نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران- تهران-دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده علوم اجتماعی

2 استادیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی. (نویسنده مسئول).

چکیده

چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی با میزان اعتماد زناشویی در بین کاربران متأهل فضای مجازی در شهر لنگرود است. تا در ایجاد سیاست‌های اجتماعی و رفاهی حوزه خانواده و گسترش برنامه‌هایی با محوریت نقش مددکاران اجتماعی در آموزش خانواده‌ها در قبل و بعد از ازدواج، مورد بهره‌برداری قرار گیرد. چارچوب نظری این پژوهش را نظریات سیستمی، ارتباطی، اعتماد بالبی و اعتماد گیدنز تشکیل داده‌اند.روش پژوهش پیمایشی بوده و داده‌ها از طریق شیوه نمونه‌گیری احتمالی از نوع خوشه‌ای چندمرحله‌ای و با استفاده از پرسشنامه‌های اعتماد رمپل و هولمز (TS)، الگوهای ارتباطی کریستنسن و سالاوی (CPQ) و پرسشنامه دموگرافیک جمع‌آوری شدند. حجم نمونه شامل 382 نفر از کاربران متأهل تلفن همراه و فضای مجازی شهر لنگرود است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های استنباطی از آزمون‌های همبستگی خی دو، v کرامرز و گاما در نرم‌افزار spss نسخه 23 بهره گرفته شد.یافته‌ها نشان داد رابطه معناداری بین زیرمقیاس‌های الگوهای ارتباطی و زیرمقیاس‌های اعتماد زناشویی و همچنین کل میزان اعتماد زناشویی وجود دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از فضای مجازی به‌صورت غیرمستقیم و از طریق الگوهای ارتباطی که زوجین در زندگی مشترک خود انتخاب می‌کنند با اعتماد زناشویی در ارتباط است و درواقع کاهش یا افزایش اعتماد در بین کاربران متأهل فضای مجازی، از تبعات نوع الگوهای ارتباطی انتخابی زن و شوهر است. نتایج این مطالعه در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی، بر سیاست‌های پیشگیرانه مبتنی بر ارتقاء الگوهای مثبت ارتباطی زن‌وشوهری از طریق آموزش تأکید دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Communication Patterns and Marital Trust: Cyberspace Users of Langaroud City

نویسندگان [English]

  • faezeh piazchian Langroudi 1
  • h a 2

1 Allameh Tabataba'i University, Faculty of Social Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Relationship between Communication Patterns and Marital Trust: Cyberspace Users of Langaroud City
Faezeh Piazchian Langroudi[1]  ,  Hamideh Addelyan Rasi[2]
Accepted:19/4/2018                Received: 9/12/2018
 
Abstract
The aim of the present study was to investigate the relationship between communication patterns and marital trust among married users in cyberspace from Langroud city in order to create social and welfare policies in family discourse and to develop programs focusing on the role of social workers in educating couples and families before and after marriage. The theoretical framework of this research is the system theory, communication theory, Bowlby's attachment theory and Giddens’s trust theory. The research method was a survey and the data were collected through a multi-stage cluster sampling method using the Rample and Holmes Trust (TS) and the Christensen and Salavi (CPQ) questionniares, as well as demographic questionnaires. The sample size includes 382 cyberspace users in Langroud. For analyzing the inferential data, chi-square correlation, v-Cramerz and gamma correlation tests were used in SPSS version 23 software. The novelty of this study was to em[3]phasize preventive policies based on the promotion of positive male and female communication patterns in order to reduce the social harm of cybernetics by educating married peoples on appropriate communication patterns. The findings showed that there is a significant relationship between the subscales of communication patterns and the subscales of marital trust as well as the total amount of marital trust. In addition, the results of this study showed that the use of cyberspace indirectly and through communication patterns that couples choose in their married life are associated with marital trust and in fact, the reduction or increase of trust among married users of cyberspace is due to the consequences of the type of communication patterns the couple select.  In conclusion, the study recommended a focus on prevention policies related to improving positive marietal communication patterns through education programs to reduce social problems in cyberspace.
Keywords: Marital Trust, Cyberspace, Communication Patterns[1]. MA, Department of Social Work, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.   bareghe91@gmail.com


[2]. Assistant Prof., Department of Social Work, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)   addelyan@atu.ac.ir


 
 

