نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر آسیب های اجتماعی و مددکاری اجتماعی و مدیرعامل مرکز خانه خورشید (مرکز برای زنان معتاد)

2 مددکار اجتماعی شاغل در شهرداری.نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
مطالعه حاضر به بررســی بی‌سازمانی اجتماعی در محله هرندی (دروازه غار سابق) در شهر تهران و تأثیر آن در بروز آسیبهای اجتماعی می‌پردازد. روش تحقیق پژوهش حاضر به شکل کیفی و با استفاده از مصاحبه‌های عمیق صورت پذیرفته است. رویکرد نظری تحقیق، بی‌ســازمانی اجتماعی و مهمترین دیدگاههای مرتبط با آن می‌باشد. براساس این نظریه‌ها، بی‌سازمانی اجتماعی زوال شهری را به دنبال دارد و زمینه شکل‌گیری انواع آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند. یافته­های تحقیق نشان می‌دهد که ساختار محله هرندی با وضعیت بی‌سازمانی اجتماعی مواجه است که این وضعیت، سبب بروز انواع آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، تن فروشی، خرید و فروش مواد، قمارهای دسته جمعی و ... می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Disorganization and Social Pathology Formation Possibilities: A Case Study of Harandi Neighbourhood

نویسندگان [English]

  • l a 1
  • hhh kkk 2

2 ;;;

منابع
- پروین، ستار؛ کلانتری، عبدالحسین؛ صفری، محمدرحیم و مرادی، علیرضا. (1392)، مهاجرت درون شهری و امکان شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی محله دروازه غار)، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی، شماره 35.
-  داوری، محمد؛ سلیمی، علی. (1385)، جامعه شناسی کجروی، نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
-  رضایی راد، ، محمد. (1390)، موجود فراپاشیده: کشکول ایده‌های نیمه خالی درباره تهران، مجله حرفه و هنرمند، دوره تجربه تهران.
-  فکوهی، ناصر. (1387)، انسان شناسی شهری، تهران: نشر نی.
-  ستوده ، هدایت الله. (1386) ، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)، تهران: آوای نور.
- مهندسان مشاورپاوند. (1385)، طرح تفضیلی منطقه 12 شهر تهران، تجدید ساختار مرکز تاریخی، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران ، سایت شهرداری /Tehran.ir.
نقدی ، اسدالله. (1392)، حاشیه نشینی (تئوری‌ها روش‌ها و مطالعات موردی)، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
-   Burfeind, W, James and Dawn Bartusch. (2006). juvenile delinquency: an integrated approach, Janes and Bartlett publishers
-   Caves W. Roger et al. (2005). Encyclopedia of the City. Published by Routledge
-   Cloward. R. A & L. Ohlin. (1960). delinquency and opportunity, new yourk: the free press
-   Grattet, Ryken. (2009). the Urban Ecology of Bias Crime: A Study of Disorganized and Defended Neighborhoods. Social Problems, Vol. 56, Issue
-   Martinez, Ramiro & T, Lee. (2009). on immigration and crime from crime and criminal: contemporary and classic reading in criminology edited by Frank scarpitti ET al.axford university press.
-   Rhineberger, M, Gayle. (2003). Social disorganization, dieorder, social cohesion, informal control: a reformation and test of systemic social disorganization theory. western Michigan university, doctoral dissertation
-   Thomas,W and F,Zenaniecki. (1994). the concept of social disorganisation, from theories of deviance edited by Stuart. H.traub and Craig Little, peacockpublishers,INC.
-   Walker, T, Jeffery. (1994). human ecology and social disorganization, from varieties of criminology: reading from a dynamic discripline, edited by G, Barak praeger publishers
-   Vito Gennaro, Jeffrey, Maahs and Ronald M. Holmes. (2007). Criminology Theory, Research, and Policy. Jones & Bartlett Learning