نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. (نویسنده مسئول).

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

دو سوم زندانیان امکان دارد در طی سه سال اول آزادی از زندان دوباره مرتکب جرم گردند. مطالعه عوامل مرتبط با ارتکاب مجدد جرم برای برنامه ریزی‌های عمومی‌حیاتی است.در این جستار تلاش بر این است تا با بررسی مقالات چاپ شده در خصوص ارتکاب مجدد جرم، نه تنها عوامل خطر موثر بر این پدیده را شناسایی کنیم، بلکه باتوجه به نتایج متناقض پژوهش‌ها به بررسی اندازه اثر خلاصه تحقیقات بپردازیم.
مقاله حاضر از نوع فراتحلیل است. در این پژوهش شاخص g هیجز به عنوان شاخص اندازه اثر مطالعات انتخاب گردید. برای محاسبه‌اندازه‌های اثر از نرم افزارCMA2استفاده شد.اندازه اثر خلاصه تصادفی 0.396 بود و اندازه اثر متغیرها از بالاترین تا پایین ترین به ترتیب عبارت بود از:متغیر اختلال شخصیت، سن پایین مجرم، نگرش‌های حامی‌جرم، تحصیلات پایین، کژکارکردی خانواده، سابقه بزه در خانواده، خصوصیات شخصیتی مشکل ساز، پیشینه بزهی، همگنان آسیب زا، نوع قربانی، اختلالات روانشناختی، سوء مصرف الکل و مواد، بیکاری ومتغیر مستقل وضعیت سکونت .
اندازه اثر عامل‌های خطر در ارتکاب مجدد جرم، با توجه به دسته‌بندی کوهن دارای اندازه اثرهای کوچک و متوسط بود. بیشترین عوامل خطر بررسی شده، در سطح فردی بود که حاکی از غلبه دیدگاه فردی پنداری ارتکاب مجدد جرم در متون پژوهشی بود 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Effective Risk Factors of Recidivism

نویسندگان [English]

  • h a 1
  • a t 2
  • Rasoul Goljouee 3

2 Allameh Tabataba'i University

3 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Research shows that two-thirds of the prisoners are likely to commit crimes again within the first three years of their release. It is critical to study the factors associated with committing crime again for public planning. In this essay, we try to identify not only the risk factors affecting this phenomenon by studying published articles about recidivism, but also, given the contradictory results of the research, we will examine the effect size of a summary of the research. This paper is a meta-analysis. In this study, Hege’s g index was selected as the indicator of the effect size of studies. The CMA2 software was used to calculate the effect sizes. The random summary effect size was 0.396, and the effect sizes of the variables from the highest to the lowest were that of personality disorder, low age of the offender, offenders’ attitudes, poor education, dysfunctional family, family history of crime, problematic personality traits, crime background, criminal associates, victim type, psychological disorders, alcohol and drug abuse, unemployment and status of residence, respectively. In conclusion, the summary effect size of risk factors, according to Cohen's classification, shows small and medium effects. The most studied risk factors were at the individual level, indicating that the individual's perception of committing crime in the research literature was overcome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Re-offending
  • reinstatement and re-conviction
-  آقابخشی، حبیب. (1388). اعتیاد و آسیب شناسی خانواده. تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
-  ارشد، لیلی و درویشی‌فرد، علی‌اصغر. (1393). بی سازمانی اجتماعی و امکان شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی: محله هرندی)، فصلنامه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، شماره یک.
-  اتکینسون و همکاران. (1385). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه: براهنی و همکاران. تهران: انتشارات رشد.
-  برنارد، تامس؛ اسنیپس، جفری و جرولد، الکساندر. (1394). جرم‌شناسی نظری ولد (ویرایش ششم). ترجمه: علی شجاعی، تهران: دادگستر.
-  سلیمی، علی و داوری، محمد. (1386). جامعه شناسی کجروی. ویراست دوم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم.
-  صدیق سروستانی، رحمت ا.... (1389). آسیب‌شناسی اجتماعی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).تهران.
-  مصرآبادی، جواد. (1395). فراتحلیل: مفاهیم، نرم افزار و گزارش نویسی. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 
-   Development Services Group, Inc. (2015). “Risk Factors for Delinquency.” Literature review. Washington, D.C.: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
-   Farrington, D., Loeber, R., & Ttofi, M. (2012). Risk and protective factors for offending. In B.C. Welsh & D. P. Farrington (Eds.), The Oxford handbook of crime prevention (pp. 46-69)
-   Keren Cuervo and Lidon Villanueva. (2015). ’Analysis of risk and protective factors for recidivism in Spanish youth offenders’ Offender Therapy and Comparative Criminology .SAGE publication
-   Latessa.Edward.Listwan.Shelley. Koetzle. Deborah. (2014). What‌‌ works (and Doesn’t) in reducing recidivism. USA: Elsevier
-   Marsh, I., Melville, G., Morgan, K., Norris, G. & Walkington, Z. (2006). THEORIES OF CRIME. Oxon, England: Routledge.
-   Piquervo. R.Alex et al .(2015).’A systematic review of age,sex,ethnicity,and race as predictors of violent  recidivism’ Offender Therapy and Comparative Criminology .SAGE publication 
-   Zara, G & Farrington,p, D. (2016).criminal recidivism explanation,prediction and prevention.USA: Routledge