نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم اجتماعی/جامعه شناسی/دانشگاه تهران

2 دانشگاه

3 آموزش و پرورش

چکیده

چکیده
سرمایه اجتماعی به‌واسطه عناصری از قبیل مشارکت، اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی می‌تواند بستری برای نشاط و شادکامی جامعه باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی جوانان 30-18 ساله شهرستان دهلران در سال 1396 صورت گرفته است. آرای صاحب‌نظران اصلی سرمایه اجتماعی مانند: پوتنام، کلمن و بوردیو و نظریات مازلو مبنای چارچوب نظری تحقیق حاضر است. این پژوهش، کمّی و نوع آن همبستگی است. جامعه آماری، کلیه افراد گروه سنی جوانان و حجم نمونه 400 نفر می‌باشد و از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده ‌شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد سرمایه اجتماعی به کار رفته در طرح مرکز ملی رصد اجتماعی (1394) و شادی آکسفورد با اندکی تعدیل استفاده‌شده است. برای بررسی فرضیات، رگرسیون چندگانه و معادلات ساختاری (نرم‌افزار لیزرل) و تحلیل عامل‌ها بکار رفته است. نتایج نشان می‌دهند که سرمایه اجتماعی (اعتماد، عام‌گرایی، ارزش‌ها ویژگی‌های اخلاقی، مشارکت، بده بستان، تعلق ملی، رضایت از زندگی و احساس امنیت) بانشاط اجتماعی دارای رابطه مثبت و مستقیمی است. میزان این رابطه حدود 57 درصد است. میانگین سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی نمونه نیز به ترتیب (09/3 68/3) اندکی بالاتر از سطح متوسط است. همچنین متغیرهای زمینه‌ای (سن، وضع تأهل، سواد و جنسیت) بانشاط اجتماعی موردبررسی قرار گرفتند؛ تنها سطح تحصیلات بانشاط اجتماعی رابطه معناداری نداشت اما سن، وضع تأهل و جنسیت بانشاط اجتماعی دارای رابطه معناداری بودند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Social Capital and Social Happiness among the Youth of Dehlorn, Iran

نویسندگان [English]

  • ab k 1
  • amrolah keshavarz 2
  • hasan momeni 3

2 university

3 education

چکیده [English]

A Study of the Relationship between Social Capital and Social Happiness among the Youth of Dehlorn, Iran
Abdolhosein Kalantari[1] ,  Amrollah Keshavarz[2] ,  Hassan Momeni[3]
Received: 28/4/2018                Accepted: 9/12/2018
 
Abstract
Social capital provides a backdrop for vitality and happiness of the society via elements such as participation, social trust and social solidarity. This study sought to investigate the relationship between social capital and social happiness among the youth aged between 18 and 30, in the city of Dehloran in 2017. The theoretical foundation of the present study was the views of major experts in social capital, including Putnam, Coleman, Bourdieu, and Mazlow.  A quantitative correlational research design was utilized for this study. The population included all the youth aged between 18 and 30, from which 400 were selected as the sample through cluster sampling. To collect the required data, the standard questionnaires of social capital used in the NationalCenter for Social Observatory (2015), and the modified Oxford Happiness Questionnaire were employed. To test the hypotheses, multiple regression and structural equation modeling (Lisrel software) as well as factor analysis were used. The results suggested that there was a direct positive relationship between social capital (trust, universalism, moral values and attributes, participation, give-and-take, national affiliation, life satisfaction and sense of security) and social Happiness. The size of the relationship was about 57%. The mean values of social capital and social happiness of the sample were 3.90 and 3.68, respectively which was slightly over the medium level. In addition, the relationship between demographic variables (age, marital status, education and gender) and social happiness was investigated. Age, marital status and gender were significantly related to social happiness; while, no relationship was found between education and social happiness.
Keywords: Social Capital; Trust; Participation; Youth; Social Happiness.[1] Abdolhosein Kalantari, Associate Professor,  Department of Sociology,Faculty of Social
  Sciences, University of Tehran, Ale-Ahmad Ave, Tehran, Iran.  abkalantari@ut.ac.ir


[2] Teacher of social sciences department, PayameNoorUniversity, Postal code: 19395-3697,
   Tehran, Iran.   keshavarzamrollah@gmail.com


[3] Master of Sociology from Social sciences faculty of TehranUniversity, (Corresponding
   Author),Tehran, Iran.   hasan1841gmail.com