منابع
-  آزاد ارمکی، تقی؛ کمالی، افسانه. (1383)، اعتماد، اجتماع و جنسیت: بررسی تطبیقی متقابل در بین دو جنس. مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 2.
-  بهرامی، محمود؛ بابائی، رضا؛ فروهر، آرزو و همکاران. (1393). نقش ابعاد سلامت معنوی در پیش‌بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن در مقطع ابتدائی شهر کرج. فصلنامه تاریخ پزشکی، سال ششم، شماره بیست و یکم.
-  خندان‌دل، سحر؛ کاویان‌فر، حسین. (1394). نقش اعتماد در روابط بین فردی و تاب‌آوری خانواده در رضایت زناشویی زوج‌های شاغل. دو فصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده.
-  رضایی، زینب؛ بوستانی‌پور، علیرضا؛ حبیبیان، فاطمه. (1392). با عنوان بررسی نقش اعتماد و صمیمیت در پیش‌بینی بی‌ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل. پژوهش‌های مشاوره، جلد 12، شماره 47.
-  زارعی، سلمان؛ فرح‌بخش، کیومرث؛ اسماعیلی، معصومه. (1390). تعیین سهم خودمتمایز سازی، اعتماد، شرم و گناه در پیش‌بینی سازگاری زناشویی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، سال دوازدهم، شماره 3.
-  سفیری، خدیجه؛ ذاکری هامانه، راضیه. (1393). برساخت مفهوم اعتماد به همسر در فضای مجازی (موردمطالعه زنان ساکن شهر یزد). فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، سال پنجم، شماره دوم.
-  سیاح طاهری، محمدحسین و دیگران. (1395). حقیقت مجازی (درباره فضای مجازی چه بدانی و چه بگوییم؟). تهران: مرکز ملی فضای مجازی
-  شعاع کاظمی، مهرانگیز؛ مؤمنی جاوید، مهرآور. (1393). دیدگاه‌های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط با تأکید بر راهبردهای عملی مشاوره‌ای. تهران: انتشارات آوای نور.
-  صمدزاده، منا؛ شعیری، محمدرضا؛ مهدویان، علی‌رضا و همکاران. (1392). پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی. روانشناسی- مشاوره و روان‌درمانی خانواده، شماره 8 (علمی- پژوهشی).
-  فقیرپور، مقصود. (1384). مهارت‌های اجتماعی و سازگاری زناشویی. رشت: سازمان بهزیستی استان گیلان.
-  قلی‌پور، سهیلا. (1395). بررسی تأثیر رسانه‌های نوپدید (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) بر خیانت عاطفی زوجین و عوامل مؤثر بر آن. مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی، شماره 10، جلد 4.
-  کلیوند عباسی، نجمه؛ بختیارپور، سعید. (1395). رابطه اعتماد زناشویی، سلامت روان و مهارت‌های ارتباطی با دل‌زدگی زناشویی در میان کارمندان متأهل آموزش‌وپرورش ناحیه 4 اهواز. پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، مرکز پژوهش‌های نیرو.
-  کیوستو، پیتر. (1384). اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی. مترجم: منوچهر منصوری، تهران: نشر نی، چاپ چهارم.
-  گلاسر، ویلیام. (1378). مصاحبه با ویلیام گلاسر مبدع نظریه واقعیت درمانی (واقعیت درمانی جدید) درباره نظریه انتخاب. مترجم: حسین کاشانی. ماهنامه اصلاح و تربیت، سال هفتم، شماره 73.
-  گیدنز، آنتونی. (1377). جامعه‌شناسی. مترجم: حسن چاوشیان، چاپ چهارم از ویراست چهارم، تهران: نشر نی.
-  مینوچین، سالوادور. (1383). خانواده و خانواده‌درمانی. ترجمه: باقر ثنایی، تهران: امیرکبیر، چاپ پنجم.
-  مداحی، محمدابراهیم؛ صمدزاده، منا؛ جاویدی، نصرالدین. (1391). الگوی‌های ارتباطی و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان. مجموعهمقالاتششمینسمینارسراسریبهداشتروانیدانشجویان، دانشگاه گیلان، شماره 27 و 28.
-   Cassidy J, Shaver PR. (2008). Handbook of attachment: Theory, reserch and Clinical applications. Newyourk, London: Guilford: 2008:101-200
-   Christensen, A.Shenk, JL. (1991). Communication, conflict and psychological distance in non distressed, clinic and divorcing couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 59: 458-63.
-   Jason W. Mitchell&Gamarel, Kristi E. (2017). Constructive Communication Patterns and Associated Factors Among Male Couples. Jornal of couple& Relatonship Therapy 17,2018.

-   Longua Peterson, Julie. DeHart, Tracy (2013). Regulating connection: Implicit self-esteem predicts positive non-verbal behavior during romantic relationship-threat. Journal of Experimental Social Psychology. Volume 49, Issue 1, January 2013, Pages 99-105.Volume 31.

-   Moore, M &.Kramer, D. (2000). Satir for beginners: Incongruent communication patterns in romantic function. win 54, 4.249-237. Academic Reseach Library. www. sciencdirect. com.

-   Murry, Sandra. Rose, Paul. Holmes, John G. Wesley Griffin, Dale. (2005). Putting the Partner Within Reach: A Dyadic Perspective on Felt Security in Close Relationships. in Journal of Personality and Social Psychology  88(2):327-47. March 2005 with 303 Reads.

-   Neuman MG. (2008). The truth about cheating: Why men stray and what you can do to prevent it. New Jersey: John Wiley & sons.
-   Rempel, J.K. & Holmes, J,G. mark.p.zanna. (1986). Trust in close relationships. Journal of Personality, 49, 95-112.
-   Rotter, J. B. (1980). Interpersonal trust, trustworthiness, and gullibility. American Psychologist, 35, 1-7.
-   Simpson, J. (2009). Psychological foundations of trust. Current directions in psychological science, 16, 261–268.
-   Heavy, CL. Larson, B. Christensen, A. (1996). The communication patterns questionnaire: The reliability and validity of a constructive communication subscale. Journal of Marriage and Familly. 63: 797-801.