نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی/دانشکده علوم انسانی/دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

چکیده
مطالعه سبک زندگی ابزار ارزشمندی جهت فهم ارزش‌ها و معنای همبسته با آن می‌باشد زیرا سبک زندگی به‌عنوان یکی از ارکان هویت‌ساز در جامعه مدرن، حوزه وسیعی اعم از الگوهای روابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف و لباس تا نگرش‌ها، ارزش‌ها و جهان‌بینی فردی و گروهی را در برگرفته و می‌تواند بر نگرش افراد نسبت به بسیاری از پدیده‌ها ازجمله طلاق، اثرگذار باشد.
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای سبک زندگی در ارتباط بین سرمایه فرهنگی - اقتصادی با نگرش به طلاق است. چارچوب نظری پژوهش ترکیبی از نظریه وبر، زیمل، چانی، گیدنز و بوردیو می‌باشد. روش پژوهش پیمایشی از نوع علی-مقایسه‌ای است. نمونه پژوهش شامل 282 نفر از زوجین متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به مراکز بهزیستی گیلان می‌باشند که به کمک شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های نگرش به طلاق، سرمایه فرهنگی و اقتصادی و سبک زندگی پاسخ دادند. ارزیابی مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر با نرم‌افزار آموس 18 انجام شد. شاخص‌های مطلق و نسبی به‌دست‌آمده مدل را تأیید می‌کنند. به این صورت که تأثیر سرمایه فرهنگی و اقتصادی با واسطه گری سبک زندگی بر نگرش به طلاق معنی‌دار است. تأثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی معنی‌دار اما بر نگرش به طلاق معنی‌دار نیست. در سرمایه اقتصادی این تأثیر برای سبک زندگی معنی‌دار نیست اما نگرش به طلاق را به‌صورت معنی‌داری تغییر می‌دهد. همچنین تأثیر سبک زندگی بر نگرش به طلاق معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Sociological Explanation of the Effect of Lifestyle on the Attitude towards Divorce among Couples referring to the Welfare Organization Centers in Guilan Reza Jafari Sadehi , Hossein Agha-Jani Marsa Amir Masoud Amir Mazaheri Received: 11/06/2017 Accepted: 05/09/2017

نویسندگان [English]

  • reza jafari sadehi 1
  • h a 2
  • amirmasoud amirmazaheri 2

1 social science group/human science faculty/islamic azad university

چکیده [English]

The Sociological Explanation of the Effect of Lifestyle on the Attitude towards Divorce among Couples referring to the Welfare Organization Centers in Guilan
Reza Jafari Sadehi[1]  ,  Hossein Agha-Jani Marsa[2]
 Amir Masoud Amir Mazaheri[3]
Received: 11/06/2017                              Accepted: 05/09/2017
 
Abstract
The goal of this research was to study the mediating role of lifestyle on the relationship between economic-cultural capital and the attitude to divorce. The study is a survey of the casual comparative method. The theoretical framework of the study consists of theories by Weber, Simmel, Giddens, Chaney, Weblen and Chaney. The research sample included 278 divorced spouses who had referred to the Welfare Organization centers in Guilan. They were selected through random sampling and were asked to complete a questionnaire on attitude to divorce and economic-cultural capital. The conceptual model in this research was evaluated through a path analysis with an Amos of 18. The measured relative and absolute indexes confirmed the model. This suggests that the impact of cultural and economic capital on lifestyle mediation in the attitude to divorce is meaningful. The impact of cultural capital on lifestyle is significant but not for the attitude to divorce but the attitude toward divorce changes significantly. The impact of lifestyle on attitude to divorce is also significant.
Keywords: Lifestyle, Attitude Toward Divorce, Cultural Capital, Economic Capital

[1]. Ph.D. Candidate of Social problems Sociology, at the Islamic Azad University,
    Central Tehran Branch. (Corresponding Author).   safo1384@gmail.com


[2]. Associate professor, Sociological Group of Social Sciences Department, at the
    Islamic AzadUniversity, Central Tehran Branch.    a _marsa1333@yahoo.com


[3]. Associate professor, Sociological Group of Social Sciences Department, at the
    Islamic AzadUniversity, Central Tehran Branch.    a.amirmazaheri@gmail.com