منابع
-     کیا، علی‌اصغر؛ امیر، رقیه. (1392). بررسی میزان نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان شهر اهواز، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 15.
-    امیر مظاهری، امیرمسعود؛ فخاریان، منا. (1395). نقش سرمایه اجتماعی در شادی جوانان، مطالعات جامعه‌شناسی، سال نهم، شماره 33.
-    ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا. (1383). توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، تهران، نشر نی.
-    تونکیس، فران. (1392). اعتماد و سرمایه اجتماعی، ترجمه: محمدتقی دلفروز، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-    چلبی، مسعود. (1393). تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی، نشر نی.
-    دهقانی، حمید؛ اکبرزاده، فاطمه؛ خوش‌فر، غلامرضا؛ ربانی، رسول. (1389). بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان، مجله راهبرد فرهنگ، شماره 12 و 13.
-    رضائیان، علی. (1379). مدیریت رفتار سازمانی، تهران، سمت.
-    ربانی، رسول، ربانی، علی، گنجی، محمد، عابدی، محمدرضا. (1386). فرهنگ شادی: رویکرد نظری و تجربی در زندگی روزمره سرپرستان خانوارهای شهر اصفهان، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال سوم، شماره 8.
-    سنجش سرمایه اجتماعی کشور. (1394). استان ایلام، گزارش تفصیلی.
-    شارع پور، محمود. (1383). بررسی مسائل اجتماعی ایران، گروه مؤلفان، انتشارات دانشگاه پیام نور.
-    فیلد، جان. (1388). سرمایه اجتماعی، ترجمه: غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، تهران: انتشارات کویر.
-    کلمن، جیمز. (1377). بنیادنظریه‌هایاجتماعی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
-    عنبری، موسی، حقی، سمیه. (1393). بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی زنان، جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 53.
-    نصرتی نژاد، فرهاد، سخایی، ایوب، شریفی، حجت. (1393). مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی جوانان و میزان شادکامی آنان، فصلنامه مطالعاتتوسعهاجتماعی-فرهنگی، دوره چهارم، شماره 2.
 
-    Bartolini, Stefano, Francesco Sarracino. (2014). "Happy for how long? How social capital and economic growth relate to happiness over time." Ecological economics pp: 242-256.
-    Bruni, Luigino, and Luca Stanca. (2008). "Watching alone: relational goods, television and happiness." Journal of Economic Behavior & Organization 65, no. 3: 506-528.
-    Becchetti, Leonardo, Alessandra Pelloni, and Fiammetta Rossetti., (2008). "Relational goods, sociability, and happiness." Kyklos 61, no. 3: 343-363.
-    Dunn, Elizabeth W., Lara B. Aknin, and Michael I. Norton., (2014)., "Prosocial spending and happiness: Using money to benefit others pays off." Current Directions in Psychological Science 23, no: 41-47.
-    Dolan, P. & Peasgood, T., & White, M. (2008). Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being. Journal of Economic Psychology, 29, 94–122.
-    Jugureanu, Alexandra., (2016). "A Short Introduction to Happiness in Social Sciences." Belvedere Meridionale 28, no. 1: 55-71.
-    Gundelach & kreiner,s. (2004). happiness and life satisfaction in advanced European countries. cross-cultural research.Vol.37 N4,359-386.
-    Easterlin, Richard,. (2013). Happiness and Economic Growth: The Evidence, Economic$Inquiry, NO,51: 1-15
-    Helliwell, John F., and Robert D. Putnam., (2004). "The social context of well-being." Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 359, no. 1449: 1435.
-    Ha, Shang E., and Seung-Jin Jang., (2015). "National identity, national pride, and happiness: The case of South Korea." Social Indicators Research 121, no. 2: 471-482.
-    Haller,M. & Hadler,M. (2006). "How social relations and structures can produce happiness and unhappiness". An international comparative analysis. Social Indicators Research, 75:169-216.
-    Lambert, E, (2017) "Everybody Wants to Belong: Comparing the Relative Impact of Social Capital on Happiness at an International Level" Lawrence University Honors Projects. 108.
-     Morrison, M., Tay, L., & Diener, E. (2011). Subjective well-being and national satisfaction: Findings from a worldwide survey. Psychological Science, 22, 166–171.
-     Ostrom, El. and T.K. Ahn, (2003). Foundations of Social Capital:
-    World Happiness Report (2017). Edited by John Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs