تبیین جامعه شناختی اعمال خشونت خانگی زنان علیه مردان در شهر مشهد

ابوالفضل حسینی؛ علی اکبر مجدی؛ زهرا خلیقی

دوره 8، شماره 28 ، شهریور 1400، ، صفحه 201-226

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.66305.562

چکیده
  خشونت خانگی علیه مردان دارای پیامدهای کژکارکردی متعددی است که نه تنها فرد و خانواده را متاثر می‌سازد بلکه سطوح میانی و کلان جامعه را نیزتحت تاثیر خود قرار می‌دهد. تحقیق حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی اعمال خشونت خانگی زنان علیه مردان انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی-تبیینی بود که طی آن داده‌ها از میان زنان متاهل بین 18 تا 65 سال شهر ...  بیشتر

کودکی ازدست‌رفته و تجربه خشونت به‌مثابه سیمای زندگی: مطالعه ازدواج‌های زودهنگام زنان شهرستان بهار

فرشید خضری؛ فاطمه بهنام جو؛ ستار پروین

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1398، ، صفحه 173-214

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.49694.376

چکیده
  ازدواج زودهنگام درگذشته بخشی از سنت‌های جامعه ایران بوده است و هنوز هم به دلیل ترکیب برخی از عوامل سنتی و مدرن باقی‌مانده است. هدف پژوهش حاضر شناخت زمینه‌های و پیامدهای ازدواج زودهنگام در شهرستان بهار است. روش‌شناسی این پژوهش کیفی است که با استفاده از نظریه زمینه‌ای انجام‌شده است. از بین افراد دارای تجربه ازدواج زودهنگام، 19 نفر ...  بیشتر