آیا خوشبختی همان شادی است؟

ابراهیم احمدی

دوره 7، شماره 23 ، خرداد 1399، ، صفحه 151-174

https://doi.org/10.22054/rjsw.2020.41699.307

چکیده
  بیشترِ روان شناسان، خوشبختی را زیاد بودن هیجان های خوشایند و کم بودن هیجان های ناخوشایند می دانند، امّا به باور ارسطو، انسان ها زمانی خوشبخت هستند که هیجان هایی را داشته باشند که می خواهند داشته باشند، حتّی اگر آن هیجان ها ناخوشایند باشند. پژوهش کنونی با هدف بررسی این نظریۀ ارسطو، به آزمون این فرضیه پرداخت که ناهمخوانی هیجان هایی ...  بیشتر

نقش هیجان‌های دلخواه و هیجان‌های خوشایند در احساس خوشبختی

ابراهیم احمدی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، ، صفحه 191-213

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11897

چکیده
  بیشترِ روان‌شناسان، خوشبختی را زیاد بودن هیجان‌های خوشایند و کم بودن هیجان‌های ناخوشایند می‌دانند، امّا به باور ارسطو، انسان‌ها زمانی خوشبخت هستند که هیجان‌هایی را داشته باشند که می‌خواهند داشته باشند، حتّی اگر آن هیجان‌ها ناخوشایند باشند. پژوهش کنونی باهدف بررسی این نظریۀ ارسطو، به آزمون این فرضیه پرداخت که ناهمخوانی هیجان‌هایی ...  بیشتر