نویسنده = ���������� ���������� ����������
مسائل اجتماعی و بازتوانی پس از زلزله (مطالعه‌ای کیفی در شهر سرپل ذهاب)

دوره 7، شماره 26، اسفند 1399، صفحه 103-146

10.22054/rjsw.2022.61214.498

رحمت میرزائی؛ مسعود عالمی نیسی؛ عزت اله سام آرام؛ ستار پروین


رویکردهای تلفیقی حمایت خانواده تهرانی از سالمندان در افق 1430

دوره 5، شماره 17، مهر 1397، صفحه 111-150

10.22054/rjsw.2018.11866

جعفر هزارجریبی؛ مسعود عالمی نیسی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ جواد فعلی