نویسنده = ������������ ��������������
بازنمایی مسئولیت اجتماعی شرکت نفت و گاز در تجارب اجتماع محلی: ( مطالعه مورد: شهرستان کنگان (پارس میانی))

دوره 6، شماره 22، اسفند 1398، صفحه 199-243

10.22054/rjsw.2021.57151.451

محمد زاهدی اصل؛ سیدمجید حسینی؛ محمود جمعه پور؛ ابوتراب طالبی


فراتحلیل عوامل خطر موثر در ارتکاب مجدد جرم

دوره 5، شماره 15، فروردین 1397

10.22054/rjsw.2018.10950

حبیب آقابخشی؛ ابوتراب طالبی؛ رسول گل جویی