شکاف رفاه ذهنی و عینی: مطالعه تطبیقی استان های کردستان و سمنان

نادر مروتی؛ سعید ذکایی

دوره 6، شماره 19 ، خرداد 1398، ، صفحه 31-78

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.45888.342

چکیده
  در تحقیق حاضر محققین با استفاده از روش تحلیل تماتیک و تحلیل داده های ثانویه به دنبال بررسی تفاوت رفاه ذهنی بین دو استان سمنان و کردستان بر اساس مضامین دین، قومیت و فرهنگ قومی، احساس عدالت، و تاثیر محیط اجتماعی بوده اند. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی 31 نفر از متخصصین حوزه علوم انسانی در هر دو استان بوده اند. بر اساس نتایج دین مضمون مهمی ...  بیشتر

فهم تجربه زیسته افراد کارتن خواب در شهر تهران

اکبر بخشی نیا؛ حبیب آقابخشی؛ محمدسعید ذکایی

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1396، ، صفحه 214-262

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.9657

چکیده
  چکیده در دو دهه اخیر نوع خاصی از بی‌خانمانی که کارتن خوابی نام گرفته، در کشور ما و به ویژه در کلانشهر تهران پدیدار شده و مورد توجه قرار گرفته است. کارتن خوابی به نظر کارشناسان اجتماعی ضمن آنکه مسئله اجتماعی تلقی می‌گردد، می‌تواند تبدیل به آسیب اجتماعی شود. کارتن خوابی نشانه و برآیندی از وجود سایر مسایل و آسیب‌های اجتماعی در جامعه ...  بیشتر