منابع
- اباذری، یوسف؛ چاوشیان، حسن. (1389)، از طبقه اجتماعی تا «سبک زندگی» رویکردهای نوین در تحلیل جامعه‌شناختی هویت اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، شماره 20.
- ابراهیمی، قربانعلی، بهنوئی گدنه، عباس. (1389) سرمایه فرهنگی، مدیریت ظاهر و جوانان (موردمطالعه: دختران و پسران شهر بابلسر)، مجله زن و توسعه و سیاست، دوره 8، شماره 30.
- احمدی، امید علی (1394)، تحلیل اجتماعی وضعیت و تغییرات اجتماعی ازدواج و طلاق، گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران (1380-1390)، تهران: نشر نی.
- ازکیا، مصطفی؛ حسینی رودبارکی، سکینه. (1389)، تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 37.
- ازکیا، مصطفی؛ دربان آستانه، مصطفی. (1382)، روش‌های کاربردی تحقیق، تهران: انتشارات کیهان.
- استیل، لیز؛ کید، وارن. (1388)، جامعه‌شناسی مهارت خانواده، ترجمه: دکتر فریبا سیدان و افسانه کمالی، تهران: دانشگاه الزهرا.
- آزاد ارمکی، تقی. (1395)، تغییرات، چالش‌ها و آینده خانواده ایرانی، تهران: انتشارات تیسا.
- آزاد ارمکی، تقی. (1386)، جامعه‌شناسی خانواده ایرانی، تهران: انتشارات سمت.
- آقا بخشی، حبیب. (1393)، قضا زدایی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
- باکاک، روبرت. (1381)، مصرف، ترجمه: خسرو صبوری، تهران: انتشارات شیرازه.
- برناردز، جان. (1384)، درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمه: حسن قاضیان، تهران: نشر نی.
-  بوالهری، جعفر و دیگران. (1391)، بررسی برخی علل اجتماعی منجر به تقاضای طلاق از زوجین متقاضی طلاق در دادگاه‌های تهران، اپیمیولوژی ایران، دوره 8، ش 1.
-  بوردیو، پی یر. (1380)، نظریه کنش، ترجمه: مرتضی مردیها، تهران: انتشارات نقش و نگار.
-  بوردیو، پی یر. (1384شکل‌های سرمایه در سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، یکان تاج‌بخش، ترجمه: افشین خاکباز و همکاران، تهران: نشر شیرازه.
-  یوردیو، پی یر. (1390)، تمایز، ترجمه: محسن چاوشیان، تهران: نشر ثالث.
-  بون ویتز، پاتریس. (1391)، درس‌هایی از جامعه‌شناسی پی یر بوردیو، ترجمه: جهانگیر جهانگیری و حسن  پورسفیر، تهران: نشر آگه.
-  بهنام، جمشید. (1384)، تحولات خانواده، تهران: انتشارات ماهی.
-  تافلر، الوین. (1393، موج سوم، ترجمه: شهیندخت خوارزمی، تهران: انتشارات آسمان.
-  توسلی، غلام عباس. (1383)، تحلیلی از اندیشه بوردیو درباره فضای منازعه آمیز، نامه علوم اجتماعی، شماره 23.
-  جیمسن، فردریک؛ چرنوس، ایرا؛ برگر؛ جیسن؛ میرلیز، تانر (1391)، پسامدرنیسم و جامعه مصرفی، ترجمه: وحید ولی زاده، تهران: نشر پژواک.
-  چیل، دیوید. (1388)، خانواده‌ها در دنیای امروز، ترجمه: محمدمهدی لبیبی، تهران: نشر افکار.
-  حاجیانی، ابراهیم. (1386)، سبک زندگی و مطالعات راهبردی الگوهای سبک زندگی ایرانیان. تهران: پژوهشگاه تحقیقات استراتژیک.
-  حق‌شناس، جعفر. (1388)، آسیب‌شناسی خانواده، مجموعه مقالات، تهران: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری.
-  حیدری بیگوند، داریوش. (1384)، نگرش جمعیت 18 تا 65 ساله ساکن مشهد، به طلاق و عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر آن. مجله علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی فردوسی مشهد، نسل دوم.
-  خادمیان طلیعه. (1387)، سبک زندگی و مصرف فرهنگی، تهران: موسسه فرهنگی- هنری جهان کتاب.
-  خجسته مهر، رضا و همکاران. (1392)، مقایسه نگرش به ازدواج و دل‌بستگی به همسالان پسر دبیرستانی خانواده‌های عادی و طلاق، مجله روانشناسی مدرسه، دوره 2، شماره 57-3/75.
