نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
زمینه ها و پیامدهای خشونت جنسی در زنان بی خانمان

دوره 5، شماره 18، دی 1397، صفحه 35-84

10.22054/rjsw.2020.50519.386

منصور فتحی؛ خدیجه فیضی پور؛ علی اصغر درویشی فرد


فهم تجربۀ زیسته زنان بی‌خانمان

دوره 4، شماره 14، دی 1396، صفحه 177-215

10.22054/rjsw.2017.10267

علی اصغر درویشی فرد؛ خدیجه فیضی پور


تجربه زیسته زنان شاغل در کارگاه‌های تولیدی.

دوره 2، شماره 5، آذر 1394، صفحه 77-108

10.22054/rjsw.2015.7577

علی اصغر درویشی فرد؛ میترا جسک؛ خدیجه فیضی پور