نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بابل

چکیده

چکیده
این مقاله تلاش دارد تا با اتکاء به رابطه تئوریکی و تجربی دو سازه محوری سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی، تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران را مطالعه نماید. جنبه نوآوری این تحقیق، کاربردی بودن آن است. این پژوهش از نوع پیمایش و تبیینی است و تکنیک گردآوری اطلاعات آن نیز پرسشنامه است. از بین کلیه کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران تعداد 148 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) با 22 سؤال و در سه بعد (ساختاری، ارتباطی و شناختی)، و پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد وروث (1951) با 19 سؤال و در چهار مؤلفه (رضایت از ماهیت کار، همکاران، نحوه ارتقاء در سازمان و رضایت از میزان حقوق و مزایا) است. روایی ابزارها بر اساس آلفای کرونباخ برای سرمایه اجتماعی 748/0=α و رضایت شغلی 839/0=α بدست آمد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های رگرسیون، t مستقل و تحلیل واریانس یک‌راهه و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران تأثیر مثبت و معنادار دارد. تحلیل رگرسیونی و معادلات ساختاری به شکل همسو نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار ابعاد سرمایه اجتماعی (ساختاری، ارتباطی و شناختی) بر رضایت شغلی است. همچنین در سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان برحسب سابقه کاری تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of the Effect of Social Capital on Job Satisfaction among the Staff Working at the Police Head Quarters in Mazandaran Province Ali Asghar Abbasi Asfajir

نویسنده [English]

  • ali a

چکیده [English]

 
Abstract:
Based on the theoretical and empirical relationship between the primary structures of social capital and job satisfaction, this article attempts to study it among the staff working at the police Head Quarters in Mazandaran province. In this regard, an applied survey method was used to collect data. The simple random sampling method was used to study 148 subjects working at the police HQ in Mazandaran province. The tools used were the questionnaire on social capital by Nahapiet and Ghoshal (1998) comprising 22 questions in three domains (structural, relational and cognitive domains), and the job satisfaction questionnaire by Brayfield and Rothe's (1951) encompassing 19 questions, and four elements (satisfaction from the job, colleagues, promotion in the organization, and salary and raises). The validity for the tools was α= 0.748 for social capital and α=0.839 for job satisfaction based on Cronbach's alpha. To analyse the data, a regression analysis, anindependent t-test, and One-Way ANOVA and structural equation modeling were employed. The results showed that social capital had a positive and significant impact on job satisfaction among the staff working at the police HQ in Mazandaran province. The regression analysis and structural equations concurrently represented a significant and positive influence of social capital domains (structural, relational and cognitive domains) on job satisfaction. There was no significant difference between social capital and job satisfaction regarding work experience.
Keywords: Social capital, structural domain, relational domain, cognitive domain, job satisfaction
 

