اثر ابعاد سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان در مراکز مراقبت سالمندی (مطالعه موردی آسایشگاه خیریه کهریزک)

فائزه النحاس؛ هوشنگ نایبی؛ سیدحسن حسینی؛ الهام محمدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.70305.626

چکیده
  در این مقاله در پی آن هستیم تاثیر هریک از انواع سرمایه اجتماعی (شامل مشارکت اجتماعی، عضویت در شبکه‌های روابط اجتماعی و اعتماد) و انواع سرمایه فرهنگی (شامل عینیت‌یافته، تجسم‌یافته و نهادینه‌شده) را بر کیفیت زندگی سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک بررسی کنیم . روش انجام پژوهش حاضر پیمایش است، نمونه گیری بصورت خوشه‌ای یک مرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

واکاوی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر انسجام اجتماعی(مورد مطالعه: جوانان 29-18 ساله جامعه شهری اهواز)

سمیه خسرو گلستان؛ حسین آقاجانی مرساء؛ سید سعید اقایی

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1400، ، صفحه 175-208

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.61483.503

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل فرهنگی -اجتماعی تأثیرگذار بر سلامت و انسجام اجتماعی انجام شده است.مواد و روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جمعیت آماری در این پژوهش، کلیه‌ی جوانان زن و مرد 18 تا 29 ساله‌ی ساکن مناطق 8 گانه‌ی شهری اهواز را در سال 1400 شامل می‌شود که بیش از یک میلیون نفر می باشند؛ ...  بیشتر