کاربرد طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت در ارزیابی کم‌توانی توسط مددکاران اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 سازمان بهزیستی کشور

3 دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/rjsw.2022.60332.501

چکیده

پژوهش حاضر با هدف توصیف ارزیابی کم‌توانی از دیدگاه مددکاران اجتماعی با استفاده از طبقه بندی بین المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت ICF)) و با روش کیفی اجرا شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد چهارده نفر از مددکاران اجتماعی با تجربه و آشنا با ICF که به روش هدفمند و دردسترس انتخاب شدند، جمع آوری گردید ؛ سپس با روش تحلیل محتوای تماتیک و انطباق مفاهیم بدست آمده با ICF طبقه بندی شد . مفاهیم ابتدا در 16 مقوله اصلی شامل : کار و اشتغال، وضعیت اقتصادی، تعاملات و حمایتها، آموزش و تحصیل، مسکن و فضای داخل خانه، فضای خارج از منزل، سرپرستی و مراقبت، تحرک اجتماعی و حمل و نقل، نگرش ها و آداب و رسوم، امکانات و فنآوری، رسانه و ارتباطات جمعی، نظام تامین اجتماعی، فعالیت های داوطلبانه و مشارکت اجتماعی، تفریح و اوقات فراغت، خدمات درمانی و توانبخشی، شرایط اقلیمی و آب و هوایی طبقه بندی شده و زیر مقوله ها با 79 کد توصیفی ICF مطابقت داده شد که به 11 سرفصل ICF اشاره دارد : 6 سرفصل مربوط به فعالیتها و مشارکتها و 5 سرفصل مربوط به عوامل محیطی است. نتایج این پژوهش، ICF را بعنوان ابزاری مناسب برای ارزیابی کم‌توانی توسط مددکاران اجتماعی معرفی میکند .همچنین به مولفه های فعالیت ها و مشارکت ها و عوامل محیطی توجه بسیار شده است و نشان از رویکرد سیستماتیک در ارزیابی بُعد اجتماعی کم‌توانی دارد. بنابراین ICF میتواند به بررسی سیستماتیک در مددکاری اجتماعی توانبخشی کمک شایان توجه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the International Classification of Functioning, Disability and Health in Assessment of Disability by Social Workers

نویسندگان [English]

  • Talat Allahyari 1
  • Keivan Davatgaran 2
  • Mina Abdy 3
1 Allameh Tabatabai University
2 State Welfare Organization Iran
3 Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The present research was performed using qualitative method to describe the assessment of disability from the perspective of social workers using the International Classification of functioning, Disability and Health (ICF). Data were collected through semi-structured interviews with fourteen experienced and knowledgeable social workers about ICF selected in a targeted and accessible manner, then were classified by thematic content analysis and adaptation of the obtained concepts to ICF. First the Concepts classified in 16 main categories including: work and employment, economic status, interactions and support, education and training, dwelling /housing and interior physicalspace, physical space outside the home, supervision and care, social mobility and transportation, attitudes and customs and culture, Welfare facilities and technology, media and mass communication, social security, social voluntarily activity and participation, leisure, health and rehabilitation services, climatic conditions; and The subcategories were matched with 79 ICF descriptive codes, that referring to 11 ICF headings: 6 headings are related to activities and participations and 5 headings are related to environmental factors. The results of this study introduce ICF as a suitable tool for assessing disability by social workers. Also much attention has been paid to the components of activities and participations and environmental factors and shows a systematic approach in assessing the social dimension of disability. Therefore, the ICF can assist to a systematic assessment in rehabilitation social work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Work
  • Disability
  • Rehabilitation
  • International Classification of Functioning- Disability and Health