نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه کاشان. (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان

3 کارشناسی ارشد پژوهشگری و مدرس پیام نور.

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر شناخت جهت‌گیری ارزش‌های میانسالان با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی در بین ساکنان شهرستان رودبار جنوب است. روش‌شناسی پژوهش، کیفی است و از روش نظریه زمینه‌ای به‌عنوان روش اجرای عملیات پژوهش استفاده ‌شده است. داده‌های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری و جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی از استراتژی نظریه زمینه‌ای استفاده گردیده است. بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، 12 نفر از جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مشارکت داشتند که فهم و درک آن‌ها نسبت به ارزش‌های شخصی مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت؛ یافته‌های به‌دست ‌آمده با استفاده از روش «نظریه زمینه‌ای» شامل شش مقوله عمده به شرح زیر می‌باشد: واقع‌گرایی، نارضایتی از شیوه زندگی، استفاده از رسانه‌های ارتباط‌جمعی جدید، نوع‌دوستی، همگرایی با ارزش‌های دینی و خویشاوند گرایی. مقوله «هسته» این بررسی «بازاندیشی معطوف به گذشته» است که سایر مقولات عمده را در برمی‌گیرد. نظریه زمینه‌ای به‌دست‌آمده در قالب یک مدل پارادایمی شامل سه بُعد شرایط، تعاملات/فرایندها و پیامدها ارائه‌شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Social Construction of Value ​​Orientation of the Middle-aged: Providing a Grounded Theory Mohsen Shaterian[1] ,Behrooz Behrooziyan[2] ,Ahmad Falahi[3] Received: 25/11/2016 Accepted: 25/03/2017

نویسندگان [English]

  • m sh 1
  • b b 2
  • a f 3

چکیده [English]

The Social Construction of Value ​​Orientation of the Middle-aged: Providing a Grounded Theory
Mohsen Shaterian[1]  ,Behrooz Behrooziyan[2]  ,Ahmad Falahi[3]
Received: 25/11/2016               Accepted: 25/03/2017
 
Abstract
The goal of this research study has been to investigate the value orientation of middle-aged individuals using the social interpretivism approach. The Methodology of the study is qualitative and the social construction method (social interpretivism) is used as a method of operation for research. Qualitative data were collected in this study using the technique of in-depth interviews. To analyze the information and provide the ultimate theory of strategy we used grounded theory. Based on purposive sampling and the theoretical saturation criterion, 12 middle-aged individuals from South Roodbar participated in this study and their attitudes toward value orientation was studied and analyzed. The results obtained with "grounded theory" include six major categories as follows: realism, dissatisfaction with the way of life, mass media, altruism, convergence of religious values, and nepotism. The core notion of this study is the retrospective reflexivity which includes the other major categories. The ground theory gained in the form of a paradigm model contains three Dimensions of conditions, interactions and outcomes.
Keywords: Social Interpretivism, Value Orientation, Reflexivity, Middle-Aged[1]. Associate Professor University of Kashan. (Corresponding Author).
    Shaterian25@gmail.com


