نویسنده = صادقی، رسول
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی سالمندان تهرانی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 101-126

10.22054/rjsw.2018.11706

نسیبه زنجری؛ اعظم الملوک الساق؛ رسول صادقی؛ مهسا نوری


2. عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان در تهران

دوره 4، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 37-66

10.22054/rjsw.2017.10263

رسول صادقی؛ مریم ویژه؛ نسیبه زنجری