تحلیل جامعه شناختی خشونت خانگی علیه کودکان در شهر ایلام

زهرا رضایی نسب؛ علی فیض اللهی

دوره 9، شماره 31 ، فروردین 1401، ، صفحه 119-170

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.67146.579

چکیده
  خشونت در جامعه و به ویژه خانواده، از جمله مسائل اجتماعی حاد به شمار می رود که در سطح تمام مناطق جغرافیایی و گروه های دینی و نژادی و سطوح تحصیلی، شغلی، اقتصادی و اجتماعی مشاهده می شود. هدف از این تحقیق، تحلیل جامعه شناختی خشونت خانگی علیه کودکان در شهر ایلام با رویکرد نظریه زمینه ای می باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه والدین درگیر ...  بیشتر