-  ذکایی، محمد سعید. (1390)، جامعه‌شناسی جوانان ایران، تهران: نشر آگه، چاپ 4.
-  ذکایی، محمد سعید. (1393)، فراغت، مصرف و جامعه، تهران: انتشارات نیسا.
-  رضایی، مصطفی. (1389)، سبک‌های زندگی و چالش‌های هویتی، فصلنامه زمانه (جامعه و علوم اجتماعی)شماره 95.
-  ریتزر، جورج. (1374)، نظریه جامعه‌شناسی از دوران معاصر، محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
-  ریتزر، جورج؛ داگلاس جی گودمن. (1390)، نظریه جامعه‌شناسی مدرن، ترجمه: خلیل میرزایی و عباس لطفی زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
-  ساروخانی، باقر. (1372)، طلاق، پژوهشی در شناخت و عوامل آن، تهران: نشر دانشگاه تهران.
-  سازمان ثبت‌احوال کشور www.sabteahval.ir
-  ساعی ارسی، ایرج. (1382)، درآمدی بر جامعه‌شناسی و آسیب‌شناسی خانواده نابسامان، دانشگاه آزاد ابهر.
-  ستوده، هدایت الله. (.1386)، آسیب‌شناسی خانواده، تهران: انتشارات ندای آریان.
-  سلیمانی، ایران. (1394)، نگرش در حال تغییر نسبت به طلاق در بین دانشجویان (دانشگاه‌های اردبیل)، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال 9، شماره 4.
-  سیف، سوسن. (1368)، تئوری ر شد خانواده، تهران: دانشگاه الزهرا.
-  شارع پور، محمود؛ خوش فرد، غلامرضا. (1381)، «رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان شهر تهران، نامه علوم اجتماعی، شماره 20.
-  شایان مهر، علیرضا. (1394)، پی یر بوردیو، تهران: نشر اختران.
-  شکر بیگی، عالیه. (1390)، مدرن گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده، تهران: نشر جامعه شناسان.
-  علی احمدی، امید؛ ناصر پوررضا کریم سرا (1392)، تهدیدهای خانواده و تقابل سنت و مدرنسیم، کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 7، شماره، 64.
-  عنبری، موسی. (1390)، جامعه‌شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ، تهران: انتشارات سمت.
-  غیاثی، پروین و همکاران. (1389)، بررسی علل اجتماعی گرایش به طلاق در بین مراجعه‌کننده به دادگاه‌های خانواده شیراز، فصلنامه زن و جامعه، سال اول، شماره 37.
- فاتحی، ابوالقاسم و همکاران. (1389)، تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در استان اصفهان، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی.
-  فاضلی، محمد. (1382)، مصرف و سبک زندگی، قم: نشر صبح صادق.
-  الفت، سعیده؛ سالمی، آزاده. (1391، مفهوم سبک زندگی، فصلنامه مطالعات سبک زندگی، سال اول، شماره اول.
-  فرجاد، محمدحسین. (1382)، بررسی مسائل اجتماعی ایران- فساد اداری، اعتیاد و طلاق، تهران: انتشارات اساطیر.
-  فلاحی گیلانی، روح‌الله. (1391)، بررسی بین نسلی نگرش به طلاق: مطالعه موردی در استان زنجان، فصلنامه راهبردی اجتماعی-فرهنگی، سال دوم. شماره دوم.
-  فیسک، ج.(1388)، درآمدی بر مطالعات ارتباطی، ترجمه: محمد غبرایی، تهران: دفتر مطالعه و توسعه رسانه‌ها.
-  قاسمی، وحید؛ صمیم، رضا. (1387)، مطالعه‌ای پیرامون رابطه قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی با استفاده از داده‌هایی در زمینه مصرف موسیقیایی در شهر تهران، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره 9، شماره 1 و 2.
-  قاسمی، علیرضا؛ ساروخانی، باقر، (1393)، عوامل اجتماعی طلاق و سلامت روانی-اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی، فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، سال هشتم، شماره 26.
-  کاویانی، محمد. (1394)، سبک زندگی اسلامی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
