نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
بهداشت روانی افراد، به‌خصوص جماعت‌های مهاجر در علوم اجتماعی متأخر از مباحث مجادله برانگیزی است و نقش آن در سبک زندگی افراد و حیات اجتماعی آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است. شناخت توانایی‌ها، توان مقابله با فشارهای طبیعی زندگی، سودمندی برای اجتماع، مشارکت جمعی، ازجمله عناصر مهم این بهداشت تلقی می‌شوند. امر مهاجرت، به‌خودی‌خود موضوع بهداشت روانی را مطرح می‌سازد، زیرا چالش‌هایی چون یادگیری زبان جدید، تفاوت‌های فرهنگی، ابهام در وضعیت اقتصادی، دوری از سرزمین آباء و اجدادی و ... برای هر مهاجر فرایند فرهنگ پذیری را اضطراب‌آور می‌سازد. هرچند به نظر می‌رسد که همه مهاجرین جهت بهبود وضعیت خود در فرهنگ جدید، تلاش‌هایی جهت سازگاری بیشتر و بهتر با آن دارند. در عمل، هر مهاجر نسبت به شرایط محیطی و شخصیتی خود راهبرد ویژه‌ای را برای فرهنگ پذیری (انطباق، همانندی، جدایی و حاشیه گزینی)انتخاب می‌کند که پیامدهای هرکدام متفاوت از دیگری است. بسته به انتخاب یا تحمیل هرکدام از این راهبردها، میزان آسایش روحی- روانی او در محیط جدید متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب، در دو راهبرد اول، مهاجر از آسایش بیشتر و اضطراب کمتر نسبت به دو راهبرد آخر برخوردار خواهد بود. البته توجه به سایر ویژگی‌های خود، مانند شخصی، اقتصادی، اجتماعی و به‌خصوص وضعیت سرمایه اجتماعی، در این آسایش روانی نقش مهمی ایفا خواهند کرد. در این مقاله با استفاده از روش‌های انسان‌شناختی (مصاحبه‌های ژرفانگر و مشاهده‌های‌حین‌مشارکت) و با بهره‌گیری از چارچوب مفهومی راهبردهای فرهنگ پذیری و سرمایه اجتماعی به جنبه‌های اساسی مسأله بهداشت و آسایش روانی مهاجرین افغانستانی ساکن در شهرک قائم قم پرداخته‌ شده است.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Acculturation Strategies and Mental Health of Afghan Immigrants in Iran: An Anthropological Study Hossein Mirzaei

نویسنده [English]

  • h m

چکیده [English]

Abstract
Mental health is a key factor in social life and its importance is emphasized in recent social sciences. Self-esteem, independency, ability to cope with pressures and stressors of life, social efficiency and participation in activities of community, are considered important factors of mental health. Historical observation of disadvantages and mental disorders in the immigrant population have helped to shape and improve prevailing theories on immigration and mental health and disorders. Immigration raises the issue of mental health since challenges such as learning new language, dealing with cultural differences, economic and residential instability, distance from ancestral lands and homesickness make the process of acculturation stressful, hard and complicated.  Although it seems that all immigrants are struggling for more adaptation and improvement of their status in the new culture, but in practice, each immigrant has a special strategy for acculturation or socialization in their new situation that has different consequences. These strategies can be adaptation, similarity, separation and marginalization in the new culture. In this article, we try to study the mental health of Afghan immigrants in Iran, using anthropological qualitative methods and applying theoretical frameworks of acculturation, considering social and demographical characteristics. The goal of this article is to draw conclusions concerning the relationship between status of immigrants and their mental health.
Keywords: Mental Health, Social Capital, Acculturation, Immigration, Afghan Immigrants

منابع
-  احمدی موحد، محمد. (1382)، بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی مهاجران افغانی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران.
-  استوار، افشار. (1378)، بررسی وضعیت سلامت روانی گروهی از مهاجران افغان مقیم شیراز، فصلنامه اندیشه و رفتار » شماره 17 و 18.
-  ایمان، محمدتقی و گل مراد مرادی. (1388)، بررسی رابطه بین راهبردهای فرهنگ پذیری و سلامت روانی در میان مهاجران: نمونه موردی مطالعه شهر کرمانشاه، مجله جامعه‌شناسی کاربردی، دوره 20، شماره 1 (پیاپی 33).
-  باورصاد، بلقیس، و دیگران. (1393)، بررسی رابطه میان دینداری و سلامت روان منابع انسانی سازمان: مورد مطالعه دانشگاه شهید چمران اهواز، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره 9، شماره 3.
