مسائل اجتماعی و بازتوانی پس از زلزله (مطالعه‌ای کیفی در شهر سرپل ذهاب)

رحمت میرزائی؛ مسعود عالمی نیسی؛ عزت اله سام آرام؛ ستار پروین

دوره 7، شماره 26 ، اسفند 1399، ، صفحه 103-146

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.61214.498

چکیده
  لذا هدف این مطالعه بررسی مسائل اجتماعی به وجود آمده در جریان بازگشت به زندگی پس از زلزله آبان ماه ۱۳۹۶ در شهر سرپل ذهاب می‌باشد. پژوهش از نوع کیفی و از روش تحلیل مضمون برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه را زلزله زدگان آسیب دیده شهری و کارشناسان اجتماعی امدادگر در زلزله سرپل ذهاب تشکیل داده است. نمونه گیری به ...  بیشتر

بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی شهرستان پاوه.

رحمت میرزائی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 61-95

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1523

چکیده
  چکیده خشونتخانوادگیشایعترینشکلخشونتعلیهزنانبابیش‌ترینعوارضاجتماعی،روانیو اقتصادیاست. خشونت شوهران مسئله‌ای است که حیات خانواده و جامعه را تهدید می‌کند. این گونه خشونت‌ها در همه کشورها گزارش شده و موضوع اصلی کنفرانس حقوق بشر وین در سال 1997 بود که در آن ابعاد گوناگون خشونت و راهکارهای عملی کاهش آن بیان شد. پس هدفتحقیق حاضر، بررسی ...  بیشتر