-  کردی، حسین؛‌هادیزاده، سکینه، (1391)، بررسی سبک زندگی زنان شاغل و غیر شاغل، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، سال سوم، شماره 4.
-  کسل، فیلیپ. (1392)، چکیده آثار گیدنز، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: انتشارات ققنوس.
-  کندال، دیانا. (1393)، جامعه‌شناسی معاصر، ترجمه: فریده همتی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
-  کیویستو، پیر. (1380اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: انتشارات نی.
-  گیبینز، جان آر و بوریمر. (1384)، سیاست پست‌مدرنیته، ترجمه: منصور انصاری، تهران، گام نو.
-  گیدنز، آنتونی. (1376)، جامعه‌شناسی، ترجمه: منصور صبوری، تهران: نشر نی.
-  گیدنز، آنتونی. (1386)، راه سوم. بازسازی سوسیال ‌دموکراسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: انتشارات شیرازه.
-  گیدنز، آنتونی. (1393)، تجدد و تشخص، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
-  گیدنز، آنتونی. (1395)، جهان لغزنده است، ترجمه: علی عطاران، تهران: نشر کتاب پارسه.
-  گیدنز، آنتونی. (1384)، چشم‌انداز جهانی، ترجمه: محمدرضا جلای پور، تهران: نشر نو.
-  گنجی، محمد؛ کریمیان، مینا؛ حسین بر، محمد عثمان، (1384)، بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک زندگی در بین مردان شهر زاهدان، فصلنامه جامعه‌شناسی سبک زندگی، سال اول، شماره دوم.
-  لبیبی، محمد. (1393)، خانواده در قرن، تهران: انتشارات نشر علم.
-  لش، اسکات. (1386)، جامعه‌شناسی پست‌مدرنیسم، ترجمه: شاپور بهیان، تهران: نشر ققنوس.
-  لوزیک، دانیلین. (1393)، نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی، ترجمه: سعید معیدفر، تهران: انتشارات امیرکبیر.
-  مجدی، علی‌اکبر و همکاران. (1389)، رابطه سرمایه سبک زندگی با سرمایه فرهنگی و اقتصادی، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.
-  محمدی، جمال و دیگران. (1391)، مناسبات سرمایه فرهنگی و سبک زندگی –پیمایشی در میان شهروندان طبقه متوسط شهر سنندج، مجله جامعه‌شناسی، شماره 4.
-  مساواتی، محمد. (1374)، آسیب‌شناسی اجتماعی ایران، جامعه‌شناسی انحرافات؛ تبریز: انتشارات نوبل.
-  معیدفر، سعید. (1385)، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، تهران: انتشارات نور علم.
-  مهدوی کنی، محمدسعید. (1386)، مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره اول.
-  مهدی زاده، حسین. (1390)، سبک زندگی، ماهنامه سوره، شماره 50-51.
-  وبلن، تورستین. (1383)، نظریه طبقه تن‌آسا، ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران: انتشارات طلاق از دید فرزند، ترجمه: فرزانه طاهری، تهران: انتشارات نشر مرکزی.
 
-  Chany, D. (1996). lifestyle, London: routledge.
-  Demir, Sevim Atila. (2013). Attitudes toward concepts of marriage and dirvorce in turkey. American intenational journal of contemporary research. Vol. 3 NO.12.
-  Frohlich, K. & Potvin. (1999). collective lifestyle as the target for health promotion. Canadian journal of public health.
-  Rosengern, karl Erik. (1996). media effects and Beyond culture, socialization and lifestyle. London and Newyork: outledge.
-  Rydell, linus Anderson. (2000). gendered impacts of life course experience on attitude toward divorce in sweden.
-  http:www.syda.su.se/yaps
-  Waite,linda and maggie Gallagher. (2012). what are the possible consequence of divorce for adults.
-  www.divorce.usu.edu/files/uploads/lesson.pdf