نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانش آموخته پیشگیری اجتماعی از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین. (نویسنده مسئول).

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مشارکت اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی و پیمایشی می‌باشد که به­صورت مقطعی انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق شهروندان 18 سال به بالای شهر بیجار گروس می­باشند. حجم نمونه 380 نفر برآورد شده و برای نمونه­گیری، از روش خوشه­ای چندمرحله­ای استفاده شده است. ابزار جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. برای اطمینان از پایایی، آلفای کرونباخ برای متغیرهای مشارکت اجتماعی برابر با 91/0 (به تفکیک حوزه­های مشارکت در فعالیت‌های دینی 84/0؛ مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی سمن­ها 75/0؛ مشارکت در امور خیریه 93/0؛ مشارکت در فعالیت‌های محلی 87/0) و برای متغیر پیشگیری اجتماعی از جرم برابر با 76/0 محاسبه شد. نتایج این پژوهش بیانگر رابطه مثبت متغیرهای مشارکت در فعالیت‌های دینی؛ مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی سمن­ها؛ مشارکت در امور خیریه و مشارکت در فعالیت‌های محلی بر گرایش به پیشگیری اجتماعی از جرم می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Participation and Social Crime Prevention

نویسندگان [English]

  • a h 1
  • h f 2

چکیده [English]

The Relationship between Social Participation and Social Crime Prevention
As-hab Habibzadeh Maleki[1]  ,  Hooshang Faraji[2]
Received: 25/7/2018               Accepted: 15/1/2019
 
Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between social participation and social crime prevention. The present study is an applied survey of cross-sectional type. The statistical population of the study included citizens aged 18 years and above of the city of Bijar Garoos. The sample size was estimated to be 380 people. A multi-stage cluster sampling method was used. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. To ensure reliability, the Cronbach's alpha for social participation variables were calculated 0.91, which included participation in religious activities, 0.84, participation in social activities, 0.75, participation in charity, 93.1, participation in local activities, 0.87. For the social prevention variable, the Cronbach alpha was equal to 0.76. The results of this research indicate a positive relationship between participation in religious activities, social activities and NGOs, charity, local activities and the tendency towards social crime prevention.
Keyword: Social Participation, Participation in Religious Activities, Participation in Community Activities, Participation in Charity, Participation in Local Activities, Social Crime Prevention.[1]. Associate Professor, Department of Social Sciences, AminUniversity of
     Police:etabat1388@yahoo.com


[2]. Master of Science in Social Crime Prevention, AminUniversity of Police, (Corresponding
    Author).    faraji1358hoshang@gmail.com

