای مقایسه با گروه آزمایش و به روش نمونه‌گیری در دسترس از کلینیک‌های سطح شهر تهران در نظر گرفته شدند. داده‌های ...  بیشتر

حمایت اجتماعی و مقابله با بیماری سرطان

حبیب آقابخشی؛ اسماعیل راشدی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.631

چکیده
  چکیده این پژوهش تاثیر میزان حمایت اجتماعی بر میزان توانمندی مقابله با بیماری را مورد مطالعه قرار داده است، نمونه مورد مطالعه تعداد یکصد نفراز بیماران زن مبتلا به سرطان سینه می‌باشد که به صورت سرپایی و بستری به بیمارستان طالقانی مراجعه کرده‌اند. با استفاده از روش تحقیق پیمایش و جمع آوری داده از طریق پرسشنامه و تجزیه تحلیل داده‌ها ...  بیشتر

حمایت اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان شهر تهران

محمد زاهدی اصل؛ صلاح الدین صالح

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 207-244

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.637

چکیده
  چکیده در تحقیق پیشرو رابطه حمایت اجتماعی با میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان با استفاده از تکنیک پیمایش مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد که رابطه بین حمایت اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه آماری مورد بررسی همسران جانبازان اعصاب و روان ساکن شهر ...  بیشتر