-  برومند زاده، محمدرضا؛ رضا نوبخت. (1393)، مروری بر نظریات جدید مطرح‌ شده در حوزه مهاجرت، فصلنامه جمعیت، جلد ۲۱ شماره ۹۰ و ۸۹ .
-  پریوش، تکتم. (1383)، مقایسه رفتارهای باروری مهاجران افغانی با بومیان ساکن در منطقه گل شهر مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران.
-  جمشیدی‌ها، غلامرضا؛ موسی عنبری. (1383)، «تعلقات اجتماعی و اثرات آن بر بازگشت مهاجرین افغانی»، نامه علوم اجتماعی، شماره 23.
-  جمشیدی‌ها، غلامرضا؛ یحیی علی بابایی. (1381)، «بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجران افغانی با تأکید بر ساکنان شهرک گل شهر مشهد»،  نامه علوم اجتماعی، شماره 20.
-  رخشانی، فاطمه؛ علیرضا انصاری مقدم؛ عبدالفهیم حر. (1381)، «آگاهی، نگرش و رفتار زنان مهاجر افغانی ساکن شهر زاهدان در مورد تنظیم خانواده»، فصلنامه پزشکی و ناباروری، شماره 12.
-  صادقی، رسول؛ محمد جلال عباسی‌شوازی. (1395)، "بازگشت به وطن یا ماندن جوانان افغانستانی در ایران"، دو فصلنامه مطالعات جمعیتی 1.
-  عباسی‌شوازی، محمد جلال و رسول صادقی. (1390)، «تفاوت‌های بومی مهاجر ازدواج در ایران: مطالعه مقایسه‌ای رفتارهای ازدواج مهاجران افغان با ایرانی‌ها»،  نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، سال چهارم، شماره 8 (زمستان).
-  کتبی، مرتضی. (1356)، «بررسی روش‌های تحقیقی غرب در برخورد با مسائل روان‌شناسی اجتماعی ایران»،  نامة علوم اجتماعی، دوره 2، شماره 3.
- لهسایی زاده، عبدالعلی، گل مراد مرادی. (1386)، «رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در مهاجران»، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26.
-   محمدیان مهرداد، محبوبه دادفر، جعفر بوالهری، عیسی کریمی کیسمی. (۱۳۸۴)، «غربالگری اختلال‌های روانی در مهاجران افغان مقیم تهران»، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره 11 (۳).
-  محمدیان، مهرداد، و همکاران. (1383)، «بررسی وضعیت سلامت روانی مهاجران افغانی مقیم تهران»، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال 5، شماره 1 و 2.
-  محمودیان، حسین. (1384)، «مهاجرت افغان‌ها به ایران: تغییر در ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی و جمعیتی و انطباق با جامعه مقصد»، نامه انجمن جمعیت‌شناسی، دوره 2, شماره 4.
-  معموری، غلامعلی؛ ناصر ارقامی. (1378)، «مطالعه شاخص‌ها بهداشت باروری در زنان 15-29 ساله افغانی و ایرانی ساکن در منطقه گل شهر مشهد»، مرکز بهداشت استان خراسان.
-  میرزائی، حسین. (1386)، بررسی سبک زندگی مهاجرین افغانستانی ساکن در شهر قائم قم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-  میرزائی، حسین. (1392)، «انسان‌شناسی قومی-زبانی مهاجرین هزاره در ایران»، مجله علمی-پژوهشی «پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران»، دوره 3، شماره 2، زمستان 1392.
-  میرزائی، حسین. (1393)، «هویت زبانی مهاجرین افغانستانی در ایران»، مجله علمی- پژوهشی «مطالعات اجتماعی ایران»، انجمن جامعه‌شناسی ایران، دوره 8، شماره 3.
 
-  Abbasi, M. J., D. Glazebrook, G Jamshidiha, H. Mahmoudian, and R. Sadeghi, (2005), Return to Afghanistan? Astudy of Afghans Living in Tehran, Kabul: Afghanistan Research an Evaluation Unit.
-  Abbasi-Shavazi, M. J, and R. Sadeghi, (2012), The Adaptation of Second-generation Afghans in Iran: Empirical Findings and Policy Implications, in Calabrese, J., & J. Marret, 2012. Transatlantic Ccooperation on Protected Displacement: Urgent Need and Unique Opportunity, Washington, DC: Middle East Institute
-  Abbasi-shavazi, M. J., and R. Sadeghi., (2015). “Socio-cultural Adaptation of Second-generation Afghans in Iran”, International Migration. 53(6): 89-110.
-  Abbasi-Shavazi, M. J., R. Sadeghi, (2016), “Integration of Afghans in Iran: pattern, Levels and policy implications”, Migration Policy Practice 6, no. 3 pp. 22-29.