منابع
-  اصغری عبدالرضا؛ سرمدی واله علی. (1391). پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه. نشریه آموزه‌های حقوق کیفری، دوره دوم ، شماره  4.
-  امیدی، اسماعیل؛ اجاق‌زاده محمدی، سیدمحمد. (1395). بررسی میزان مشارکت‌های مردمی‌در پیشگیری انتظامی‌و اجتماعی از جرم (مطالعه موردی: استان گیلان- شهروندان شهرستان لنگرود). فصلنامه علمی‌- تخصصی دانش انتظامی‌گیلان شماره  19 ، دوره پنجم.
-  آخوندی، محمدباقر؛ محلاتیان بابکی، مریم. (1395).بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت دینی دانشجویان دانشگاه بیرجند. فصلنامه علمی‌ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان.  سال دهم، شماره چهارم.
-  بیات، بهرام؛ شرافتی‌پور، جعفر؛ عبدی، نرگس. (1387 ). پیشگیری از جرم با تکیه‌بر رویکرد اجتماع‌محور. تهران: معاونت اجتماعی ناجا.
-  بابایی، جابر؛ صفایی آتشگاه، حامد. (1393). جایگاه قانونی مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از جرم در ایران ، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال نهم، شماره33.تقی لو، فرامرز. (1385). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 32، دوره 9.
-  جامی، ناصر؛ مردی، صفر. (1392 ). بررسی نقش مساجد در پیشگیری از جرایم (مطالعه موردی: شهرستان اهر)، سال سوم، شماره اول (پیاپی 8).
-  جهانتاب، محمد؛ داودی، ابراهیم. (1391). ارتقای مشارکت محلی در پیشگیری از جرم، فصلنامه علمی‌ترویجی پیشگیری از جرم. شماره  22 ، دوره هفتم.
-  چلبی، مسعود. (1386). جامعه شناسی نظم، تهران: نشر نی، چاپ چهارم.
-  چلبی، مسعود. (1375). جامعه‌شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نی.
-  حق نظری، محمدرضا. (1394). تأثیر مشارکت اجتماعی  نهادهای مردمی در پیشگیری اجتماعی از جرم (موردمطالعه سمن‌های خرم‌آباد در سال 93-94). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته پیشگیری اجتماعی از جرم. دانشکده اطلاعات و آگاهی دانشگاه علوم انتظامی امین.
-  خوش‌فر، غلامرضا. (1384)، «بررسی مشارکت مردم در ایجاد، حفظ و گسترش امنیت اجتماعی مراکز شهرستانهای استان مازندران»، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا (جلد یک)، تهران: انتشارات گلپویه.
-  رجبی‌پور، محمود. (1387). بزهکاری دانش آموزان و امکان پیشگیری اجتماعی رشدمدار (از دیدگاه کارشناسان آموزش و پرورش). نشریه فصلنامه دانش انتظامی, دوره 10, شماره  2 (مسلسل 39).
-  ستوده، هدایت الله. (١٣٧6). آسیب شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.
-  شاطری پوراصفهانی، شهید؛ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین. (1391). تاثیرات جهانی شدن فرهنگ بر جهانی شدن پیشگیری اجتماعی از جرم. نشریه مجلس و راهبرد، دوره  19، شماره  69.
-  شاه بهرامی، فرخ‌اله؛ پیشگامی‌فر، زهرا؛ زال‌پور، کیانوش؛ بختیاری، تقی. (1389). تأثیر فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد بر پیشگیری از ارتکاب جرم زنان سرپرست خانوار، پژوهش‌های مدیریت انتظامی، سال5، شماره 3.
-  شایگان، فریبا؛ اصغرزاده، سمیه. (1394). جایگاه مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرم مواد مخدر، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، دوره 2، شماره 5.
-  طوسی، محمدعلی. ( 1370)، مشارکت در مدیریت و حاکمیت، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، جلد اول.
-  غفاری، غلامرضا؛ نیازی، محسن. (1386). جامعه شناسی مشارکت، تهران: نشر نزدیک
-  کمالی رنجبر، جلال. (1392). نقش سازمان­های مردم نهاد (NGOs) در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم (با تاکید بر شهرستان بندر عباس). فصلنامه دانش انتظامی‌هرمزگان، شماره : 7 دوره چهارم.
-  محسنی تبریزی، علیرضا. (1375). بیگانگی، مانعی برای مشارکت و توسعه ملی: بررسی رابطه میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی و سیاسی. نامه پژوهش، سال اول، شماره 1.
-  محمدنسل، غلامرضا. (1389). پلیس و سیاست پیشگیری از جرم. مجموعه مقالات پلیس وپیشگیری از جرم. تهران: انتشارات دفترتحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
-  مدبر، لیلا؛ چوپانی­رستمی، محسن. (1389).  پیشگیری اجتماعی از جرایم زنان و دختران (با تاکید بر نقش تعاملی پلیس زن در آن). نشریه  پلیس زن, دوره  4, شماره 13.
-  ممتاز، فریده . (1381). انحرافات اجتماعی:نظریه‌ها و دیدگاه‌ها، تهران: شرکت سهامی‌انتشار.
-  منصوری، سید مهدی؛ ربیعه، محمدحسین. (1394). نقش مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از جرم در ایران. دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق، میبد، دانشگاه آزاد اسلامی.
-  موسوی، میرطاهر. (1385). مشارکت اجتماعی از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23.
-  معصومی، سلمان. (1390). توسعه محله‌ای در راستای پایداری کلان شهر تهران، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
-  منظمی‌تبار جواد. (1385). نقش مشارکت مردمی در تقویت امنیت اجتماعی. فصلنامه دانش انتظامی، دوره 8، شماره 1.
-  ذوالفقاری، حسین؛ فعال، صیدال. (1394). بررسی نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم (مطالعه موردی منطقه 2 و 12 شهر تهران). فصلنامه علمی‌- پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 41.
-  نادری احمد؛ شیرعلی ابراهیم؛ قاسمی­کفرودی، سجاد. (1393). بررسی حس تعلق محله‌ای و نقش آن در مشارکت اجتماعی (نمونه موردی: محله نعمت آباد). مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره  6 ، شماره  3 (مسلسل 23).
-  نیروی انتظامی. (1395). اطلس انتظامی‌شهرستان بیجار، کردستان، معاونت اجتماعی.
-  هرسیج، حسین؛ محموداوغلی، رضا. (1391). بررسی رابطه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی, دوره 1, شماره 2.
-  هزارجریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا. (1388). بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 46.
-   Abasi Asfajir Ali Aschar, Ghorbani Asl Valiallah. (2016). The Role of Social Factors in The Prevention of Urban Crime (Burglary and Drugs) Case Study District Three Sari. Urban Studies, Volume 6 , Number 20; Page (s) 157 To 185
-   Boggs’s, Lyndsay N. and Muskily, Jon,. (2014). the spatial context of the disorder–crime relationship in a study of Reno neighborhoods. Social Science Research. Volume 43, Issue 1, 2008, Pages 168–183.
-   Chamberlain, Alyssa W.  And Hipp, John R., (2015). it’s all relative: Concentrated disadvantage within and across neighborhoods and communities, and the consequences for neighborhoods crime. Journal of Criminal Justice, Volume43, Issue 6, 2015, Pages: 431-443.
-   Corbacho,;  Julia Philipp and MauricioRuiz-Vega. (2015). Crime and Erosion of Trust: Evidence for Latin America, World Development, Volume 70, June 2015, Pages 400-415
-   Kizmaz, Z. (2012). Gelismekte Olan Ülkelerde Suc: Suc Oranlarinin Artisi Üzerine Sosyolojik Bir Çozumleme. Mukaddime, 1: 2459-0711, 2012. Erişim Adresi: http://mukaddime.artuklu.edu.tr/article/view/5000070245
-   Lab, Steven P. (2014). Crime Prevention (Eighth Edition) Approaches, Practices, and Evaluations. Chapter 5 – Neighborhood Crime Prevention. ages 83–109.
-   Manaliyo Claude, Jean. (2016). Barriers to Community Participation in Crime  Prevention in Low Income Communities in Cape  Town, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, Vol 8, No 1, 2016 ISSN: 1309
-   McMillan, W. D., Chaves, M. D. (1986). Sense of community: A definition and a theory. Journal of Community Psychology, 14, 6–22
-   Perrella, Andrea M.L. (2017). Anthony Piscitelli. The Social Science Journal. Volume 54, Issue 2, June 2017, Pages 179-190
-   United Nations. (1979). Participation of the Public in the Prevention and Control of Crime and Delinquency. Journal of International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, Volume 3, Issue 2, Pages 185-207.
-   Vowel, Paul R. (2007). a Partial Test of an Integrative Control Model: Neighborhood Context, Social Control, Self-Control, and Youth Violent Behavior. Western CriminologyReview. Volume 8, Issue 2, October 2015, Pages: 1-15.