نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مددکاری دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار مددکاری دانشگاه علامه طباطبائی

3 گروه آموزشی جامعه شناسی دانشکده مطالعات اجتماعی و روانشناسی دانشگاه کارولستد، سوئد

چکیده

بررسی بهزیستی روانی-اجتماعی گرچه برای تمامی سنین واجد اهمیت زیاد است ولی کنکاش آن در دوره کودکی به دلیل پی‌ریزی شخصیت در این سنین، اهمیت دو چندان دارد. گروه مورد نظر در مقاله حاضر کودکان مراکز نگه‌داری است که چالش‌های بهزیستی آنها بیشتر و بررسی‌شان ضروری‌تر است. در اینجا منبع جمع‌آوری داده‌ها و یا به عبارتی جامعه پژوهشی نیز 16 نفر از مربیان مراکز نگهداری کودکان بوده که در بهار 1401 با آنها مصاحبه شده است. روش پژوهش به‌ صورت کیفی با استراتژی استخراج داده‌ها از طریق تحلیل مضمونی و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه به شیوه مصاحبه گروهی بوده است. در مطالعه حاضر از 4 مصاحبه گروهی متمرکز نیمه ساخت یافته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق کدگذاری سه مرحله‌ای مطابق روش اشتروس و کوربین بوده است. مطابق آموزه‌های روش کیفی برای اعتبار و صحت کار از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا مشتمل بر اعتماد‌پذیری، انتقال‌پذیری، مقبولیت و تصدیق‌پذیری استفاده شده است.یافته‌های به دست آمده در 40 مفهوم دسته‌بندی و در نهایت به سه مقوله نهایی تبدیل شده‌اند که مضمون اولیه از آنها انتزاع شد و در نهایت سه مضمون نهایی بن‌بست‌های احساسی- روانی، بهزیستی اجتماعی شکننده و غلبه واقعیت منفی بر انتظار مثبت می‌باشند. برآمده از یافته‌ها می‌توان گفت؛ بهزیستی روانی اجتماعی کودکان مراکز شبانه‌روزی وضعیت مطلوبی ندارد و مراقبت از آنها به نیازهای اولیه تقلیل پیدا کرده است و وضعیت مطلوب اکنون و آینده را در نظر نمی‌گیرند، لذا ضرورت دارد برنامه‌هایی به صورت جامع با لحاظ تمامی نیازهای کودکان و توانمندی آنها بازطراحی شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The psychosocial well-being of children in care centers

نویسندگان [English]

  • marzieh mohammadi 1
  • Hamideh Addelyan Rasi 2
  • Alireza Moula 3

1 allameh tabatabaei univercity

2 department of social work faculty of social sciences Allameh tabatabaie

3 department of social and psychological studies Karlstad university

چکیده [English]

Although examining psychosocial well-being is very important for all ages, exploring it in childhood is doubly important because of the aging of the personality at these ages. The target group in this article is the children of care centers, whose welfare challenges are more and it is necessary to investigate them. Here, the source of data collection, or in other words, the research community, is 16 caregivers of childcare centers who were interviewed in the spring of 1401. The method of qualitative study, thematic analysis, and the tool of data collection was the group interview method. . 4 semi-structured focused group interviews were used in this research. Data analysis was done using three-step coding based on the Strauss and Corbin method. Based on the teachings of the qualitative method, four criteria of Lincoln and Goba, including reliability, transferability, acceptability, and verifiability, have been used for the validity and accuracy of the work. Finally, they have become three final categories, from which the primary content is abstracted, and finally, they form three final themes, which include emotional-psychological impasses, fragile social well-being, and the dominance of negative reality over positive expectation. Based on the findings, it can be said; The psycho-social well-being of children in boarding centers is not favorable and their care has been reduced to basic needs and they do not consider current and future favorable conditions, so there is a need for comprehensive programs that meet all the needs of children and their ability to Consider a redesign.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psycho-social welfare
  • children
  • care centers
  • abusive
  • orphans