نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 مسئول مددکاری اجتماعی بیمارستان آیت الله طالقانی. (نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
این پژوهش تاثیر میزان حمایت اجتماعی بر میزان توانمندی مقابله با بیماری را مورد مطالعه قرار داده است، نمونه مورد مطالعه تعداد یکصد نفراز بیماران زن مبتلا به سرطان سینه می‌باشد که به صورت سرپایی و بستری به بیمارستان طالقانی مراجعه کرده‌اند. با استفاده از روش تحقیق پیمایش و جمع آوری داده از طریق پرسشنامه و تجزیه تحلیل داده‌ها با محاسبات آماری گوناگون مشخص شد که: بین حمایت اجتماعی و توانمندی مقابله با بیماری سرطان سینه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. متغیرهای مستقل مورد مطالعه در این بررسی عبارتند از: «حمایت ملموس، عاطفی، محبت آمیز، اطلاعاتی، عاطفی، حمایت با تعاملات اجتماعی مثبت، حمایت منابع رسمی و غیررسمی ‌و همچنین حمایت خانواده». هرکدام از متغیر‌های مذکور رابطه مستقیم و معنی داری با متغیر وابسته یعنی «میزان توانمندی مقابله با بیماری» دارند. با تحلیل رگرسیون چند متغیره مشخص شد که از بین متغیرهای مستقل مورد بررسی، تنها متغیر و مهمترین متغیر پیش بینی کننده میزان توانمندی مقابله با بیماری، متغیر مستقل «حمایت با تعاملات اجتماعی مثبت» می‌باشد. در تحلیل رابطه متغیرهای زمینه‌ای «سن و تحصیلات» با «میزان حمایت اجتماعی و توانمندی مقابله» آشکار شد که، متغیر زمینه‌ای سن رابطه معکوس با میزان حمایت اجتماعی دارد. یعنی بیماران با سنین بالا نسبت به بیماران کم سن از حمایت اجتماعی کمتری برخوردار بودند و نیز متغیر زمینه‌ای میزان تحصیلات، رابطه مستقیم با میزان حمایت اجتماعی دارد. زیرا با افزایش تحصیلات، حمایت اجتماعی نیز افزایش داشته داده است. همچنین تحصیلات با توانمندی مقابله نیز رابطه مستقیم و معنی داری داشته است. بنابراین تحقیق حاضر، نظریه‌های مطرح شده و پژوهش‌های قبلی را مبنی بر تاثیر مثبت حمایت اجتماعی بر توانمندی مقابله و سلامت تقویت می‌نماید.
 کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Support in Fighting Cancer

نویسندگان [English]

  • h a 1
  • a r 2

چکیده [English]

Social Support in Fighting Cancer
Habib Aghabakhshi1
Esmail Rashedi2
Date of Receive: 2014/5/18
Date of Accept: 2014/6/7
Abstract
The present research studied the effect of social support on the ability to
cope with breast cancer in 100 female patients who suffered from the disease
and referred to Taleghani Hospital as outpatients or inpatients. Employing a
survey method, data was collected through questionnaires and analyzed to reveal
that there is a direct and significant relationship between social support and the
ability to cope with breast cancer. In addition, each one of the studying
independent variables, i.e. tangible support, emotional support, affectionate
support, informational support and positive social interaction support as well as
formal and informal support and family support, had a direct and significant
relationship with the ability to cope with the disease separately. Moreover, a
multivariable regression analysis showed that among the independent variables
studied, the most important is positive social interaction support. Other than the
above results, the analysis of the relationship between demographic variables of
age and education and the amount of social support and coping ability revealed
that the demographic variable of age has a negative relationship with the amount
of social support, i.e. the patients of older age received less social support
compared with younger patients, and the demographic variable of education has
a direct relationship with the amount of social support, as social support
increases along with an increase in the level of education. In addition, there is a
direct and significant relationship between education and coping ability.
Therefore, the present research reinforces former theories and studies
concerning the positive effect of social support on the ability to cope with cancer
and improve one’s health.
Key Words: Social Support, Coping ability, Breast Cancer, Social work

