کاربرد طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت در ارزیابی کم‌توانی توسط مددکاران اجتماعی

طلعت اله یاری؛ کیوان دواتگران؛ مینا عبدی

دوره 8، شماره 28 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-54

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.60332.501

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف توصیف ارزیابی کم‌توانی از دیدگاه مددکاران اجتماعی با استفاده از طبقه بندی بین المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت ICF)) و با روش کیفی اجرا شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد چهارده نفر از مددکاران اجتماعی با تجربه و آشنا با ICF که به روش هدفمند و دردسترس انتخاب شدند، جمع آوری گردید ؛ سپس با روش تحلیل محتوای ...  بیشتر

بررسی تطبیقی عزت‌نفس افراد توان‌خواه جسمی- حرکتی داری تحصیلات دانشگاهی و فاقد تحصیلات دانشگاهی

مهناز فرهمند؛ راضیه جیریایی؛ مریم صالح زاده

دوره 4، شماره 14 ، دی 1396، ، صفحه 105-136

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10265

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه و بررسی رابطه عزت‌نفس و عوامل مرتبط با آن در بین افراد توان‌خواه جسمی-حرکتی انجام شد. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع تطبیقی پیمایش است. جامعه آماری تحقیق حاضر 1600 نفر از افراد توان‌خواه جسمی حرکتی شهر یزد در سال 1397 بودند. بر اساس فرمول کوکران 310 نفر حجم نمونه به دست آمد. 155 نفر از افراد توان‌خواه جسمی-حرکتی ...  بیشتر