نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدباهنرکرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم اجتماعی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

اولین سیکل قاعدگی دختران، معمولاً تجربه‌ای ناخوشایند به شمار می‌رود زیرا با عصبی‌شدن، خجالت‌زدگی نسبت به تغییرات بدن و تغییرات روانی و خلق‌وخو همراه است. به نظر می‌رسد که آگاهی از تغییرات این دوران می‌تواند بر نگرش و عملکرد مثبت و منفی در مورد آن تأثیرگذار بوده و موجب سلامت جسمی و روانی دختران شود. این پژوهش با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی به توصیف تجربه زیسته دانش آموزان دختر تیزهوش از دوران قاعدگی‌شان می‌پردازد. داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 15 نفر از دانش آموزان دختر تیزهوش سال دهم شهر کرمان با نمونه گیری هدفمند جمع‌آوری و با استفاده از شیوه کدگذاری باز تحلیل شد. از تحلیل داده ها مضامین اصلی و فرعی استخراج شد. این مضامین عبارتند از: تجربه قبل‌از قاعدگی (معمّای آگاهی و احساسات متناقض)، تجربه اولین قاعدگی (پیش بینی ناپدیری، شوک شادی و ترس، درخواست اطلاعات، پشتیبانی خانواده و ابزارهای حیاتی) و تجارب قاعدگی‌های بعدی (رشد مراقبت شدگی و مراقبت کنندگی، مختل شدن زندگی فردی و اجتماعی و برخوردهای چندگانه فرا فردی با قاعدگی). در نتیجه، تجربه زیسته دختران نشان می‌دهد‌که افزایش آگاهی دانش آموزان از قاعدگی باعث می‌شود ، مشکلات روحی -جسمی این دوره را درک و توانایی بیشتری برای غلبه برآنها داشته باشند. پیشنهاد می‌شود با برگزاری جلسات آموزش خانواده توسط متخصصین حوزه زنان برای دانش آموزان دختر و برای والدین آنها به خصوص مادران، ساخت برنامه های مفید پزشکی به وسیله صداوسیما، بهبود بخشیدن محتوای کتب درسی با شرایط وقوع زمان قاعدگی و... دختران را از اهمیت سلامتی شان آگاه ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the lived experience of gifted female students in Kerman from their menstruation

نویسندگان [English]

  • Elahe Azarbahram 1
  • soodeh maghsoodi 2

1 Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities,, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

The first menstrual cycle of girls is usually an unpleasant experience because with nervousness, embarrassment about body changes and changes. Psychology and mood are associated. It seems that awareness of the changes of this period can affect the positive and negative attitudes and practices about it and cause the physical and mental health of girls. Therefore, the aim of the present study was to study the lived experience of gifted female students from their menstrual period. Data were collected through in-depth and semi-structured interviews with 15 gifted 10th grade female students by purposive sampling and analyzed using open coding method. The main and secondary themes were extracted from data analysis. Girls students’ lived experience in three categories of premenstrual experience (with subcategories of riddles of consciousness and contradictory feelings), first experience (subconscious predictors of disappearance, shock of happiness and fear, information seeking, family support and vital tools) and Postmenstrual experiences (The growth of caregivers and caregivers, Disruption of individual and social life and multiple transpersonal encounters with menstruation). As a result, girls 'lived experience shows that increasing students' awareness of menstruation makes them more aware of the mental and physical problems of this period and have a greater ability to overcome them. It is suggested that by holding family education sessions by gynecologists for female students and for their parents, especially mothers, make useful medical programs by radio, improve the content of textbooks with the conditions of menstruation and Etc. She made them aware of the importance of their health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative content analysis
  • Experience
  • Menarche
  • Gifted
  • Kerman