عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان در تهران

رسول صادقی؛ مریم ویژه؛ نسیبه زنجری

دوره 4، شماره 14 ، دی 1396، ، صفحه 37-66

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10263

چکیده
  چکیده هدف از این مقاله بررسی وضعیت و انواع خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان جوان متأهل شهر تهران است. داده‌ها از طریق اجرای پیمایش کمّی و شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای با حجم نمونه 405 نفر از زنان متأهل زیر 30 سال در مناطق مختلف شهر تهران گردآوری و با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس و رگرسیون چندمتغیری تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

مطالعه درک و تفسیر والدین از پدیده "ولی آزاری": یک مطالعه داده‌ بنیاد در شهر تهران

سهیلا صادقی فسایی؛ الهه شعبانی افارانی

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.9649

چکیده
  چکیده مطالعه حاضردر قالب سنت روش‌شناختی کیفی، با الهام از روش داده بنیاد و رویکرد تفسیری، تلاش می‌کند تا ابعاد خشونت فرزندان علیه والدین را به عنوان موضوعی که غالباً از سوی والدین پنهان نگه داشته می‌شود، شناسایی کند. یافته‌ها نشان می‌دهد، ولی‌آزاری نه تنها به لحاظ شیوع بلکه با در نظر گرفتن علل، بستر شکل‌گیری و تبعات آن، موضوع ...  بیشتر