نوع مجروحیت و کیفیت زندگی در میان جانبازان استان کرمانشاه .

سیاوش قلی پور؛ سیده زهرا پرهیزگار کلات؛ محسن قلی پور

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1394، ، صفحه 66-99

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.7067

چکیده
  چکیده ناتوانی و مشکلات روحی روانی، زندگی جانبازان را تحت تاثیر قرار می­دهد. این تاثیر در میان آنها یکسان نیست. هدف اصلی این مقاله مقایسه کیفیت زندگی جانبازانِ بر حسب نوع مجروحیت در استان کرمانشاه است. چارچوب نظری آن مبتنی بر ادبیات کیفیت زندگی و روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه جانبازان بالای 25 درصد استان کرمانشاه است. ...  بیشتر

حمایت اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان شهر تهران

محمد زاهدی اصل؛ صلاح الدین صالح

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 207-244

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.637

چکیده
  چکیده در تحقیق پیشرو رابطه حمایت اجتماعی با میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان با استفاده از تکنیک پیمایش مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد که رابطه بین حمایت اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه آماری مورد بررسی همسران جانبازان اعصاب و روان ساکن شهر ...  بیشتر