نویسنده = ������������������ ��������
توسعه اجتماعی و سیاست‌های جمعیتی در ایران (بعد از انقلاب، از سال 1357 تا 1385).

دوره 2، شماره 5، آذر 1394، صفحه 1-48

10.22054/rjsw.2015.7575

سیامک حیدری؛ حبیب الله زنجانی؛ باقر ساروخانی