منابع
-  آرمسترانک، دیوید. (1372)، جامه شناسی پزشکی، ترجمه: محمد توکل و احمد خزاعی، انتشارات دانشگاه شریف.
- اکبری، محمد اسماعیل و همکاران. (1378)، سرطان در ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ناشردارالفکر، چاپ اول.
-  اصفهانی، فاطمه. (1384)، دانستنی‌های سرطان، دو فصلنامه علمی، آموزشی، اطلاع رسانی، سال ششم، شماره 16-15، پاییز و زمستان
-  ببی ارل. (1385)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول و دوم، ترجمه: رضا افضل، انتشارات سمت، چاپ سوم.
-  دیماتئو، ام. راین. (1378)، روانشناسی سلامت جلد دوم، ترجمه: موسوی اصل سید مهدی، سالاری فر محمد رضا، آذربایجانی مسعود و همکاران، انتشارات سمت، چاپ اول.
-  محسنی، منوچهر. (1382)، جامعه شناسی پزشکی، انتشارات طهوری، چاپ هشتم.
-  Beder Joan. (2006). Hospital Social work The Interface of Medicine and Caring. Published by CRC   press. p296.
-    Brannen,Cyndi; Petite, Kathy. (2008). An Alternative Framework for Understanding Women's Caregiving Stress: A Qualitative Application of the Ways of Coping Model. Journal of Health Psychology.
-    Callaghan Erin E. (2007). Achieving Balance: A Case Study Examination of an Adolescent Coping With Life-Limiting Cancer Journal of Pediatric Oncology Nursing; 24; 334.
-    Ell, K. (1984). Social networks, social support, and health status: A review. Social Service Review, 56, 133–149.
-    Ferrier, Shirley J. (2000). A Feasibilty study o determine nurses' perception of the relationship of social support to the outcome of a woman s breast cancer experience. Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Nursing. at DalhousieUniversityHalifax, Nova Scotia.
-    Gottlieb, B. H. (2000). Selecting and planning support interventions. In S. Cohen, L. Underwood, & B. Gottleib (Eds.), Social support measurement an interventions: A guide for health and socia scientists. New York: Oxford. L.
-    Gjesfjeld, Christopher D. Greeno, Catherine G. and Kim ,Kevin H. (2008). A Confirmatory Factor Analysis of an Abbreviated Social Support Instrument: The MOS-SSS. Research on Social Work Practice; 18; 231.
-    House, J.S., Umbenon, D., & Landis, K. (1988). Structures and processes of social support. AnnuJ Review of Sociology&. 14.
-    Hurdle, Donna E. (2001). Social Support: A Critical Factor in Women’s Health and Health Promotion. Health & Social Work / Volume 26, Number 2.
-    Renee F. Lyons, Kristin D. Mickelson, Michael J.L. Sullivan and James C. (1998).Coping as a Communal Process. Journal of Social and Personal Relationships.; 15; 579.
-    Lazarus, Richard S & Folkman, Susan. (1984). Stress. Appraisal.and coping. Published by Springer Publishing Compan. New York.
-    Manne Sharon, Ostroff Jamie, ShermanMarne, Glassman Marc, Ross Stephanie, Goldstein Lori and Fox Kevin. (2003). Buffering Effects of Family and Friend Support on
-    Associations between Partner Unsupportive Behaviors and Coping among Women with Breast Cancer. Journal of Social and Personal Relationships ; 20; 771.
-    Maureen A. Frey. (1989). Social Support and Health: A Theoretical Formulation Derived from King's Conceptual Framework. Nursing Science Quarterly. 2; 138.
-    Streeter, Calvin L. (1992). Defining and Measuring Social Support: Guidelines for Social Work Practitioners. Research on Social Work Practice, Vol. 2, No. 1, 81-98.
-    Tardy, Charles H. (1985). Social Support Measurement.American Journal of Community Psychology. Vol. 13, No. 2, p188-190.
-    Teresa J. Marin, Susan Holtzman, Anita DeLongis and Lynne Robinson. (2007). Coping and the response of others. Journal of Social and Personal Relationships; 24; 951.
-    Thoits, P.A. (1992). Social support functions and network structures : Asupplemental view. In  H.Veie1 & R. Baumann (Eds.). The rneanine and measurement of social support (pp. 57-64). New York: Hemisphere Publishing Company.
-    Yan Pan, Jia. Keung Wong, Daniel Fu. Sun Chan, Kin. (2008). Development and Validation of the Chinese Making Sense of Adversity Scale: Acculturative Stressors as an Example. Research on Social Work Practice. 18; 479 originally published online Mar 17.