مطالعه درک و تصور جوانان از احساس طرد اجتماعی و تجردگزینی

مرضیه شهریاری؛ کریم رضادوست

دوره 9، شماره 33 ، مهر 1401، ، صفحه 41-86

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.66661.572

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل روابط ساختاری زمینه‌ها، پیامدها و نحوه مواجهه با تجرد از طریق ادراک و معنای ذهنی افرادی است که درگیر این فرایند شده‌اند. روش تحقیق، آمیخته (از نوع طرح اکتشافی- متوالی) است. مرحله اول پژوهش به روش کیفی از نوع رهیافت پدیدارشناختی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمی بود. در بخش ...  بیشتر

تحلیل وضعیت و پیامد عادت‌واره‌های کودکان از کار در خیابان با رهیافت نظریه داده بنیاد*

حسین ملتفت؛ مرضیه شهریاری؛ عزیز حزباوی

دوره 7، شماره 25 ، آذر 1399، ، صفحه 31-70

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.63222.523

چکیده
  مقدمه؛ هدف پژوهش حاضر ارائه یک نظریه براساس گردآوری نظام‌مند داده‌‌‌ها در حوزه کودکان کار به جهت آسیب پذیری تعداد قابل ملاحظه‌ ای از کودکان کار به علت مسائل گوناگون جسمانی، روانی-اجتماعی، خانوادگی و تراژدی از چهره کریه فقر می‌باشد. روش؛ این مطالعه از نوع پژوهش‌های کیفی است که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. در ...  بیشتر