نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، پژوهشگر اجتماعی

2 دانشیار / گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

روابط فرازناشویی یکی از آسیب های نهاد خانواده است که بشکل اساسی رابطه زوجین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علی رغم آنکه نگرش اعضای جامعه به روابط فرازناشویی و پیامدهای آن منفی است و این عمل بعنوان پدیده ای غیرقابل توجیه در نظر گرفته می‌شود اما امکان رخ دادن آن طی فرایندی هم برای مردان و هم زنان وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرایند شکل گیری روابط فرازناشویی زوجین انجام گرفته است. روش تحقیق مطالعه حاضر براساس رویکرد کیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبه روایتی بوده است. نمونه آماری مطالعه 20 نفر از افراد مراجعه کننده به دادگاه و دفاتر وکالت شهر مشهد و حجم نمونه بر اساس قاعده اشباع اطلاعاتی تعیین گردید.
در تحلیل مصاحبه ها 13 مقوله اصلی و 39 مولفه استخراج شد. روابط بین مقولات محوری نشان داد که روابط فرازناشویی طی یک فرایند چهار مرحله ای ایجاد می‌شود. این مراحل شامل شرایط زمینه ای، شرایط علی، استراتژی ها و شرایط مداخله گر است که موجب گرایش به روابط فرازناشویی و در نهایت برقراری روابط فرازناشویی شده است. در نهایت مقوله هسته ای این پژوهش "تضعیف کدهای شرافتی در جامعه امروز" استخراج شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Formation process of couples' Extramarital relations

نویسندگان [English]

  • Nastaran Zomorodian 1
  • Hossein Akbari 2

1 Master of Sociology, Social researcher

2 Associate Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Extramarital affairs are one of the harms of the family institution that fundamentally affects the couple's relationship. this study aimed to identify the process of formation of extramarital relationships between couples. The research method of the present study was based on a qualitative approach and using the narrative interview technique. The statistical sample of the study was 20 people who referred to the court and law offices of Mashhad and the sample size was determined based on the information saturation rule.
In the analysis of interviews, 13 main categories and 39 subcategories were extracted. The relationships between the main categories showed that extramarital relationships are created through a four-step process. These stages include contextual conditions, causal conditions, strategies, and intervening conditions that have led to the tendency to extramarital relationships and, ultimately, the establishment of extramarital relationships. Finally, the core category of this research was "weakening the codes of honor in today's society."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extramarital affairs
  • formation process
  • causal conditions
  • consequences