نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایلام

چکیده

خشونت در جامعه و به ویژه خانواده، از جمله مسائل اجتماعی حاد به شمار می رود که در سطح تمام مناطق جغرافیایی و گروه های دینی و نژادی و سطوح تحصیلی، شغلی، اقتصادی و اجتماعی مشاهده می شود. هدف از این تحقیق، تحلیل جامعه شناختی خشونت خانگی علیه کودکان در شهر ایلام با رویکرد نظریه زمینه ای می باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه والدین درگیر با پدیده کودک آزاری در شهر ایلام می باشد. حجم نمونه، 20 مورد براساس اشباع نظری تعیین و اعتبار یافته ها از طریق تایید و تطبیق با نظر داوران متخصص و مطلعین کلیدی تامین گردیده است. در این پژوهش اطلاعات از طریق مصاحبه ژرفانگر و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شد. تحلیل مصاحبه های فارغ التحصیلان، به شکل گیری چهارچوب مفهومی در قالب شرایط علی با مقوله های « سرمایه اقتصادی پایین»، « کرونا و تغییر سبک زندگی خانوادگی»، « ناکارآمدی خانواده ها»، «وضعیت سلامت»، شرایط زمینه ای در قالب « تعارض نسلی»، « سنت پیشگی والدین»، «نابرابری جنسیتی»، «میل دیگری»، و «خشونت به مثابه هنجار رویه ای»، شرایط میانجی در قالب « اینترنت و تغییر عادتواره»، « تعارض نقش های شغلی-خانوادگی»، و راهبردهای «یاس»، «تنبیه به مثابه تربیت» و بالاخره مقوله پیامد فردی منفی ، «پیامد خانوادگی-اجتماعی»، انجامید. با درنظر گرفتن ارتباط میان مقوله ها، در نهایت مقوله هسته «حرمان ساختاری» به عنوان مقوله تبیین کننده خشونت علیه کودکان در شهر ایلام استخراج شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of domestic violence against children in the city of Ilam

نویسندگان [English]

  • zahra rezaeinasab 1
  • ali faizolahi 2

1 ilam university

2 ilam university

چکیده [English]

Violence in society, especially in the family, is one of the acute social problems that is observed in all geographical areas and religious and racial groups and educational, occupational, economic and social levels. The purpose of this study is a sociological analysis of domestic violence against children in Ilam with a grounded theory approach. The study population includes all parents involved in the phenomenon of child abuse in Ilam. The sample size was determined based on theoretical saturation, and the validity of the findings was provided by confirmation and matching with the opinions of expert judges and key informants. In this study, information was collected through in-depth interviews and semi-structured. Analysis of graduate interviews led to the formation of a conceptual framework in the form of causal conditions with the categories of "low economic capital", "corona and change in family lifestyle", "family inefficiency", "health status", background conditions in the form of " "Generational conflict", "Parental anticipation tradition", "Gender inequality", "Another desire", and "Violence as a normative norm", Mediating conditions in the form of "Internet and changing habits", "Conflict of job-family roles", And the strategies of "despair", "punishment as education" and finally the category of negative individual consequence, "family-social consequence".Considering the relationship between the categories, finally the core category of "structural deprivation" was extracted as a category explaining violence against children in the city of Ilam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Children
  • Grounded Theory
  • Structural Deprivation
  • Ilam City