[2]. Ph.D. Student in Sociology, University of Kashan.   b.behrooziyan@gmail.com


[3]. M.A. in Socail Sciense of HormozganUniversity.   falahiahmad2015@yahoo.com

منابع
-  آرون، ریمون. (1387)، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه: باقر پرهام، تهران: علمی فرهنگی.
-  آزاد ارمکی، تقی؛ مصطفی ظهیری‌نیا. (1389)، بررسی سنخ‌های ارزشی و تغییرات فرهنگی در خانواده، خانواده پژوهی، ش 23.
-  آزاد ارمکی، تقی. (1387)، رابطه بین نسلی در خانواده ایرانی، مجموعه مقالات مسائل اجتماعی ایران، تهران: انتشارات آگاه.
-  آزاد ارمکی، تقی. (1386)، فرآیند تغییر نسلی بررسی فرا تحلیلی در ایران، جوانان و مناسبات نسلی، ش 1.
-  اسکندری، حسین؛ کاظم کاظمی. (1393)، بررسی جهت‌گیری‌های ارزشی نسل جون و عوامل مؤثر بر آن، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، ش 22.
-  اشترواس، آنسلم، جولیت کوربین. (1393)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمه: بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- بهار، مهری. (1386)، ابژه‌های دینی و هویت نسلی در ایران؛ با تکیه‌بر ابژه‌های عزاداری؛ مطالعات ملی؛ سال 8؛ ش 1.
-  اینگلهارت، رونالد. (1382)، تحول فرهنگ در جامعه پیشرفته صنعتی، مریم وتر، تهران، انتشارات کویر.
-  پهلوان، منوچهر. (1386)، بررسی تغییرات ارزش‌ها و رابطه آن با شکاف نسل‌ها، پژوهش علوم اجتماعی خلخال، ش 15.
-  تیموری، کاوه. (1380)، بررسی ارزش‌های پدران و پسران و بروز شکاف نسل‌ها، جامعه و فرهنگ،. (مجموعهمقالات)، تهران: انتشارات آرون.
-  جعفرزاده‌پور، فرزانه. (1390)، تغییرات ارزشی بین نسلی، بازنمایی ارزش‌ها در شخصیت‌های میانسال و جوان مؤنث و مذکر در سریال‌های ایرانی تلویزیون، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش 24.
-  جنادله، علی. (1386)، بررسی روند تغییرات نگرش‌های فرهنگی- سیاسی در ایران، پژوهش‌نامه تغییرات فرهنگی، ش 7.
-  جوادی یگانه، محمدرضا؛ عزیزی، جلیل. (1387)، هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز با توجه به عامل رسانه، تحقیقات فرهنگی، ش 3.
-  جهان‌بخش، اسماعیل (1395)، عوامل شکاف نسلی در ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی والدین و فرزندان در استان اصفهان، مطالعات جامعه‌شناختی، ش 21.
-  خالقی فر، مجید. (1386)، بررسی ارزش‌های مادی/فرامادی جوانان تحصیل‌کرده ایرانی، عوامل مؤثر بر آن و رابطه آن برخی از نشانگان فرهنگی، پژوهش‌نامه تغییرات فرهنگی، ش 7.
-  داریاپور، زهرا. (1386)،ساختار ارزشی و مناسبات نسلی، جوانان و مناسبات نسلی، ش 1.
-  دلیری، رؤیا. (1383)، بررسی سلسله‌مراتب ارزش‌ها در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
- ظهیری‌نیا، مصطفی. (1394)، جهت‌گیری ارزشی و ارتباط آن با شاخص‌های توسعه انسانی در شهر بندرعباس، توسعه اجتماعی، ش 32.
-  فلیک، اووه. (1389)، درآمدی بر تحقیقات کیفی، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
-  مام‌علی، فخرالدین و کبیری. (1394)، تحلیل تطبیقی جهت‌گیری ارزشی مادی و فرامادی در بین شهروندان اشنویه با تأکید بر تفاوت نسلی، مطالعات جامعه‌شناختی، ش 29.
-  نیومن، ویلیام لارسن. (1389)، شیوه‌های پژوهش علوم اجتماعی. (رویکردهای کیفی و کمّی)، ترجمه: حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، تهران: مهربان.
 
-  Glaser, B. G. (2002). Conceptualization: On theory and theorizing using grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 1(2), 23-38.
-  Goulding, C. (2005). Grounded theory, ethnography and phenomenology: A comparative analysis of three qualitative strategies for marketing research. journal of Marketing, 39(3/4), 294-308.
-  Hansen, Jo-Ida C. Leuty M.E. (2012). Work Values across Generations. Journal of Career Assessment. 20(1). 34-52.
-  Heath, H., & Cowley, S. (2004). Developing a grounded theory approach: a comparison of Glaser and Strauss. International Journal of Nursing Studies, 41(2), 141-150.
-  Ingelhart, R & Baker, E. W. (2000). Modernization, Cultural Change and the 'persistenc of Traditional Values, Journal American Sociological review, 65: 19-51.
-  Maxwell, J. (2004). Qualitive Research Design: An Interactive Approaches. Secod Edition. London: Sage Publications.
-  Schwartz, S. H, & Bardi, A, 2001, Value hierarchies across cultures: Taking a similarities perspective, Journal of Cross Cultural Psychology, v. 32, p. 268–290.
-  Schwartz, S.H. (2002). “Robustness and fruitfulness of values theory”, in A. Tamayo (Ed), On Values, EChapter, Dispatched by the Author.
-  Suddaby, R. (2006). From the editors: What grounded theory is not. Academy of management journal, 49(4), 633-642.
-  Welzel, Christian, Ronald Inglehart, and Hans-Dieter klingemann (2001). Human development as a general theory of social change: A multi-level and cross-cultural perspective, Berlin:
      wissenschaftszentrum Berlin fur sozialforschung GmbH (WZB).
-  Zhang, Y.B. (2004).Initiating factors of Chinese intergenerational conflict: Young adults, written accounts. Journal of Cross-cultural Gerontology,19:299-319.