نویسنده = ������������ ��������
چگونگی شکل گیری روابط فرازناشویی زوجین

دوره 8، شماره 28، خرداد 1400

10.22054/rjsw.2022.60684.494

نسترن زمردیان؛ حسین اکبری


روسپی‌گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفی

دوره 4، شماره 12، شهریور 1396، صفحه 143-184

10.22054/rjsw.2017.10039

اسماعیل قربانی؛ مهدی کرمانی؛ حسین بهروان؛ حسین اکبری