چگونگی شکل گیری روابط فرازناشویی زوجین

نسترن زمردیان؛ حسین اکبری

دوره 8، شماره 28 ، شهریور 1400، ، صفحه 227-262

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.60684.494

چکیده
  روابط فرازناشویی یکی از آسیب های نهاد خانواده است که بشکل اساسی رابطه زوجین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علی رغم آنکه نگرش اعضای جامعه به روابط فرازناشویی و پیامدهای آن منفی است و این عمل بعنوان پدیده ای غیرقابل توجیه در نظر گرفته می‌شود اما امکان رخ دادن آن طی فرایندی هم برای مردان و هم زنان وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی ...  بیشتر

روسپی‌گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفی

اسماعیل قربانی؛ مهدی کرمانی؛ حسین بهروان؛ حسین اکبری

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1396، ، صفحه 143-184

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10039

چکیده
  چکیده این پژوهش به واکاوی تجربة زیسته و شناخت ادراک عاملان اجتماعی پیرامون پدیده روسپی‌گری می‌پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش اکتشافی، از لحاظ فرایند اجرای پژوهش کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیری، از لحاظ نتایج پژوهش کاربردی و به لحاظ معیار زمان مطالعه مقطعی (1396-1397) است. از تحلیل نظام‌مند مصاحبه عمیق با 16 نفر از عوامل بازار روسپی‌گری ...  بیشتر