نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل روابط ساختاری زمینه‌ها، پیامدها و نحوه مواجهه با تجرد از طریق ادراک و معنای ذهنی افرادی است که درگیر این فرایند شده‌اند. روش تحقیق، آمیخته (از نوع طرح اکتشافی- متوالی) است. مرحله اول پژوهش به روش کیفی از نوع رهیافت پدیدارشناختی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمی بود. در بخش کیفی، به این منظور در بخش کیفی با 21 جوان مجرد ساکن شهر اهواز که به روش نمونه‌گیری نظری انتخاب‌شده بودند، مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته انجام شد. در بخش کمی، جامعه آماری این پژوهش 345 دختران و پسران مجرد بالای 30 سال بوده است. حجم نمونه‌ با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 252 مورد تعیین شد.گردآوری داده‌ها با روش پرسشنامه‌ و شیوه نمونه‌گیری تصادفی انجام گرفته و سؤالات براساس پرسش نامه محقق ساخته در پی سنجش ‌واقعیت‌های عینی است. مراحل اجرای این تحقیق را می‌توان در قالب 2 مطالعه کلی تشریح کرد. در مطالعه اول، مهم‌ترین بسترهای مؤثر بر احساس طرد وتجردگزینی از دید کنشگران شناسایی شد که عبارتند از: هویت مخدوش، شرایط کژقواره، مسئولیت‌گریزی، الزامی ندانستن امر ازدواج، ابژه های حقارت (داغ ننگ)، الزام های استتار، دیدن خاطرات تلخ دیگران و ... در مطالعه دوم نیز، عوامل بدست آمده از مطالعه قبلی، در قالب پرسشنامه‌ای در میان اعضای نمونه آماری توزیع شد. نتایج این تحقیق نشان دادند که، هویت مخدوش مهم ترین عامل در احساس طرد اجتماعی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

study of young people's perceptions and perceptions of feelings of social exclusion and abstraction

نویسندگان [English]

  • marziyeh shahryari 1
  • karim rezadoost 2

1 Assistant Professor Department of sociology , Shahid Chamran University of Ahvaz , Ahvaz, Iran

2 Associat Professor Department of sociology. Shahid Chamran University of Ahvaz.Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to identify and analyze the structural relationships of the contexts, consequences and how to face celibacy through the perception and subjective meaning of people who are involved in this process. In this research, some theories consistent with the topic of this research, centered on the theories of Bourdieu, Giddens, Silver and Goffman, who have a constructivist view of identity, have been used. The research method is mixed (exploratory-sequential design type). The statistical population of this research included two qualitative and quantitative parts. In the qualitative part, in-depth and semi-structured interviews were conducted with 21 young single people living in Ahvaz city who were selected by snowball sampling. In the quantitative part, the statistical population of this research was 345 unmarried girls and boys over 30 years old. Data collection was done by questionnaire method and random sampling method. In this study, the most important factors affecting the feeling of rejection and isolation from the perspective of the activists were identified, which are: distorted identity, poor conditions, evasion of responsibility, not knowing the necessity of marriage, objects of humiliation (shame), requirements for camouflage, seeing other people's bitter memories, institutionalized signs, lost fantasy, lack of infrastructure, fluidity of relationships, support of families and irresponsible upbringing, active activism of the subject in rethinking the body and Commodification of marriage. Finally, the results of this research showed that distorted identity is the most important factor in the feeling of social exclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Youth
  • celibacy
  • feeling of social exclusion
  • distorted identity
  • institutionalized signs