نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو علمی علامه

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

چکیده

طی سال-های اخیر سیاستهای جوان‌سازی جمعیت در ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ اما دو دیدگاه متفاوت نسبت به تأثیر این سیاست نرخ اشتغال وجود دارد؛ یک عده افزایش جمعیت جوان را به علت عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث افزایش بیکاری دانسته‌اند؛ و عده‌ایی دیگر معتقدند که چون نیروی جوان تحرک و جابه‌جایی بیشتری برای یافتن شغلی متناسب دارند؛ باعث افزایش فرصت‌های شغلی توسط شرکت ها جهت جذب نیروی جوان می‌شوند. لذا در این پژوهش با هدف«بررسی نقش اندازه جمعیت نسل‌ها بر روی اشتغال ایران» و با استفاده از روش تحلیل ثانویه، جامعه آماری را که شامل افراد در سن فعالیت به تفکیک گروه‌های سنی(19-15سال...،64-60سال) در طی بازه زمانی1395-1350در سطح کشور می‌باشد؛ با تکنیک تحلیل داده‌ها مورد بررسی قرار داده؛ و با کنترل متغیرهای مستقل اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی-فرهنگی در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا با افزایش جمعیت یک نسل اشتغال آن نسل کاهش خواهد یافت یا خیر؟ یافته‌ها نشان داد پس از کنترل متغیرها، نه تنها رابطه‌ی معکوس بین جمعیت و اشتغال نسل‌ها وجود ندارد؛ بلکه در گروه‌های سنی39-35سال، 44-40سال، 59-55سال و 64-60سال رابطه‌ی مستقیم و قوی و در سایر گروه‌های سنی رابطه‌ی معناداری مشاهده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cohort Size and Employment in Iran (1350-1395)

نویسنده [English]

  • Fatemeh yavari 2

2 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

In recent years population rejuvenation policies in Iran have been considered; But there are two different perspectives on the impact of this policies; Some have blamed rising youth unemployment for rising labor imbalances and others believe that because young people have more mobility to find a suitable jobs, it results into companies' job opportunities increasing to attract young people. Therefore in this study, with the aim of "examining the effect of cohort size on the employment rate in Iran" and using the secondary analysis method, a statistical population that includes people of working age by age groups (15-19 ..., 64-60 years) during the period of 1350-1395 in the country; Data analysis technique; And by controlling the independent economic, demographic and socio-cultural variables, we seek to answer the question of whether the employment of that generation will decrease with the increase of the population of one generation or not. The findings show that after controlling for variables, not only is there no inverse relationship between population and generational employment; Rather, there is no direct and strong relationship between the age groups of 35-39 years, 40-44 years, 55-59 years and 64-60 years, and no significant relationship is observed in other age groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cohort size
  • employment
  • Real exchange rate
  • realized construction budget