نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد قوچان، ایران

چکیده

خشونت خانگی علیه مردان دارای پیامدهای کژکارکردی متعددی است که نه تنها فرد و خانواده را متاثر می‌سازد بلکه سطوح میانی و کلان جامعه را نیزتحت تاثیر خود قرار می‌دهد. تحقیق حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی اعمال خشونت خانگی زنان علیه مردان انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی-تبیینی بود که طی آن داده‌ها از میان زنان متاهل بین 18 تا 65 سال شهر مشهد در سال 1398 با حجم نمونه 394 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای گردآوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیزاز نرم‌افزارهای Spss و Amos استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین کلی خشونت خانگی علیه مردان در یک بازه 0 تا 100 به مقدار 16/18 بدست آمد و به طورکلی، 4/75 % مردان مورد خشونت کمی قرار گرفته، 3/21% متوسط و 3/3% نیز مورد خشونت شدید قرار گرفتند. همچنین در بین ابعاد خشونت، بیشترین میزان به بعد روانی (09/21) تعلق داشت. در بین متغیرهای مستقل، تجربه خشونت، مشاهده خشونت، احساس بی‌عدالتی و رضایت از زندگی اثر معناداری بر متغیروابسته داشتند که بیشترین تاثیر متعلق به تجربه خشونت (50/0) بود. بنابراین طبق یافته‌ها متغیرهای اجتماعی نقش مهمی در تسهیل رفتارخشونت آمیز علیه مردان داشتند، که نیازمندی‌های آموزشی را از طریق مدرسه، رسانه و خانواده ضرورت می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of domestic violence against men by women in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Hosseini 1
  • Ali Akbar Majdi 1
  • Zahra Khalighi 2

1 Department of Social Sciences, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University Of Mashhad, Iran

2 Department of Social Sciences, Faculty Humanities, ISLAMIC AZAD UNIVERSITY, Iran

چکیده [English]

Domestic violence against men has several dysfunctional consequences that affect not only the individual and the family, but also the middle and upper levels of society. The aim of this study was to study domestic violence against men under sociological explanation. This was a descriptive-explanatory study in which data were collected from married women between 18 and 65 years old in Mashhad in 1398 with a sample size of 394 people by multi-stage cluster sampling. Spss and Amos softwares were used to analyze the data.
The results showed that the overall average of domestic violence against men in a range of 0 to 100 was 18.16, and in general, 75.4% of men were slightly abused, 21.3% were moderately abused and 3.3% were severely abused. Also, among the dimensions of violence, the highest amount belonged to the psychological dimension (Mean: 21/09). Among the independent variables, experience of violence, observation of violence, feeling of injustice and life satisfaction had a significant effect (P <0.01) on domestic violence against men, which the most impact belonged to the experience of violence (Beta = 0.50, P <0.01). Social variables played an important role in facilitating violent behavior against men, which necessitates educational needs through school, media and family

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic Violence Against Men
  • Experience of Violence
  • Observing Violence
  • Feeling Injustice
  • Life Satisfaction