نویسنده = ������������ ����������
تجربۀ زیسته زنان کارگر خانگی شهر تهران (زنان نظافتچی روزمزد خانه‌ها)

دوره 5، شماره 16، شهریور 1397، صفحه 202-230

10.22054/rjsw.2018.11709

محمد زاهدی اصل؛ فاطمه جعفری؛ محمدسعید ذکایی؛ فرشاد مومنی


فلسفه مددکاری اجتماعی و ارتباط آن با رویکردها، نظریه‌ها و مدل‌های مددکاری.

دوره 2، شماره 5، آذر 1394، صفحه 49-75

10.22054/rjsw.2015.7576

حبیب آقابخشی؛ فاطمه جعفری؛ فائقه نعمت ساعتلو