نویسنده = ���������������� ��������
فراتحلیل عوامل خطر موثر در ارتکاب مجدد جرم

دوره 5، شماره 15، فروردین 1397

10.22054/rjsw.2018.10950

حبیب آقابخشی؛ ابوتراب طالبی؛ رسول گل جویی


فلسفه مددکاری اجتماعی و ارتباط آن با رویکردها، نظریه‌ها و مدل‌های مددکاری.

دوره 2، شماره 5، آذر 1394، صفحه 49-75

10.22054/rjsw.2015.7576

حبیب آقابخشی؛ فاطمه جعفری؛ فائقه نعمت ساعتلو


حمایت اجتماعی و مقابله با بیماری سرطان

دوره 1، شماره 1، مهر 1393، صفحه 1-38

10.22054/rjsw.2015.631

حبیب آقابخشی؛ اسماعیل راشدی