منابع
-  امامقلی، فاطمه. (1390)، نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک تجارت استان قزوین. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 7.
-  بدر شکوهی، آشان؛ سیروس فخرایی؛ داوود ابراهیم پور. (1389)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان رضایت شغلی اعضای هیئت‌علمی مراکز آموزش عالی شهرستان مراغه، فصلنامه مطالعات اجتماعی، سال سوم، شماره 9.
-  بیکر، ترزال. (1386)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
- توسلی، غلامعباس؛ مرضیه موسوی. (1384)، مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه‌های سرمایه اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26).
- تاجبخش، کیان. (1384)، سرمایهاجتماعی، اعتماد، دموکراسیوتوسعه. چاپ اول، تهران: انتشارات شیرازه.
-  حسن‌زاده، رمضان. (1387)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: ساوالان.
-  حسن‌زاده، داوود؛ نادر سالار زاده. (1385)، بررسی تأثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان. فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 33.
-  حقیقتیان، منصور؛ مرادی، گلمراد. (1390)، نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداره تعاون (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره 4.
-  خلیل زاده، نورالله. (1378)، بررسی عوامل مؤثر در رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی معلمان دانشگاه پیام نور ارومیه. پایان‌نامه کارشناسی ار شد دانشگاه آزاد واحد ارومیه.
-  شارع پور، محمود. (1383)، بررسیمسائل اجتماعیایران:ابعادوکارکردهایسرمایه اجتماعی وپیامدهایحاصلازفرسایشآن. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
-  شرمرهورن، جان آر؛‌ هانت، جیمز جی؛ ازبورن، ریچاردان. (1386)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه: مهدی ایران‌نژاد پاریزی؛ محمدعلی بابای زکلیکی و محمدعلی سبحان‌اللهی. تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
-  شفیع‌آبادی، عبدالله. (1376)، راهنماییومشاورهشغلیوحرفه‌ایونظریه‌هایانتخابشغل. تهران: انتشارات ر شد.
-  شکری، بهنام؛ ساریخانی، ناهید؛ حسومی، طاهره. (1391)، عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد رودهن. فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال چهارم، شماره 14.
-  طبرسا، غلامعلی؛ رضائی دانش، محمدحسین. (1392)، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه شهید بهشتی. اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، موسسه بین‌المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی.
-  عبدالملکی، حسین؛ قانع سنگ آتش، اسما؛ کریمی، حامد. (1392)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی معلمان تربیت‌بدنی: مطالعه موردی استان همدان. نشریهمدیریتوفیزیولوژیورزشیشمال، دوره اول، شماره 2.
-  علیزاده، ابراهیم؛ رضایی، علی‌محمد. (1384)، بررسی منزلت اجتماعی پلیس و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات آموزش نیروی انسانی ناجا.
-  علی بیگی، امیرحسین؛ جعفری نیا، معصومه؛ قربانی، فاطمه و سلیمانی، عادل (1390)، رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضامندی شغلی کشاورزان شهرستان کرمانشاه، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 1، شماره 3.
-  کاوسی، اسماعیل. (1385طراحی و ارائه الگوی اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی. پایان‌نامه دوره دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
- میر دریکوندی، رحیم. (1379)، شغل، رضایت شغلی و روش‌های ارزیابی آن. مجله معرفت، شماره 38.
- موسویان، سید اسماعیل. (1392)، بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ار شد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
-  نوابخش، فرزاد؛ مطلق، معصومه و نقشی، فتاح. (1391)، بررسی جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی (مطالعه موردی کارکنان شاغل در سازمان بهزیستی کرمانشاه)، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره 3.
- نیکخو ملکشاه، محمد. (1389)، رابطه ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی دبیران متوسطه شهرستان بابل. پایان‌نامه کارشناسی ار شد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
- هومن، حیدر علی. (1381)، تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
- یزدی، سیده منور؛ جعفری، صدیقه. (1389)، رابطه تعاملی بین ابعاد فشار روانی شغلی و رضایت شغلی مدیران. مطالعات روان‌شناختی. دوره 6. شماره 2.
 
-  Bacharach, S.B, et al. (1990). Work Design Role Conflict and Role Ambiguity: The Case Of Elementary and Secondary School. Educational Evaluation and Policy Analysis, 12(4), 415-432.
-  Comber, B & Barriball, K. L, (2007). Impact of job Satisfaction components on Intent to leave and Turnover for hospital-based Nurses. A review of the.
-  Fukuyama, F. (1996). Trust: the social virtues and the creation of prosperity. New York, NY: Free press.
-  Fukuyama, F. (2007). Social Capital and Cicil Society, conference on second Generation Rerform: 116.
-  Lazarova, M., & Taylor, S. (2008). Boundary less careers, social capital and knowledge management: Implications for organizational performance. Journal of Organizational Behavior.
-  Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
-  North, D. (1990). Institutional Change and Economic Performance. New York: CambridgeUniversity Press.
-  Nahapiet, J. and S. Ghoshal. (1998). "Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage." Academy of Management Review 23.
-  Omen, O., et al. (2009). the relationship between social capital in hospital and physician job satisfaction. form:
-  Portes, A. (1996). Social Capital: its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual Review of sociology, 84, 1-24.
-  Requna, F. (2002). social capital,satisfaction and Quality of life in the workplace. social Indicators Research, 61, 331-360.
-  Storberg, J. (2002). The evaluation of capital theory: A critique of theory of social capital and implications for HRD. Human Resource Development Review, 1(4), 468-499.
-  Sturbuck, W.H. (1995). Learning by knowledge Intensive Firms. Journal of Management Studies, 29, 713-740.