-  Abbasi-Shavazi, M. J., G. Hugo, R. Sadeghi., and H. Mahmoudian, (2015), “Immigrant-Native Fertility Differentials: The Afghans in Iran”, Asian and Pacific Migration Journal, 24 (3): 273-297.
-  Abbasi-Shavazi, M. J., R. Sadeghi, H. Mahmoudian, and G. Jamshidiha, (2012), “Marriage and Family Formation of the Second-generation Afghans in Iran: Insights from a Qualitative Study”, International Migration Review, 46(4): 828–860.
-  Allport, G.W &Ross M. J. Jr (1967), “Personal Religious Orientation and Prejudice”, Journal of Personality and Social Psychology, pp. 432-443.
-  Bergin, A. E., Payne, I. R. (1993). Proposed agenda for a spiritual strategy in personality and psychotherapy. In E. L. Worthington, J. R. (Ed). Psychotherapy and religious values (pp: 243-60). Grand Rapids. M. I. Baker.
-  Berry, J. W. (1998). “Acculturation stress”. In P.B Organista & K.M. Chun (Eds.), Reading in Ethnic Psychology, New York: Routledge.
-  Berry, J. W. (2005), “Acculturation: Living Successfully in Two Cultures.” International Journal of Intercultural Relations, Vol. 29, pp. 693-312.
-  Berry, J. W., (2008), “Acculturation and Adaptation of Immigrant Youth”, Canadian Diversity, Vol. 6, No. 2, pp. 50-54.
-  Bhugra, D. (2004).   “Migration and mental health.” Acta Psychiatr Scandinaria, Vol. 23, pp. 243-258.
-  Bologna, D & Osatuke, K. (2013). “Communication and psychological safty in veterans health administration work environment”, Journal of Health Organization and Management, Vol. 28, No. 6, pp. 754-776.
-  Bourdieu, P. (1983). Ökonomisches Kapital, Kulturelles Kapital, Soziales Kapital. In Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt, Sonderheft 2). R. Kreckel (eds). Goettingen, Otto Schartz, 183-198.
-  Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. J. Richardson (eds). New York, Greenwood Press: 241-258.
-  Bourhis, Richard Y. & L & others (1993), “Towards an Interactive Acculturation Model: A Social Psychological Approach”, International Journal of Psychology, Vol. 72, No. 6, pp. 769-786.
-  Caroline, B.B. (2000), Migration Theory: Talking Across Discipline, New, York, Routledge.
-  Desouzan, R., (2006). “Migration and mental health”. Psychology and Development Societies, Vol. 18, No. 10, pp. 1-14.
-  Dezutter, J, (2006), “Religiosity and Mental Health”, Personality and Individual Differences, Vol. 40, pp. 807-818.
-  Estelle D’halluin, (2009), La santé mentale des demandeurs d’asile, in : Hommes & Migrations, 2009/6 (n° 1282).
-  Evans, W. R. and C. M. Carson (2005). "A social capital explanation of the relationship between functional diversity and group performance." Team Performance Management 11(7/8): 302-315.
-  Fehring, R. J., Miller, J. F., & Shaw, C. (1997). “Spiritual well- being, religiosity, hope, depression, and other mood states in elderly people coping with cancer”, Oncology Nursing Forum, Vol.24, pp. 663-671.
Gordon L. FlettNancy L. KocovskiGerald C. DavisonJohn M. NealeKirk R. Blankstein (2017), Introduction à la psychopathologie,  Québec: Chènevière Education Primaire.
-  Halpern, D. (2005). Social capital. Cambridge, Polity Press.
-  Hannah Dale; Linsay Brassington; Kristel King (2014). “The impact of healthy lifestyle interventions on mental health and wellbeing: a systematic review”, Mental Health Review Journal. Vol. 19, No. 1, pp. 61-71.
-  Hixson, K. A., Gruchow, H.W., &Morgan, D.W. (1998). “The relation between religiosity, selected health behaviors, and blood pressure among adult females”, Preventive Medicine, Vol. 27, pp. 545–552.
-  Hugo, G., M. J. Abbasi-Shavazi, and R. Sadeghi, 2012. Refugee Movement and Development; Afghan Refugee in Iran, Migration and Development, 1(2): 261-279.
-  Jellali IA, Zarrouk L, Jellali MA, Nasr M. (2014), Schizophrénie et immigration: influence des facteurs psychosociaux. L'Évolution Psychiatrique, Volume 79, Issue 3, July–September 2014, Pages 421-427
-  Koka, B. R. and J. E. Prescott (2002). "Strategic alliances as social capital: A multidimensional view." Strategic Management Journal 23(9): 795-816.
-  Lee, J. S. & et al., (2004). "Social Support buffering of acculturation stress: A Study of mental health symptoms among Korean international students". International of intercultural relations, Vol.28, pp.399-414.
-  Lin, N. (2001). Social capital: A theory of social structure and action New York, Cambridge University Press
-  Marta, Y. Y. (2001). “Moderators of stress in Salvadoran refugees: the role of social and personal resources”. International Migration Review, Vol.35, No.3, pp. 840-869.
-  McGrath, R. J. and W. L. Sparks (2005). "The Importance of Building Social Capital." Quality Progress 38(2): 45-49
-  Mirzaei, H., (2008), Recherche d'identité chez les immigrés afghans à travers l’art : le cas de la peinture, in : « Revue de Téhéran ». n°31, juin 2008.
-  Mirzaei, H ., (2013), Les immigrés afghans en Iran : une étude anthropologique, la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH), Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC), Université d’Aix-Marseille.
-  Moghaddas, A. & Amiri, A. M. (2006). The process of adjustment /acculturation of first and second generation of migrants: The case of nomad Qashghaee Turks migrants in in Shiraz, Iran, European population conference Liverpool, UK, 21ST- 24TH. June2006.
-  Moran, P. (2005). "Structural vs. Relational embeddedness: Social capital and managerial performance." Strategic Management Journal 26(12): 1129-1151.
-  Oishi, N. (2002), “Gender and Migration: A IntegrationApproachCenter of Comparative Immigration Studies”, University of California, San Diago, Working Paper.49.
-  Otmane, A. O. & Van D Vijver, F. R. (2005).“The role of demography variable and acculturation attitudes in predicting sociocultural and psychological adaptation in Moroccans in the Netherlands”. International Journal of Intercultural Relations, Vol. 29, pp. 251-272.
-  Pawel, D. Mankiewicz; Johan Truter (2014). “Creating and establishing a recovery-oriented clinical psychology provision across an acute care mental health pathway”, Ethical obligation and clinical reality, Mental Health and Social Inclusion. Mental Health and Social Inclusion, Vol. 18, pp. 98 -104
-  Piran, P. (2004), Effects of social interaction between afghan refugees and Iranian on reproductive health attitude, Disasters, 28 (3): 283-93.
-  Plan d'action global pour la santé mentale (2013-2020). Organisation mondiale de la Santé 2013.
-  Putnam, R. D. (1993). Making democracy work. Civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ, PrincetonUniversity Press.
-  Putnam, R. D. (1995). "Bowling alone: America's declining social capital." Journal of Democracy 6(1): 65-78.
-  Quinn, T. C., & Utz, R. L. (2015). “Personal religiosity and mental health care utilization among adolescents, in Jennie Jacobs Kronenfeld (ed.) education, social factors, and health beliefs in health and health care services (Research in the Sociology of Health Care”, Vol. 33, Emerald Group Publishing Limited, pp.139- 159.
-  Sam, D. L., and J. W. Berry (Eds.). (2006). Cambridge Handbook of Acculturation Psychology. Cambridge: CambridgeUniversity Press.
-  Scheier, M. F., Carver, C. S. (1987). Disposition optimism and physical well-being; the influence of generalized outcome expectancies of health. Journal of Personality, 55, 169-120.
-  Seligman, M. E. P. (1991). Learned of optimism psychotherapy: American review of the literature. New York: Random House.
-  Spilka, B., Sharer, P., Kirkpatrick, L. A. (2016). A general; attribution theory for the psychology of religion. In: Journal for the Scientific Study of Religion. 24, 1-20.
-  Stephen, F. C. (2004). ” An Intercultural interaction model: acculturation attitudes in second language acquisition”. Journal of Foreign Language Teaching,Kagoshima University, Japan: Vol.1, No. 1, pp. 50-61.
-  Stephen, F. C., (2004). “An Intercultural interaction model: acculturation attitudes in second language acquisition”. Journal of Foreign Language Teaching, Kagoshima University, Japan: Vol.1, No. 1, pp. 50-61.
-  Thompson, S. & et al., (2002). “The social and cultural context of the mental health of Filipinas in Queensland”. Australien and New Zeland Journal of Psychology, Vol. 36, pp. 681-687.
-  Tibolet, Serge, (2006), Vocabulaire de santé mental, Paris : Edition de Santé.
-  Tortelli, Andrea, David Sauzé, Norbert Skurnik, (2017), “Capital social, santé mentale et immigration”, in: Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, Volume 175, Issue 6, July 2017, Pages 573–576
-  Uzzi, B. and S. Dunlap (2005). "How to build your network." Harvard Business Review 83(12): 53-60.
-  Yuorenkoski, M. & et al. (1998). “Long-term mental hearth outcome of returning migrant children and adolescents”. In: European Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 7, pp. 219-224.